רשת דובדבן | חוברת מידע להורים

רישום לשעת הארכה

לשנה"ל תשפ"ד

הצהרה עמידה בתנאי שעת הארכה הננו מעוניינים להירשם לשעת הארכה במעון ובכך מתחייבים לשלם כל חודש תוספת למחיר הקבוע על ידי משרד הכלכלה לשהיית ילדי במעון למשך כל השנה ללא אפשרות ביטול . ידוע לנו כי שעת הארכה ( 10:00 - 10:00 ) הינה מסגרת נפרדת הנתונה לשינויים ופועלת על פי תקן כח אדם של אגף מעונות יום . תעריף שעת הארכה לשנת תשפ " ד כדלהלן : = בוגר 063₪ = פעוט 310₪ = תינוק 374₪ ידוע לנו כי התשלום בגין השירות נקבע בהתאם למספר הילדים המצטרפים לשירות זה , כפי מספרם ום בי ההרשמה לשנת הלימודים . לא פחות מ - 11 ילדים בקבוצה להפעלת השירות . ידוע לנו כי אין זה אישור על פתיחת שעת הארכה והודעה תינתן רק לאחר אישור סופי בתחילת השנה . תשלום זה ישולם על ידינו בנוסף לתשלום שכר הלימוד ( להלן " : התשלום )" לאחר ה 1/10 לא יהיה ניתן להצטרף ות לשר אלא לאחר אישור המנהלת ובדיקת כמות הילדים ותקן המטפלות . גובה התשלום עשוי להשתנות במהלך השנה בהתאם לשיעור עליית שכר הלימוד במעונות ו / או בשל ירידה במספר הילדים המשתתפים . התשלום בגין השירות ישולם על ידינו באמצעות הוראת קבע לפקודת רשת דובדבן אשר תגבה כל 9 חודש ב , ואשר לא נהיה רשאים לבטלה , אלא לאחר מתן הודעה בכתב של 30 יום מראש . לאחר תאריך 01.12 לא תתאפשר עזיבה משירות זה . בכל מקרה של פיגור ביצוע התשלום בגין השירות ו / או חלק ממנו לתקופה העולה על 0 ימים , אנו מתחייבים לשלם לכם הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן ת וריבי פיגורים בשיעור הנהוג בבנק הפועלים על חריגות בחשבונות עו " ש דביטורי , אשר יחושבו מהיום שבו נועד שכר הלימוד להיות משולם ועד לתשלום המלא בפועל , וזאת מבלי לגרוע מיתר סעדי שם הארגון על פי כתב ההתחייבות ועל פי כל דין . בנוסף לאמור לעיל , אנו ם מתחייבי לשלם לשם הארגון את כל ההוצאות שתוציא בקשר עם גביית התשלום שבפיגור , כולל הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין . בכל מקרה לא יפחת סכום הוצאות הנ " ל מסך לש 30₪ בגין ביטול ו / או אי כיבוד הוראת קבע ומסך של 00₪ בגין ביטול חוזר . ידוע לנו כי רשת דובדבן תהיה רשאית להפסיק בכל שלב במהלך שנת הלימודים את השירות במקרה שבו מספר הילדים הנהנים מן השירות יפחת מ - 12 , וזאת על ידי מתן הודעה של 30 יום מראש . ניתנה הודעה כאמור , רשת דובדבן תהא משוחררת מכל טענה ו / או דרישה בקשר עם הפסקת השירות . ידוע לנו כי ילד / ה הנכנס לשעת הארכה בין ה -1 לחודש ועד ה - 11 לחודש , יחויב בתשלום מלא עבור אותו החודש , וכי ילד / ה הנכנס לשעת הארכה בין ה - 10 לחודש ועד לסוף החודש , יחויב בתשלום יחסי בגין התקופה בה שהה בשעת הארכה באותו חודש .

______ שם הילד: ____________

_ ת.ז. ילד: _____________________

שם ההו

ת.ז. רה: __________________

הורה: ____________________

: חתימת הורה _________________________

מעון (סניף):_____________

9

חתימת מנהלת המעון:______________

Made with FlippingBook Online newsletter creator