STB | INNOVATIVE CONSTRUCTION, 2023

השירותים שלנו

תכנון הנדסי

, מציעה לכלל NordFox , בשיתוף פעולה עם חברת STB חברת לקוחותיה שירותי הנדסה, חישובים סטטיים והכנת כתבי כמויות, בהתאם לדרישות הפרויקט.

תוכניות עבודה Shop-Drawing , המשלב בין רצונות SD מציעה שירותי תכנון ופריסות STB חברת ודרישות המתכנן לבין יעילות ומקצועיות בלתי מתפשרת. בכך, הצדדים משפרים תהליכי עבודה ויוצרים פריסה אופטימלית ומדויקת, אשר מנצלת באופן אפקטיבי את חומרי הגלם.

INNOVATIVE CONSTRUCTION | 18

Made with FlippingBook Annual report maker