מרכז האוניברסיטה העברית לקיימות | חורף 2024

מהדורה דיגיטלית

2024 מהדורת חורף

שינוי מחוללים הוראה מחקר

. באוקטובר בשבעה שפרצה במלחמה ווהנופלים הנרצחים לזכר ” התקווה גני “ נטיעות טקס מתוך רחובות וקמפוס ספרא בקמפוס במקביל התקיים

ולהשתתפות לקיימות במרכז ת / כחבר ת / חוקר הצטרפות בקשת להגשת הבא הטופס את למלא יש במרכז מחקר למענקי קוראים בקולות

מחקר

שינוי מחוללים

הוראה

זוכות.ים בקול קורא למחקרים מרכז לקיימות תשפ”ד

פרידמן יונתן ר ” ד , ארז אמיר ר ” ד

"Developing Early-Warning Indicators of Biodiversity Collapse”

קובו שי ר ” ד , חפץ בני ' פרופ "Thiabendazole in soils irrigated with reclaimed wastewater: Effects on the fungal community and the associated risk to soil and environmental health"

דקל - ברקר מיכל ר ” ד , בני עפרה ר ” ד "Developing a biodegradable mechanical niche to enhance microalgal biomass accumulation in liquid culture"

מנדלר דני ’ פרופ , שקד יעלה ’ פרופ

"Iron Oxide Nanoparticles Detection and Effect on Microorganisms"

מחקר

שינוי מחוללים

הוראה

" מוסגר במאמר "

“התפוצה הגלובלית של צמחים חד-שנתיים תחת שינויי אקלים"

. וסביבה מזון לחקלאות הפקולטה , הצמח למדעי המכון , מלאך - דה ניב ר " ד מאת זרעים מייצרים שנתיים - חד . שנתיים ורב שנתיים חד , עיקריים סוגים שני קיימים הצומח בעולם לעומת .) וסויה אורז , תירס , חיטה למשל ( בחקלאות מאוד שימושיים ולכן בלבד אחת שנה לאחר .) ורקפות כלניות כמו עשבוניים גם אבל שיחים , עצים ( שנתיים רב הם בעולם הצמחים רוב , זאת . העולם ברחבי השונות הקבוצות של התפוצה את בדק )big data( עתק נתוני על המתבסס מחקר .) ישראל כמו ( יבשה היא החמה העונה בו באקלים בעיקר נפוצים שנתים - חד שמינים מצא המחקר , לנתונים בנוסף . אנושיות מהפרעות כתוצאה יותר גדולה שנתיים - החד שתפוצת נמצא , כן כמו משינויי כתוצאה בעתיד תעלה שנתיים - החד המינים שפרופרצית החוזה מודל מציע המחקר

. אקלים למאמר

“תפיסות הצלחה וכישלון של הגירה בקרב מהגרי אקלים”

. החברה למדעי הפקולטה , לגיאוגרפיה המחלקה , טובי עמית ר " ד מאת זו כולל , אקלים שינויי מדיניות לעיצוב קריטיות הינן הסתגלות תהליכי של וכישלון הצלחה הגדרות פי על אף . בהם הקשורים הקיצון ולאירועי אלו לשינויים הסתגלות כאסטרטגיית בהגירה הקשורה מרכזי יעד המהוות אוכלוסיות בקרב וכישלון הצלחה מתפיסות להתעלם נוטות אלו הגדרות , כן בוחן זה מחקר . אלו אסטרגיות של קבלתן לאי להביא העלול פער , הסתגלות אסטרטגיות ליישום ניירובי לבירה קניה מצפון היגרו אשר חקלאים - ורועים רועים בקרב וכישלון הצלחה תפיסות הקיימות מההגדרות בהרבה רחבות אלו תפיסות כי מראה המחקר . קשות בצורות בעקבות אשר וכלכליים חברתיים יעדים של רחב טווח וכוללות , בלבד אקלימי סיכון בהפחתת המתמקדות ויישום בניסוח אלו תפיסות לשלב הצורך את ממחיש ובכך , אקלימי בסיכון ישירות קשורים אינם . הסתגלות מדיניות למאמר

