מרכז האוניברסיטה העברית לקיימות | מהדורת קיץ 2023

מהדורה דיגיטלית

2023 מהדורת קיץ

הוראה שינוי מחוללים מחקר

היחמור הפרסי בעומק היער צילום: רון רבינוביץ', "מצילים את הרי ירושלים"

ולהשתתפות ( לקיימות במרכז ת / כחבר ת / חוקר הצטרפות בקשת להגשת הבא הטופס את למלא יש ,) במרכז מחקר למענקי קוראים בקולות

, סביבה ללימודי ס " ביה / לקיימות המרכז של התפוצה לרשימות להצטרפות sustainability@savion.huji.ac.il : ל בקשה לשלוח יש

שינוי מחוללים

הוראה

2023 מחקרים בין-תחומיים שזכו במימון המרכז לקיימות : מלאות הצעות ארבע נבחרו מאו יאיר ר " ד , מלאך דה ניב ר " ד

"The effects of trees on productivity along climatic gradients - from mathematical modeling to field experiments"

נופר ר " ד , סילברמן אמילי ר " ד , אטל הניק ורדן ' ג , ניומרק יהודה ' פרופ אבני "The relationship between mold in homes and respiratory and mental health among low income renters in Israel"

יפה יצחק ר " ד , גולדסמית יוני ר " ד , דוידוביץ אורי ר " ד , קולודני אורן ר " ד "Rethinking the impact of climta on the sustainability of complex societies"

לנסקי נדב ' פרופ , הלמן דוד ר " ד "Wetland Rehabilitation as a sustainable tool for climate change mitigation"

"שותפות לקיימות" ס " וביה העברית באוניברסיטה לקיימות המרכז של משותף במימון המשותפים המחקרים - " לקיימות שותפות " מתחום חוקרים משתתפים בו כנס שמתקיים השניה השנה זו . בנגב גוריון בן באוניברסיטת אקלים ושינויי לקיימות . האוניברסיטאות משתי הקיימות ."The complex matter of sustainability and forestation" אורח הרצאת נתן , ישראל פרס חתן , יקיר דן ' פרופ . הקרוב בגיליון יפורסמו 2023 ב למימון שיזכו המחקרים

זיו ירון ' פרופ ושינויי לקיימות ס " ביה ראש אוניברסיטת אקלים בנגב גוריון בן

יקיר דן ' פרופ למדע ויצמן מכון

הלמן יעל ' פרופ מרכז חברת העברית האוניברסיטה לקיימות

שינוי מחוללים

הוראה

" מוסגר במאמר " חדש מדור

"השפעה של זיהום אוויר חלקיקי (אירוסולים) על הרגישות האקלימית של כדור הארץ לגזי חממה" . הטבע ומדעי למתמטיקה הפקולטה , הארץ כדור למדעי המכון , דגן גיא ר " ד מאת נתונה מעלייה כתוצאה יתחמם האקלים כמה ( חממה לגזי האקלימית שהרגישות מראה המחקר . באוויר ) אירוסולים ( החלקיקי האוויר זיהום בריכוז תלויה ) באטמוספרה החממה גזי בריכוז תכונות על משפיעים אירוסולים . הארץ כדור של הקרינה במאזן משמעותי תפקיד משחקים עננים מראה זה מאמר . הקרינה מאזן את משנים גם ולכן ענן טיפות כגרעיני משמשים שהם בכך העננים מחימום כתוצאה עננים של הקרנתיות בתכונות השינוי כלומר , להתחממות עננים של שהמשובים . האירוסולים בריכוז תלויים , נתון למאמר

"חשמל כשר וקיימות" . החברה למדעי הפקולטה , בינלאומיים ליחסים המחלקה , הרמן ליאור ר " ד מאת

המחקר . קיימות על הדת של השפעתה של בהקשר הכשר החשמל סוגיית את בוחן זה מחקר , וקהילות יחידים על משפיעה שונים חשמל ייצור אמצעי של החברתית הקבלה כיצד בוחן באופן שולי תפקיד לדת כי שמצאו קודמים ממחקרים בשונה . לקיימות מכך הנובעות וההשלכות בדרכים קיימות על נרחבת השפעה יש בישראל דתיים לשחקנים כי מעידים המחקר ממצאי , יחסי שונות סוגיות , תיאולוגית שמבחינה אף . הכשר החשמל ייצור להרחבת המאבק בהקשר שונות ושליליות חיוביות השפעות יוצרת , שבת לשמירת הדאגה , היהדות עם עקביות לקיימות הקשורות . דתיים - פנימיים מתחים לצד חברתיים - דתיים מתחים וחושפת קיימות על למאמר

שינוי מחוללים

מחקר

ראשון לקיימות ראשון בתואר ות . סטודנטים בעידוד התמקד " לקיימות ראשון " הפרויקט השנה במהלך הקיימות בתחום מחקר בעבודת ולהתנסות להשתתף הסביבה בתחומי ) וגיאוגרפיה הסביבה מדעי ( קורונל יעל : ם . הן שזכו ים . הסטודנטיות .' ב סמסטר ) וביולוגיה הסביבה מדעי ( קרסנה מיכל ) החיים ומדעי הסביבה מדעי ( אסף נועה ) וגיאוגרפיה משפטים ( סיקרון תמה ) גאואינפורמטיקה עם גאוגרפיה ( קרני עומר .

