פתח תקווה | כל מה שרציתם לדעת על מלגות

מהדורה דיגיטלית

וצעירים נוער , חברה אגף

לדעת שרציתם מה כל מלגות על עירוניות לא ומלגות עירוניות מלגות כוללת החוברת תקוה בפתח והסטודנטיות לסטודנטים כשירות מוגש

1

אינה היא אך , מלגות של רחב מגוון בה תמצאו | והסטודנטיות הסטודנטים לכלל כשירות מוגשת זו חוברת ח . ל . ט | כאחד וגברים לנשים מיועד האמור כל | בשוק הקיימות המלגות כל את מקיפה

העיר ראש דבר

, יקרים וסטודנטים סטודנטיות , ידע לרכישת המפתח הם אקדמאים לימודים בחרתם כי שמח ואני ומקצוע השכלה כי ספק אין . בצידו ששכרו מאתגר במסלול למידה תהליך מכל שונה האקדמי הלימוד העמקה דורש והוא , כה עד שחוויתם בסביבה ללמוד ויכולת מוטיבציה , ושקדנות . משימות בריבוי עמידה תוך מאתגרת

למתן תקדים חסרי ותקציבים רבים משאבים משקיעה תקוה פתח עיריית אנו . הלימוד מסגרות ובכל גיל בכל , התושבים כלל עבור מיטבי מענה ביניהם , בעיר הקיימים גבוהים ללימודים במוסדות למידה מעודדים , הפתוחה האוניברסיטה מטעם שני ותואר ראשון תואר המעניקה ' המכללה ' כשנה לפני לפעול החלה אשר , הבינלאומית הסינית האוניברסיטה ושלוחת . UIBE אוניברסיטת מטעם תואר ומעניקה הרחבת , האקדמית הקריה פרויקט בקידום ממשיכים אנו זאת כל לצד ויוזמות בסר במגדלי לחדשנות הבית הקמת , וההייטק התעסוקה מרכזי ומרחבים כלים לרכוש ולסטודנטיות לסטודנטים שיאפשרו נוספות רבות . ופרנסה יוזמה , ליצירה , ללימוד מעשיים את זו בחוברת עבורכם קיבצנו זו מאתגרת בתקופה עליכם להקל מנת על מזמין אני . התקשרות ודרכי זכאויות , השונות המלגות על המידע מירב מלגה יש האם ולבדוק הקריטריונים ואת השונות המלגות את לבחון אתכם ללמוד שתוכלו כדי , הלימודים במהלך עליכם להקל תוכל אשר מתאימה . שקט בראש

1 ! רבה בהצלחה , שלכם גרינברג רמי העיר ראש 054-6733156

1 03-7738514 : בשכונה חממה ' טל ,03-9074720 :' טל , ת " פ 6 לברי מרק : החממה הצעירים מרכז צוות , לשירותכם תמיד razh@ptikva.org.il החממה מנהל , הררי רז alonh@ptikva.org.il ליפקיס בשוק הבאסטה ומנהל קהילות רכז , חוטר אלון galya.had@be-atzmi.org.il וקריירה תעסוקה רכזת , הדר גליה shanis@ptikva.org.il אחדות ," בשכונה החממה " מנהלת , סונדרלינג שני hanat@ptikva.org.il החממה מזכירת , טגבה הבטם lihi.ziv@aharai.org.il ״ ! אחרי ״ תוכנית של אישי פיתוח רכזת , גלקופ - זיו ליהי lirib@ptikva.org.il להט״ב רכזת , צבי בן לירי … שמתחילים לפני ההתמודדות עם יחד . לימודים למוסד ונרשמתם התקבלתם טובה בשעה שכר לתשלום הדרישה מגיעה , קורסים ובחירת מערכת סידור , הבירוקרטית דרכם בראשית הצעירים והסטודנטים מהסטודנטיות רבים שעבור , הלימוד שלרבים כך . עמם להתמודד לעתים אפשרי בלתי עד שקשה בסכומים מדובר . כלכליים קשיים עם הקרובה השנה את להתחיל גבוה סיכוי יש מאתנו מלגת – עליו שמעו שלא סטודנטית או סטודנט שאין מושג לתמונה נכנס כאן את ההולמים שונים קריטריונים פי על המוענק כספי מענק , לימודים ובין לימודים במלגת מדובר אם בין , המלגה מעניקי של וערכיהם מטרותיהם סוגי מאות בישראל . בלימודים להתמקד המסייעת קיום במלגת מדובר אם . בהן לזכות רבות לאוכלוסיות שמאפשרות מלגות הזקוקים לכל לסייע למטרה לה שמה , תקוה פתח הצעירים מרכז , החממה הסטודנטים העצמת תוך חברתי שינוי והובלת עידוד באמצעות למלגה שהסטודנטים , התפיסה מתוך זאת . הישראלית ובחברה בקהילה ומעורבותם , לחיות עתידים הם שבה המציאות בעיצוב מרכזי חלק מהווים והסטודנטיות , לכך בהתאם . ומתעצמים ההולכים החברתיים והאתגרים הצרכים נוכח מפעל עם בשיתוף חברתית מעורבות של פרויקטים מגוון החממה מפעילה את בו להשקיע ששווה ומלואו בעולם מדובר . בקהילה וולונטריים וגופים הפיס . הזמן ואת המאמץ אנו כאשר , ולסטודנטיות לסטודנטים מלגות מגוון למצוא ניתן זו מידע בחוברת מלגות אם בין , מועמדות אליהן להגיש שניתן המלגות סוגי את בפניכם נציג או מגזר , אקונומי - סוציו רקע על מלגות אם ובין חברתית מעורבות המשלבות . ולאומי צבאי שירות כל את לא אך , מלגות של רחב מגוון תמצאו המלגות בחוברת , לב שימו . הקיימות המלגות

