צרפתי שמעון | התחדשות עירונית

מבצעים תיקונים ו/או שינויים לפי בקשות הלקוח ומבצעים רישום צו הבית המשותף. שלב הבדיקות התיקונים והרישומים

שלב ההיתרים

עורכים בקשה להיתר ודואגים להוצאתו בהתאם לתוכניות וכפוף לאישורי הרשויות.

5

4

3

שלב הביצוע

זהו שלב הבניה מתחילתו ועד סופו, עפ"י לוחות הזמנים שנקבעו.

Made with FlippingBook Online newsletter creator