קרסנה אסף מיכל נועה

קורונל יעל

קרני עומר

תוכנית חדשה ללימודי מוסמך בכימיה עם התמחות באנרגיה למחקר הפועל העתיד כדור עצמם הרואים מצטיינים ראשון תואר לבוגרי הינה התוכנית . המתחדשות האנרגיות בתחום טכנולוגיות של ופיתוח . אנרגיה בנושאי תחומים ממספר קורסים כוללת התוכנית בירושלים העברית האוניברסיטה , לכימיה המכון למזכירות לפנות יש לפרטים chemistry.huji.ac.il באתר או 02-6585267 בטלפון

חטיבה ב"קיימות, אקלים וחברה" - ההרשמה לתשפ"ד פתוחה הפיסית ההשפעה של בנושאים ומעשי תיאורטי ידע בה ללומדים להקנות מיועדת החטיבה התרבותיים , הטכנולוגיים החסמים את לזהות מטרתה . האקלים משבר של והחברתית . לרשותנו עומדות אשר ההתמודדות דרכי מגוון את וכן להתמודדות והמוסדיים : ד " תשפ לשנת ולהרשמה לפרטים sustainability@savion.huji.ac.il 02-6586055 באתר החטיבה לעמוד

הוראה

מחקר

2.5.23 כנס האביב בשיתוף פורום האקלים הישראלי והמרכז לקיימות התקיים ב מבקר - אנגלמן מתניהו ח " רו , האוניברסיטה נשיא - כהן אשר ' פרופ , המדינה נשיא - הרצוג יצחק מר : השתתפו . הפורום וחברי , האקלים פורום ר " יו - חנין דב ר " ד , הסביבה להגנת השרה - סילמן עידית ' הגב , המדינה ישראל של בהתנהלותה שינוי לקדם נועד , הרצוג יצחק המדינה נשיא של יוזמתו פרי , הישראלי האקלים פורום בין , מגזריים - בין פעולה שיתופי קידום תוך , ביותר הבכיר בדרג החלטות מקבלי בשיתוף , האקלים משבר בתחום . האקדמיה עם היתר . האירוח על מתקדמים ללימודים למכון תודה

קידום תוכניות מדיניות אופרטיביות ורגולציה להגנת המשרד בשיתוף יירושלים עיריית של בעיקר ( המוניציפאלית ברמה פעולה תוכניות לקידום מסייע המרכז , האוויר איכות שיפור , העירוני המרחב קירור : זה בכלל . האקלים משבר עם להתמודדות ) האנרגיה ומשרד הסביבה . ועוד , עירוניות הצפות , בגגות פוטווולטאי פוטנציאל מיפוי ,' כשר חשמל ' וגנרציית תחבורתיים זיהום מוקדי על בדגש הלאומית ברמה וסביבה בריאות בתחומי מדע מבוססת ורגולציה מדיניות לקידום בפורומים חלק לוקח המרכז . האירופי באיחוד נקי אוויר ודירקטיבת PFAS רגולציית על בדגש , ל " והבינ

הרחבת פעילויות הסברה והנגשת ידע קיימות בתחומי הידע והנגשת ההסברה פעילויות את הרחבנו לאחרונה , פורמליות בלתי חינוך במסגרות נוער בכללם , יעד קהלי למגוון ואקלים החרדית בשכונה הקהילתי המינהל , צבאיות קדם מכינות , גימלאים . ירושלים במזרח ערבי נוער ומרכז , רוממה

הוראה

מחקר

'פאנל 'עירוניות בת קיימא' של החוג למדעי הסביבה בפאנל .' מוסללה ' ארגון עם פעולה בשיתוף המרכז בחסות התקיים מחלקת מנהלת , הסביבה להגנת במשרד תכנון אגף ראשת : השתתפו בני ר " ד העירוני והמתכנן החוקר ,15- ה בפרום ותכנון אקלים , סביבה של התמודדות בדרכי עסק בפאנל הדיון . בלוך איל מוסללה ר " ויו , פירסט , פתוחים שטחים על שמירה כגון , וסביבה אקלים אתגרי עם ערים וצמצום העירוני במרחב טמפרטורה הפחתת , מקיימת ציבורית תחבורה . והשיטפונות ההצפות תופעת

קמפוס ירוק - פרויקטים ופעילויות

. רם גבעת ספרא ' י אדמונד בקמפוס אופניים לרוכבי סבסבות התקנת . ירוק וקמפוס הנדסה , טבע , הסטודנטים דיקנט , ההנהלה במימון

ץ " כ נדב ' פרופ . האוניברסיטה של הבכיר הניהולי הסגל בהשתתפות " בעברית מובילים " תוכנית פידבקים לקבלת שאלון והועבר באוניברסיטה הירוקה העשייה את הציג ירוק קמפוס ועדת ר " יו . נוספים לנושאים והצעות העשייה לגבי וסביבה קיימות בנושא העברית האוניברסיטה של הצילום תחרות מכובדים פרסים ( הזוכים נקבעו טרם , מרהיבים צילומים 80 הוגשו באפריל שהסתיימה לתחרות .) למאושרים מובטחים . הבא בגיליון יפורסמו הזוכים תמונות

Made with FlippingBook - Online catalogs