העניינים תוכן ? מלגה מהי

1 1

? עושים מה למלגה מועמדות שמגישים לפני הטבות לכם מגיעות ? סטודנטים אתם

2 3 4

? במלגה זוכים איך אז

המלגות סוגי

5

עירוניות מלגות חברתית מעורבות בסיס על מלגות הפיס מפעל בשיתוף ת " פ עיריית מלגות

6 6 6

פ״ת מכללת

הסינית האוניברסיטה

7 7 7

עמי דרך יהודי נפש

חיים טל

8 9

חברתית מעורבות ללא מלגות

עירוניות שאינן הסטודנטים לכלל מלגות משוחררים לחיילים מלגות סוציואקונומי בסיס על מלגות מגזר או מוצא לפי מלגות חברתית מעורבות בסיס על מלגות

10 13 14 15 18

לזכור חשוב מה , ולסיום

1

? מלגה מהי . אקדמיים לימודים מימון לצורך לסטודנטים המועבר כספי מענק היא מלגה , פילנטרופיות קרנות , וולונטריים ממשלתיים מגופים המגיעות מלגות קיימות . ועוד מקומיות מועצות , מוניציפאליים גופים , לימוד מוסדות מלגות ויש , הלימודים בשנת אחת בפעימה המוענקות מלגות ישנן . פעימות בשתי המוענקות הדרישות גם וכך למלגה ממלגה משתנה המלגה שסכום , לב שימו מלגות , בקהילה התנדבות בסיס על מלגות בפניכם מוצגות לכן . לקבלתה מלגות , הצטיינות מלגות , ללוחמים מלגות , אקונומי - סוציו בסיס על . ועוד מגורים מקום לפי מלגות , לעולים המיועדות ? עושים מה למלגה מועמדות שמגישים לפני : הבאים המסמכים את להכין יש המועמדות הגשת לקראת מסודרת בתיקייה האלקטרוני בדואר ולשמור כולם את לסרוק : המלצתנו ) ( ונגישה ✓ ספח כולל ז " ת צילום ✓ ( הפנים משרד דרך להשיג ניתן ) אוכלוסין מרשם או תושב אישור ✓ לאומי שירות או ( הערכה תעודת ) צבאי משירות שחרור אישור צילום ✓ ( המלגה את מבקש אני ולמה אני מי ) אישי מכתב חיים קורות ✓ של באתר להנפיק ניתן ) לימודים אישור או ללימודים הרשמה אישור 1 מזכירות דרך או " אישי מידע " ב הלימודים מוסד נלמד בה המחלקה/פקולטה ✓ שעות מערכת ✓ ההורים/הילדים של הספח עם ז " ת צילום ✓ 1 ההורים ושל שלך ( אחרונים חודשים 3) שכר תלושי . קצבה מקבלים אם לאומי מביטוח אישור או ✓ ( עוזר תמיד ) המלצה מכתבי

