The Capital Letter Magazine

הואיל והצדדים הסכימו ביניהם בשותפות מסוג זה, כל צד נותן לאחר בדיוק את מה " קלאסי, וללא WIN-WIN" שחסר לו. זהו מצב של ספק צפויות עוד השקעות במתכונת דומה. השקעות משותפות אלה אינן חדשות. כך, למשל, חברת הביטוח הפניקס, אשר הייתה חלוצה בתחום מבין הגופים המוסדיים, השקיעה בשנים האחרונות בחברות נדל"ן מקבוצת 25% מובילות בשוק המקומי. החברה רכשה 450 , לפי שווי חברה של 2018 אקרו נדל"ן בשנת מחברת 25% הפניקס רכשה 2021 מיליון שקל. בשנת בנייני העיר הלבנה. שנה לאחר מכן רכשה הפניקס מיליון שקל. 220 מחברת הבנייה בסט תמורת 20% והם לא היחידים. לאחרונה התבשרנו כי חברת הביטוח מיליון שקל, 390 מתדהר תמורת 10% הראל רכשה ואלה רק דוגמאות ספורות. מגמה זו עוד תתחזק ותגיע גם לחברות קטנות יותר וחברות התחדשות עירונית, עד כדי השקעה בפרויקט בודד. השותף הפיננסי מצפה כמובן ליהנות מתשואה גבוהה משמעותית בהשוואה לריבית אותה היה מקבל אילו היה רק בכובע של מלווה, ומאידך מוכן לשאת בסיכון של להיות "שותף אקוויטי", על כל המשתמע מכך השותפות בין גורם פיננסי ליזם יוצרת מורכבויות שיש לתת עליהן את הדעת בגיבוש ההבנות וההסכם בין

הצדדים. מניסיוני, חלק משמעותי ביכולת לגשר על הפערים, ינבע מההבנה הבסיסית ומההכרה בחוזקות וביתרונות של כל צד מחד, ובמגבלותיו וחסרונותיו מאידך. כך, למשל, השותף הפיננסי צפוי במקרים רבים, להעמיד מימון לשותפות בשיעור העולה על אחזקותיו בשותפות, אך מאידך לא יוכל להעמיד ערבות בעלי מניות לגורם המממן לצורך הליווי הפיננסי של הפרויקט. הסיבה לכך ברורה: בעלי המניות או השותפים של השותף הפיננסי הם לרוב משקיעים פרטיים או גופים מוסדיים, אשר בשני המקרים, אינם מעוניינים ולעיתים אף אינם יכולים לערוב אישית כלפי הגורם המממן. קושי נוסף שעלול להתעורר הוא המגבלה שניצבת בפני השותף הפיננסי בהשבת ההשקעה בטווח זמן מסוים. מגבלה זו, למשל, אינה מאפשרת לשותף הפיננסי להמתין עם חלוקת רווחי חברת הפרויקט בו השקיע עד לסוף תקופות הבדק והאחריות של הפרויקט כלפי צדדים שלישיים. לכך מצאנו פתרונות יצירתיים, בדמות העברת האחריות לקבלן המבצע או רכישת האחריות מהיזם עצמו וכיו"ב. מוסכם בזאת אין לי ספק כי מודל השותפות הפיננסית, יצבור יותר ויותר תאוצה בטווח הזמן המיידי. מודל זה מצוין ליזם בכך שהוא מפחית באופן דרמטי את הסיכון בנטילת אשראי בתקופה זו והוא מצוין לא פחות לציבור רחב של משקיעים פרטיים, אשר באמצעות הגורמים הפיננסיים אשר מנהלים את השקעותיהם, יכולים לקחת חלק אמיתי בייזום פרויקטים עם יזמים מובילים וליהנות מתשואה עודפת.

19

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online