The Capital Letter Magazine

“אנחנו מביאים את הניסיון שלנו מעבר לים במימון נדל”ן וחשים בנוח להשקיע בשוק המקומי” אילן רובינשטיין וגרשון שפירא, שניים מבין שלושת המייסדים של חברת רובי קפיטל, מספרים על היתרון בפרספקטיבה הגלובלית שהם מביאים עימם, הרצון להשקיע דווקא בישראל והרקע היזמי שסייע להם בצמיחה בשוק המימון נתן סטולרו

עמדה על ממוצע הכנסות חודשי 2022 שפורסמה בסוף מיליארד דולר - כך שהשוק כרגע 1.4 ממסי נדל”ן של מתנהל בהתאם לציפיות. לכן מה שחשוב להתמקד בו כדי להבין את המתרחש בשוק הוא הנתון הקרוב ביותר לליבם של יזמי נדל”ן - גובה הריבית. הריבית הגבוהה מקשה על יזמי נדל”ן לגייס מימון מהבנקים. תורם לכך גם השינוי הרגולטורי שנעשה בבנק ישראל לפני שנה, והטיל מגבלות גדולות יותר על נטילת אשראי בנקאי במינוף גבוה. עם זאת, כשמסתכלים על נתוני בנק ישראל, ומתמקדים ממנו 52% באשראי הלא סחיר לנדל”ן, רואים שכ מגיע מהמוסדיים או מגופים חוץ-בנקאיים. “זה לא כסף זול”, אומרים רובינשטיין ושפירא, “וגם לא כסף שנותנים אותו תוך ויתור על מקצועיות; זהו כסף שמעניק ליזמים הזדמנות שאין להם במקום אחר, חברת “רובי קפיטל” היא גוף מימון מוכר בישראל, שמשתף פעולה עם חלק גדול מהגופים המוסדיים הגדולים במשק. היא הוקמה על ידי אילן רובינשטיין וגרשון שפירא, יחד עם אנדרו מסטל. החברה פועלת בשלושה מישורים מרכזיים בשוק הישראלי: הראשון עוסק בליווי בנייה ומימון מלא למיזמי בנייה. השני מתמקד בשלב מאתגר במיזמי בנייה מבחינת אשראי, בייחוד אלו של התחדשות עירונית שבהם התהליך ארוך - קבלת המימון בשלב טרום ההיתר, בו היזמים נדרשים להעמדת הון עצמי רב לתקופה ארוכה, עד ובמקרים מסוימים, גם שותפויות”. “בישראל יש מוחות נהדרים”

מהאשראי הלא סחיר לנדל”ן 52% בעת הנוכחית מגיע מגופים חוץ בנקאיים או מהמוסדיים - אפיק מימון שמאפשר גמישות, יצירתיות ואורך נשימה ליזמי נדל”ן. “כיום, כשהריבית עולה, נוצרות עלויות גבוהות של הבינוי ועומס פיננסי רב על היזמים. אבל, יש עדיין מחסור בקרקעות. לכן ברגע שהריבית תרד, השוק יחזור לנורמליזציה ולעלייה בביקושים. בראייה היסטורית, סיטואציות כאלה יוצרות הזדמנויות. אנחנו בוחנים כל עסקה בצורה דקדקנית ולכן אנחנו רגועים”. על ההצהרה הזאת חתומים שניים מהשותפים המייסדים של בית המימון והשקעות הנדל”ן “רובי קפיטל”, יו”ר החברה אילן רובינשטיין והמנכ”ל גרשון שפירא. את הדברים הם אומרים בראיון עמם על המשבר בשוק הנדל”ן, שאותו הם בכלל מגדירים כהזדמנות. שוחחנו עמם על הניסיון הגלובלי שהביאו לשוק המקומי, הציונות שהובילה אותם להאמין בהצלחה של מיזמי נדל”ן בישראל, ועל אלטרנטיבות לגיוס מימון לפרויקטים בתחום הנדל”ן. אין להכחיש כי יש תנודתיות גבוהה מאוד בשוק בתקופה האחרונה. התנודתיות הזאת מציבה אתגרים רבים ליזמי הנדל”ן. החל מדרישות הון מחמירות של המערכת הבנקאית, דרך העלייה בריבית וגם החשש משינוי במגמות הביקוש. האוצר פרסם בחודש שעבר 1.5 נתונים שמצביעים על ירידה ממסי הנדל”ן ל- מיליארד אשתקד. 2.5 מ- 2023 מיליארד שקלים במרץ למרות זאת, כפי שאף פורסם בגלובס, כנראה שמוקדם מאוד לדבר על קיפאון, או על מפולת. תחזית האוצר

16

Made with FlippingBook Ebook Creator