1

1

! הטבות לכם מגיעות ? סטודנטים אתם ( לימודים אישור או סטודנט כרטיס למציגי ) ✓ תעריפי - ציבורית בתחבורה הנחות רכבת , באוטובוסים מוזלים נסיעה : בירושלים הקלה וברכבת ישראל

1 1 1 1

1 הנחות , הטבות אלפי המאגדים רבים בפורטלים באינטרנט לבדוק ניתן מגוון המקבלים ובאוניברסיטאות במכללות , הסטודנטים לציבור ומתנות חנויות , קולנוע בתי , שיווק ברשתות ומתנות מבצעים , הנחות , שירותים . ועוד דפוס בתי , משרדי ציוד , ספרים , ביגוד 2 ובינעירוניות עירוניות הנחות במחירים שנתי או סימסטריאלי חודשי - חופשי כרטיס לרכישת ואפשרות . קו ברב מופחתים ✓ מי עבור ייעודיות הנחות קיימות והנסיעות הטיולים מחברות בחלק , טיסות מחירי על הנחות והן , גבוהה להשכלה במוסדות שלומדים אגודת במסגרת להנפיק ניתן , בנוסף . לטיולים מיוחדים מחירים בעולם מקומות באלפי הנחות המקנה בינלאומית תעודה הסטודנטים . ועוד , נוער אכסניות , עסק בתי , בחנויות זה לציבור ייעודיים ומחירים ✓ שהנכם לאומי בביטוח להגדיר יש כך לשם ) לאומי ביטוח בדמי הנחה ( סטודנטים ✓ . סטודנטים היותכם בשל והנחות הטבות שבה IStudent אפליקציית ✓ ותכניות מסלולים והצעות , ורכב ליסינג , ביטוח , סלולר בחברות הנחות . גבוהה להשכלה במוסדות שלומדים מי עבור ייחודיים ✓ מעמלות והנחה פטור קבלת מאפשרת בבנק סטודנט חשבון פתיחת מוצעים אשראי חברות במגוון . בבנק הנהוגים לתעריפים בהתאם , שונות מופחתות ועמלו , כרטיס מדמי פטור ואף הנחה עם ייעודיים כרטיסים ✓

… מתחילים יאללה ? במלגה זוכים איך אז

ניתן . ומשאבים זמן הרבה הדורש מורכב תהליך הוא המלגה קבלת תהליך כאשר , זה בפרק נעמוד עליהם , עיקריים שלבים לכמה אותו לחלק לכם המתאימות המלגות ומציאת איתור הוא מבניהם ביותר המשמעותי . מועמדות להגיש תוכלו אליהן , אישית המתאימה המלגה איתור , שלו האישיים לנתונים המתאימות מלגות ישנן וסטודנטית סטודנט לכל מועמדות להגיש יכולים מי הקובעים שונים סף תנאי ישנם מלגה לכל כאשר מידע בגוגל לחפש פשוט הכי נגיש המידע כל כאשר , היום . לא ומי למלגה . השונים באתרים אליכם הרלוונטיות המלגות על ולקרוא המלגות על המועמדות טופס מילוי . המועמדות את להגיע ? נשאר מה ! נפלא ? לכם שמתאימה מלגה מצאתם . המסמכים וצירוף הטופס מילוי : בהגשה חלקים משני מורכבת מלגה כל לגבות יש ואותה , האמת את לרשום חשוב הכי המועמדות בטופס לא המלגה טופס , מסמכים צירוף ללא שכן , כך על המעידים במסמכים מועמדת או מועמד שכל אישיים פרטים להוסיף ניתן הטפסים ברוב . יטופל . בחום מומלץ , להוסיף מבקשים המסמכים צירוף : שלכם האישי לסטטוס בהתאם משתנים לצרף שתתבקשו המסמכים מסמכים גם ובנוסף אישיים מסמכים להעביר יתבקשו לרוב רווקים אישיים מסמכים להעביר יתבקשו אשר לנשואים בניגוד , להורים הקשורים . הזוג בן/בת של מסמכים וגם שלושת של ש " עו תדפיס , אחרונים שכר תלושי ? הנפוצים המסמכים הם מה אחוזי על אישור , ויש במידה עובד לא מעמד אישור , האחרונים החודשים אקונומי - סוציו מצב על המעיד מסמך כל - ובכלל , וקיימים במידה נכות . במלגה בזכייה לכם לסייע יכול נמוך התשובות קבלת במקרים אך , חודשים 2-3 תוך מוענקות התשובות לרוב , זמנים מבחינת . שבועות שלושה עד שבועיים בתוך תשובות המעניקות מלגות ישנן אחרים מעת רבים חודשים לאחר גם תשובות להעניק שיכולות מלגות ישנן , מאידך תשובות ודרשו הרלוונטי הארגון עם קשר צרו , תתעצלו אל . ההרשמה להרשמה ונסגרות נפתחות והמלגות , ושונות רבות מלגות קיימות . ברורות אחר חודש מידי ולעקוב מעודכנים להישאר חשוב לכן , גבוהה בתדירות . להרשמה הפתוחות המלגות רשימת יועבר הכסף המקרים של גדול המאוד ברוב . טוב מזל ? במלגה זכיתם . ולהתעדכן לעקוב חשוב , שלכם הבנק לחשבון ישירות

