The Capital Letter Magazine

בס״ד

"המפתח של שוק הנדל"ן נמצא כיום בידיים של נגיד בנק ישראל" יעקב ניצן, מנכ"ל חברת רובי קפיטל, משוכנע שתקופת ישראל לא יוסיף להעלות את הריבית במשק. הוא אף מזהיר מאפשרות של עליית מחירים נוספת, מצביע על הפתרונות שעשויים למנוע מהמחירים לעלות ומגלה מי שתי הערים שבהן המכירות לא עוצרות עלמה שכטר "בחודש יוני התעצם שיעור הירידה במספר העסקאות בשוק הנדל"ן, כאשר אלף דירות - ירידה 10.5 אלו הסתכמו ב- בהשוואה ליוני אשתקד. זהו 24% חדה של , 2020 שיעור הירידה החד ביותר מאז מאי אשר הושפע מפרוץ מגפת הקורונה", נכתב בפתח סקירת הנדל"ן הרשמית של אגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר. אם המנגינה נשמעת לכם מוכרת, אך הנתונים פחות, אתם לא טועים, שכן מדובר בסקירת . על רקע נתוני העסקאות 2022 חודש יוני חוסר הוודאות מתקרבת לסיומה לאור הצפי שבנק

דבר המערכת ״The Capital Letter״ אנו שמחים להשיק את מגזין ללקוחות החברה ולבעלי עניין בתחומי המימון והנדל”ן. שונה 2023 קצב פעילות שוק הנדל”ן בישראל משהכרנו בשנים האחרונות, בעיקר בשל סדרת העלאות הריבית, החשש ממיתון ומספרן הנמוך של עסקאות המכירה של דירות חדשות ויד שנייה, אשר בולם את הזרמת החמצן לשוק כולו. גורמים אלו ועוד, מביאים את כל השחקנים לחישוב מסלול מחדש. עם זאת, כל אתגר הוא הזדמנות. במגזין החדש, פרי עבודתם של אנשי המקצוע של רובי קפיטל ושותפים לדרך, כינסנו למענכם מידע רלוונטי וחשוב. המידע מבוסס על הידע הרחב הנצבר בחברה ועל היקפי הפעילות ההולכים וגדלים, המאפשרים לנו ניתוח מעמיק וייחודי של שוק הנדל”ן. במובא לפניכם, האתגרים וההזדמנויות הניצבים לפתחנו. הכל זה בצוות. רובי קפיטל מימון והשקעות נדל״ן עורך ראשי: איתי רותם עריכת תוכן: גיא ליברמן, כרמית ספיר ויץ ניהול פרויקט: קונצפט | הדסה גרינברג-יעקב עיצוב: * המידע הכלול במגזין הוא מידע כללי ומתומצת ולצרכים אינפורמטיביים בלבד למועד בו הוא נכתב, ומטבע הדברים אינו מקיף את כל יריעת העניינים הנדונים בו. המידע במגזין מובא ועל סמך הערכות, מידע פומבי, אומדנים AS-IS כמו שהוא וכד' ואין להסתמך עליו בצורה כלשהי באין אם כמצג, הצהרה או בכל אופן אחר ועורך המגזין אינו אחראי למהימנות המידע המפורט במגזין, לשלמותו, לדיוק הנתונים בו ולנכונותם. האמור במגזין זה אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות, ייעוץ פיננסי, ייעוץ כלכלי, ייעוץ חשבונאי, ייעוץ מיסויי ו/או הזמנה לרכוש ו/או למכור ניירות ערך ו/או נכסים ו/או מכשירים פיננסיים, סחירים ו/או שאינם סחירים ו/או בכל השקעה אחרת ("נכסים"), הנזכרים בו, וכן אינו מהווה הצעה למתן אשראי ו/ או הצעה למתן שירותים פיננסיים, ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין לקבל על סמך סקירה זו החלטות השקעה כלשהן. כל העמדת הלוואה כפופה לאישור החברות בהתאם לתנאים ולמדיניות החברות כפי שיהיו מעת לעת ובכפוף לתנאי ההסכם שייחתם מול איזה מהחברות. מובהר, כי החברות שומרת לעצמן את הזכות לסרב להעמיד הלוואה מסיבות הקשורות בציות להוראות האסדרה החלות עליהן, ובהתאם לשיקול דעתן. אי-עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ליצירת קשר: marketing@rubycapital.com

2

Made with FlippingBook Ebook Creator