הוראה

שינוי מחוללים

מחקר

תוכנית חדשה ללימודי מוסמך בכימיה עם התמחות באנרגיה

בתחום אדם כוח והכשרת מתקדמים לתארים לסטודנטים האנרגיה בתחום והמחקר המודעות קידום : התוכנית מטרות . האנושות בפני העומדים בתחום העכשוויים באתגרים לסטודנטים רחב רקע הקניית תוך , ולמחקר לתעשייה זה חשוב מגוונים קורסים בשילוב , לכימיה בחוג מוסמך בתואר הבסיס קורסי על מתבססת האנרגיה בתחום למוסמך זו תוכנית שני מבין האנרגיה בתחום קורסים נלמדים , בנוסף . אנרגיה וניהול למדיניות הקשורים ובנושאים המדויקים המדעים מתחומי . אנרגיה מדיניות - כללי אשכול ; אנרגיה - פיסיקה / כימיה אשכול : לסטודנטים שמוצעים בחירה אשכולות נוספים לפרטים

מלגת קרן יעל פיתון ז”ל

: פיתון יעל קרן מלגת זוכות הדוקטורנטיות לשתי ברכות עמנואל סיימון ’ פרופ : מנחה . העברית האוניברסיטה הארץ כדור למדעי מכון , גרייבסקי רוני Implications of oxalate mineral for carbon storage . העברית האוניברסיטה , הטבע למדעי הפקולטה החיים למדעי במכון הצמח מדעי , ויקניאנסקי צילה פינקל עמרי ר ” ד : מנחה Systematic exploration of plant-microbe antagonism using the unicellular algae Chlamydomonas reinhardtii

חטיבה בלימודי "קיימות, אקלים וחברה" לתואר ראשון במדעים העיוניים

. האקלים משבר של והחברתית הפיסית ההשפעה של בנושאים ומעשי תיאורטי ידע בה ללומדים להקנות מיועדת החטיבה עומדים אשר ההתמודדות דרכי מגוון את וכן להתמודדות והמוסדיים התרבותיים , הטכנולוגיים החסמים את לזהות מטרתה . השנה שניתנים ומעניינים חדשים קורסים כמה בפניכם להציג שמחים . לרשותנו . טורונטו אוניברסיטת , יורה תנחום ’ פרופ - וסביבה דת 49605 , ספיר ריין יונת ’ והגב והגנים הטבע רשות , חן ליאור ר ” ד - מוגנים בשטחים וביקור חינוך , סביבה - טבע ושמירת אהבת 49606 העברית האוניברסיטה . העברית האוניברסיטה , פירסט בני ר ” ד - קיימות עושים 49607 . אורגון אוניברסיטת , מיטשל רונלד ’ פרופ גלובלי במשבר ופוליטיקה מדע : אקלים שינויי 49609 . קולורדו אוניברסיטת , בויקוף מקס ’ פרופ ,Climate Politics & Science-Policy 49612 . חיפה אוניברסיטת , דוידי עינת ’ ופרופ העברית האוניברסיטה , בורשטיין דרור ’ פרופ - טקסט טבע אדם 49613 היידלברג אוניברסיטת , טוסון לה ' ג – קיימא בר פיתוח ויעדי קיימות 49614 נוספים לפרטים להרשם הקדימו ה ” תשפ לשנת ההרשמה החלה

. עיינות הנוער בכפר 2024 במאי 27-30 בתאריכים יתקיים וחברה אקלים , בקיימות חטיבה במסגרת קורס . מרכזיות תיאוריות עם היכרות נערוך בה וקיימות סביבתי אקטיביזם על ללמוד בואו ואוניברסיטת העברית לאוניברסיטה משותפת הסדנא . בשטח אותו ליישם כוונה מתוך המקומית ברמה פרוייקט נפתח נוספים לפרטים . חיפה ‘עושים קיימות’ האקתון לקידום רעיונות סביבתיים ברמה המקומית

שינוי מחוללים

מחקר

הוראה

פעילות ציבורית בתחומי בריאות וסביבה של הקיימא - בר הניהול קידום שמטרותיה מרילנד אוניברסיטת מיוזמת שותפות הינה Global FEWture Alliance- ה בשותפות . הציבור בריאות על וההגנה האקלים שינויי עם להתמודדות היכולות וקידום , והאנרגיה המזון , המים משאבי שותפה הינה העברית האוניברסיטה כאשר - וישראל נפאל , טנזניה ,) ב " ארה ( ממרילנד וארגונים מוסדות חברים משאבי ניצול ותעדוף החלטות לקבלת מודל , מזהמים והרחקת מים טיהור : בנושאים פרויקטים המקדמת משמעותית לקיימות מהמרכז זיו יובל . בתחום וחברתית טכנולוגית יזמות של והכוונה הנבטה מסלולי והכשרת המקומית ברמה טבע .18.01.2024- ב במרילנד שנערך השותפות של בכנס האוניברסיטה של הפרויקטים את ייצג Global FEWture Alliance