1

3

המלגות סוגי הקריטריונים ועל , השונים המלגות סוגי על קצרה סקירה יהווה זה פרק : מלגות של מרכזיות קטגוריות שתי בין להבחין נוהגים . לקבלתן הנדרשים ומוצא מגזר , צבאי שירות , אקונומי - סוציו בסיס על המוענקות קיום מלגות . חברתית ופעילות התנדבות על המבוססות ומלגות : שבהן החשובות את למנות ניתן

: חברתית מעורבות הכוללות מלגות .1 קבלת עבור פעילות והסטודנטיות מהסטודנטים מצריכות זה מסוג מלגות או הסמסטר לאורך בלבד לשבוע אחת כלל בדרך היא הפעילות . המלגה ועד שקלים 5,000 בין לנוע יכול המלגות גובה כאשר , הלימודים שנת . התנדבות הכוללת המלגות לכל . התואר כל למשך לשנה שקלים 25,000

: חברתית מעורבות דורשות שאינן מלגות .2 משוחררים לחיילים מלגות

1 מקום לפי לסטודנטים מוענקות אלו מלגות – הפריפריה לתושבי מלגות , הפריפריה לתושבי רק להגשה פתוחות מהמלגות חלק . שלהם המגורים . חיובי ניקוד מעניק בהחלט אך סף תנאי אינו זה מהן ובחלק 4 השתחררו אשר סטודנטים עבור להגשה פתוחות לרוב אלו מלגות ביצעתם אם שגם לב שימו . האחרונות השנים 5- ב שלהם הצבאי מהשירות מתאימות ' משוחררים חיילים ' ל מהמלגות גדול שחלק כנראה , לאומי שירות . לכם גם שעות כוללות משוחררים לחיילים המיועדות מהמלגות חלק , לב שימו . בהמשך המפורט כפי , התנדבות דורשות אינן אשר מלגות לרוב הן אלו מלגות – מוצא/מגזר לפי מלגות מוצא לפי להיות יכולות המלגות . בהן זכיה עבור חברתית פעילות הסטודנטים מגזר לפי או ,( אתיופיה ליוצאי מלגות למשל ) הסטודנטים .( חרדים/ערבים לסטודנטים מלגות למשל )

עירוניות מלגות בלבד תקוה פתח לתושבי

1 5

1 הסינית האוניברסיטה מלגת . העיר תושבי , הסינית באוניברסיטה ראשון לתואר לסטודנטים פיס מלגת : והרשמה לפרטים http://lp.petah-tikva.muni.il/index.php? page=landing&id=507019&token=43481df32ec252e5ec47a395be1d8 ff e&Custom erId=16786&ProjectId=1014574&Domain=lp6.me&Key=TFnz8 6 חברתית מעורבות הכוללות מלגות הפיס מפעל בשיתוף תקוה פתח עיריית מלגות . ₪ 10,000 סך על הן הפיס מפעל מלגות כל פר״ח סטודנטים המערבת חברתית להשפעה לאומי חונכות פרויקט הוא ח " פר מעניקים החונכים . ורגשי לימודי לסיוע הזקוקים לילדים חונכות בפעילות לממש לילדים מסייעים ובכך , לחיקוי ומודל טיפוח , אישי לב תשומת לילדים כלים עם , חיובית עצמית הערכה לפתח , שלהם האישי הפוטנציאל את . חיים לכישורי חיוביים שירות ימי 10 ביצעו אשר לחונכים יוענק ₪ 2,600 בגובה נוסף מענק * . ח “ פר להנחיות בהתאם מילואים . הנדסאים שני/ ראשון/ תואר הלומדים סטודנטים : יעד אוכלוסיית צורך אין : קבלה תנאי חונכות . פעם בכל כשעתיים , בשבוע פעמיים אישית חונכות : התנדבות זמני .( פרויקט תלוי ) שעות 5-4 , קבוצתית : שונים ופרויקטים אישית לחונכות והרשמה לפרטים https://perach-prj.weizmann.ac.il/PerachStudent/Registration ת " פ מכללת מלגת העיר תושבי , ת " פ במכללת ראשון לתואר לסטודנטים פיס מלגת : והרשמה לפרטים https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4C-PM- NeaNLH7JaMXVGy57bHBdzGXiMGFVYw6ag8XEzamvg/closedform

