The Capital Letter Magazine

יואב ליבנה

מנהל תחום קבוצות רכישה ברובי קפיטל

מלקיחת אשראי גבוה, הריבית עולה והשוק מתנדנד, אך טבעי שקבוצות הרכישה ישובו להתארגן.

במקביל למגמת עליות המחירים בענף הנדל”ן בשנת ואילך, החלו להתארגן קבוצות רכישה. 2008 אנשים פרטיים המתאגדים לרכישת קרקע ובנייה עצמית כאשר הרעיון המרכזי מאחורי ההתארגנויות פחות בעלויות, שנבעו 20% היה חיסכון: בממוצע כ מחיסכון במיסוי ומהעברת הרווח היזמי לחברי הקבוצה, שבפועל הפכו ליזמים לכאורה סיפור הצלחה מובטח, אלא שלצד הצלחות רבות ואלפי דירות שנמסרו בהתאם ללוחות הזמנים שתוכננו, מספר גורמים פגעו בקבוצות: רכישת קרקעות במחירים מופקעים, רכישה ללא הסכמי שיתוף או בשלבי תכנון שלא הבשילו לכדי היתר ומארגנים לא מקצועיים. עם חזרתן של הקבוצות לפעילות מוגברת, כל אלו אורבים גם היום ויש לתת עליהם את הדעת. מרבית הפרויקטים של קבוצות הרכישה הושלמו ונמסרו ועליות המחירים היטיבו עם חבריהן. החל שנת סימנה את התפנית. תדמיתן נפגעה בעקבות 2016 סיקור העדויות והאירועים השליליים שחוו, היקף הפעילות ירד באופן משמעותי ומארגנים התקשו בגיבוש קבוצות חדשות. רמת הסיכון לרוכשים ולגופי המימון עלתה, ובד בבד ירדה הכדאיות הכלכלית. פחות מעשור חלף מאז. כיום, כאשר יזמים נמנעים

האתגרים של היזמים הופכים להזדמנויות לקבוצות הרכישה

למשל במקרים שבהם יזמים זקוקים לתזרים מזומנים על מנת להקל בעלויות המימון ההולכות וגדלות, ומוציאים למכירה מלאי עתודות קרקע במיקומים אטרקטיביים במיוחד. מארגני קבוצות רכישה מנוסים מזהים הזדמנויות אלה ויכולים לייצר ערך רב לחברי הקבוצה המתהווה. משקי בית רבים מזהים את הפוטנציאל בקבוצות רכישה כאפיק השקעה איכותי. גופי המימון הוותיקים רואים בקבוצות המנוסות כיום לוות בסיכון נמוך, זאת עקב פיזור הסיכון בין מספר רב של לווים. כך, נוצרת הזדמנות למשפרי הדיור ולמשקיעים להתאגד, וליהנות מההזדמנויות הרבות שיש כיום בשוק הנדל”ן הישראלי

Cityel הדמייה: | " פרויקט פלורנטין סקוור. "אתגרי היזמים הופכים להזדמנויות לקבוצות הרכישה

15

Made with FlippingBook Ebook Creator