פעילות ציבורית בתחומי בריאות וסביבה

. אוויר וזיהום פלסטיק זיהום במפגעי היתר בין עוסק המרכז , וסביבה בריאות בתחומי מדיניות לקידום פורומים במסגרת נייר ' בישראל החברתית המדיניות לחקר טאוב במרכז ובריאות סביבה ומדיניות למחקר היוזמה ' עם יחד גיבשנו , כך בתוך התכנית חוק הצעת במסגרת ( נקי אוויר לחוק המוצעים בתיקונים הציבור בריאות להיבטי בנוגע המלצות המתווה עמדה בהצעת בדיוניה הכנסת של הסביבה והגנת הפנים בוועדת נדון הנייר .) סביבתי רישוי תהליכי ייעול :' ג פרק , הכלכלית .)23.1.24- ב ( החוק בשיתוף , לילה תאורת / אור וזיהום רעש למפגעי גם בריאותיים - סביבתיים במפגעים עיסוקו תחומי את הרחיב המרכז . למשפטים בפקולטה ולאקלים לסביבה והקליניקה ממשל גורמי , מומחים רובע החדשנות/קיימות בירושלים בהובלת ( לאחרונה הושלם ,)10.4.2022 מיום ( ירושלים בעיר חדשנות רובעי לפיתוח 1367 ממשלה להחלטת בהמשך וכן רם גבעת סביב חדשנות לרובעי אסטרטגית תוכנית פיתוח תהליך ) פרויקטים וניהול אורבני תכנון וולף רן משרד כמשאב , זאת . מקומיות חוזקות על בהתבסס וחדשנות פ " מו של פורה אקוסיסטם לייצר נועד חדשנות רובע . העיר במזרח מקומות וליצירת וטכנולוגיה פ " מו להאצת תעשיה - אקדמיה קשרי וחיזוק פעולה שיתופי העצמת , השקעות למשיכת כתחום טק - ואקלים מקיימת עירוניות - הקיימות תחום והגדרת הפיתוח תהליך את ליווינו לקיימות במרכז אנו . עבודה . רם גבעת סביב המתוכנן החדשנות רובע של העיקרי הליבה

שינוי מחוללים

מחקר

הוראה

הנגשת ידע בתחומי קיימות ואקלים

מדעי ייעוץ תוך , האקלים משבר בנושא ) ח " מט ( חינוכיות לטכנולוגיות המרכז של חדש קורס בפיתוח חלק לקח המרכז הלימודים תוכנית במסגרת הארץ ברחבי ספר לבתי יוצע הקורס . בקורס אזרחי מדע ליחידת ונתונים חומרים והכנת .' י - ו ' ח לכיתות החינוך משרד של

חינוכי למיזם הצעה בגיבוש חלק לקחנו , בנוסף בנושא לנוער העברית האוניברסיטה בהובלת . קיימא בנות מזון ומערכות האקלים משבר

קיימות בחירום’ סדרת פודקאסטים מיוחדת של המרכז לקיימות לימי המלחמה בהנחיית ניב מאירסון

התארחו .’ טוננברג גרטה של הסיפור ומה המלחמה בזמן אקלימי אקטיביזם ‘ ראשון פרק . ירוקה במגמה ממשל קשרי רכז גרטל ותומר כלכליסט כתבת אשכנזי שני

למערכות המרכז ראש חפץ בני ’ פרופ התארחו .’ מלחמה בזמן תזונתי ביטחון ’ שני פרק אקלים שינויי תוכנית ראשת כהן וגלית רחובות לחקלאות בפקולטה קיימא בנות מזון INSS במכון לאומי ובטחון רכזת נחום בן יערה התארחו .’ העוטף ושיקום מלחמה בזמן אנרגטי ביטחון ’ שלישי פרק וגיאופוליטיקה אנרגיה חוקר הרמן ליאור ’ ופרופ לקיימות השל במרכז מתחדשות אנרגיות . העברית באוניברסיטה בינלאומיים ליחסים במחלקה

במדד אוניברסיטאות 1183 מתוך 310- ה במקום זכתה העברית האוניברסיטה .2023 לשנת הקיימות .2022 ב 381- ה מהמקום עלייה במדד שלנו הרביעית השעה זו . ח ” הדו ועריכת ריכוז על , העברית האוניברסיטה ” ירוק קמפוס “ לחברי תודות המדד תוצאות לניתוח 2023 מדד הקיימות לשנת

Made with FlippingBook - Online magazine maker