עמי״ ״דרך . חברתית פעילות המשלבות לימוד קבוצות : והרשמה לפרטים https://ami.oasismedia.co.il

." תקווה פתח " העיר תופיע מועדף מרכז של שבשדה לב לשים יש : הערות לימודים מוסד של בשדה לרשום יש , כזאת אפשרות תופיע ולא במידה .“ תקווה פתח תושב/ת " שחר שבע בת ,054-261-3211 : שחר בנימין : לבירורים קשר יצירת 054-312-3213 יהודי נפש ' ב לשנה לממשיכים מיועד . חברתית פעילות המשלבות לימוד קבוצות במלגה : והרשמה לפרטים /https://www.milga4u.co.il חיים טל משפחות עם וקשרים מזון סלי , חונכות באמצעות לקהילה וסיוע תרומה . בסיכון : והרשמה לפרטים http://lp.petah-tikva.muni.il/index.php? page=landing&id=507017&token=dc364055c9 ff 804a406c161a20714968&Custom erId=16786&ProjectId=1014574&Domain=lp6.me&Key=lsQP1

7

חברתית מעורבות ללא מלגות

העיר לתושבי אקונומית - סוציו מלגה ס " ע שונים תבחינים בסיס על העיר לתושבי כלכלי לסיוע המיועדת מלגה

. ₪ 2500 : לפרטים http://lp.petah-tikva.muni.il/index.php?

page=landing&id=503239&token=4246b436475f360fa7ae4cf98a ff 25 1d&CustomerId=16786&ProjectId=1014574&Domain=lp6.me&Key=Ne JZ2 תקוה פתח עיריית בשיתוף בעיר הלימוד מוסדות מלגת אילן בר מלגת . ₪ 4000 ס " ע , מכינה כולל לא , ת " פ תושבי התארים בכל אילן בר סטודנטים : לפרטים https://inbar.biu.ac.il/live/Login.aspx הסינית האוניברסיטה מלגת . ₪ 4000 ס " ע . ת " פ תושבי סינית מאוניברסיטה סטודנטים : לפרטים http://lp.petah-tikva.muni.il/index.php? page=landing&id=507015&token=147e187e4e49a8ab806a58abb4915e55&Custom erId=16786&ProjectId=1014574&Domain=lp6.me&Key=1tbKX

8

הסטודנטים ציבור לכלל מלגות עירוניות שאינן תקוה פתח עיריית או " החממה " באחריות אינן אלו מלגות *

