The Capital Letter Magazine

בצירוף הלשוני "שנה חדשה" יש מעין סתירה פנימית. "שנה" - פירושה דבר החוזר ונשנה שוב ושוב. "חדשה" - משמעה שינוי, יציאה מאותו מחזור של חזרה. כל השנים הם בעצם חזרה על המבנה היסודי של שנה. שוב סתיו, חורף, אביב, קיץ, שוב אותם ימים קצרים וארוכים, גשמים ויובש, קור וחום וכל זה חוזר ונשנה שנה אחרי שנה. הבדלים זעירים קיימים תמיד בין שנה לשנה, אך הלוא תמיד מצפים למשהו באמת חדש, אחר..." במלים אלו פותח הרב עדין אבן ישראל שטיינזלץ זצ"ל את ספרו "חיי שנה". איך אנו מחדשים? איך מתחדשים? איך לא נותנים לעצמינו להמשיך את שגרת החיים? ובכן, נראה שבראש השנה הקרוב, על כולנו להתחדש. להתחדש בצניעות, להתרגל להוריד את האגו, להתמיד באהבה לזולת, לא לוותר על ניסיונות חוזרים ונשנים למצוא את המאחד בינינו ולא את המפריד. בראש השנה נשמע קול השופר. קולו של השופר מבטא חרדה, התרגשות, פעימות לב מואצות. אם זה השופר שנשמע בהר סיני, או השופרות שתקעו עת החריב יהושוע את יריחו, שמיעת קול השופר באה להזכיר. להזכיר מחד את החיים של השנה הקודמת שחלפו ללא שוב, בין הספקנו מה שרצינו בין אם לא, ומאידך לעורר על החיים של השנה החדשה שעוד טרם נקצבו, ולחדד לכולנו שמה שבנינו כולנו עלול חלילה להיחרב. בשם רובי קפיטל, מנהליה ועובדיה, ברצוננו לאחל לכם ולמשפחותיכם שנזכה להתעורר, להיות מודעים, להקשיב לקולות הנשמעים מסביבנו והכי חשוב, שנדע לדייק את השנה שמתקרבת מעבר לפינה.

כתיבה וחתימה טובה יעקב ניצן, מנכ"ל ושותף ברובי קפיטל

22

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online