9

? מתחילים איך - משוחררים לחיילים מלגות

לחיילים שונות לימודים מלגות המציעות ולאוניברסיטאות למכללות בנוסף מלגות המעניקים פרטיים וגופים מוסדות מעט לא ישנם , משוחררים מטעם למלגות במקביל לקבל שניתן במענקים מדובר לעיתים . לימודים סיוע קיבלתם וכבר במידה גם הזכאות את לברר שווה ולכן , הלימוד מוסדות : הבאה ברשימה להיעזר תוכלו , כך לשם . אחרת מקרן או החינוכי מהמוסד משוחררים לחיילים והקרן האגף בפריפריה או מהפריפריה ללומדים ראשונה לימודים משנת 2/3 : המלגה גובה לאומי שירות מסיימי או משוחררים חיילים : מיועדת למי 10 עד מילואים ומשרתי בודדים , השירות מסיום שנים 5 עד משוחררים : דרישות ועוד סוציואקונומי מצב , שנים אין : התנדבות https://www.hachvana.mod.gov.il/education/scholarship/Pages/ default.aspx " ללימודים ממדים " מלגת אוקטובר בחודש שהחלה ) ב " תשפ הלימודים משנת החל : מלגה גובה הלימוד משכר 75% עד של סיוע המלגה במסגרת לזכאים יינתן (2021 . ₪ 7,793 של לסכום עד , האוניברסיטאי במוסדות תעודה לימודי וכן שני תואר או ראשון תואר עבור : מיועדת למי . בלבד לאומנות , 1.7.2013 מיום החל ל " לצה שהתגייסו , משוחררים חיילים : וזכאות דרישות ." בכבוד שחרור " תעודת ובעלי ותקין מלא שירות שרתו לשנה ביחס נבחן ) הסדיר השירות מסיום שנים 3 - ל היא למלגה הזכאות להירשם תוכלו ,2021 אוגוסט בחודש השתחררתם אם : לדוגמא , הקלנדרית (31.12.2024 - ל עד למלגה : להיות הדרישה בנוסף .1 .“ זהב – בכבוד שחרור " תעודת בעלי : ולוחמים לוחמות .2 : ייחודיות אוכלוסיות משוחררים בודדים חיילים - ; להורי משפחה לתשלומי זכאי היה שירותו שבמהלך מי - חדש כעולה שירותו במהלך שהוגדר מי - . רקסית ' וצ דרוזית , הערבית לאוכלוסייה בן משוחרר חייל - https://www.hachvana.mod.gov.il/education/Pages/mimadim.aspx

10

IMPACT מלגות . לשנה 4,000$ : המלגה גובה משנת שנים 5 עד לחימה ותומכי לוחמים משוחררים חיילים : מיועדת למי . השחרור תואר ,' /ב ' א שנה התחלת , סוציואקונומי מצב , מלא שירות סיום : דרישות ג " המל י " ע מוכר במוסד ראשון . חברתית פעילות שעות 130 : התנדבות https:// fi d fi mpact.org/%d7%94%d7%a8%d7%a9%d7%9e%d7%94- /%d7%9c%d7%9e%d7%9c%d7%92%d7%94 הישג קרן קיום ודמי מלא ל " שכ מימון : המלגה גובה בודדים חיילים : מיועדת למי תחילת , ג " המל י " ע מוכר במוסד ראשון תואר , מלא שירות סיום : דרישות ועוד ' א לשנה עדיפות , מהשחרור שנתיים עד לימודים חברתית פעילות שעות 130 : התנדבות https://www.heseg.com/%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%94 אייסף קרן בשנה ₪ 20 ,000 : המלגה גובה צבאי/לאומי שירות מסיימי : מיועדת למי שנים 3 של לימודים יתרת : דרישות קרן י " ע מוכר אקדמי מוסד , סוציואקונומי ומצב הפריפריה לתושבי עדיפות ועוד אייסף שישי בימי והכשרה ליווי ומפגשי חברתית פעילות שעות 130 : התנדבות (isef.org.il) ושני ראשון לתואר אייסף בינלאומית מלגות קרן - מלגות

השכלה של ים מלגת משתנה : המלגה גובה

הים בחיל הלוחם מהמערך ( שנתיים עד ) משוחררים חיילים : מיועדת למי מצב , ת " ג/תמ “ המל י " ע המוכרים אקדמיים/תעודה לימודים : דרישות

ועוד בשירות הצטיינות , סוציואקונומי חברתית פעילות שעות 60 : התנדבות (amutayam.org.il) הים חיל עמותת של מלגות תכנית

11

הכללי האפוטרופוס ₪ 2,500 : המלגה גובה צבאי/לאומי שירות מסיימי : מיועדת למי * לתרומה בהתאם משתנה : דרישות התנדבות ללא : התנדבות בתרומות ותלויה השנים לאורך לסירוגין נפתחת זו מלגה * (milgot.co.il) הכללי האפוטרופוס קרן החיים בשביל - ל " ז כהן אלי קרן

לתואר לסטודנט/ית מוענקת ₪ 5,000 סך על מלגה , ₪ 2,500 : המלגה גובה בנושא מחקר עבודת המבצע/ת אקדמי מחקר ממוסד שלישי או שני התאבדות 5 עד משוחררים , נמוך סוציואקונומי מצב בעלי סטודנטים : מיועדת למי מיעוטים בני , בודדים חיילים , חדשים עולים , שנים קדם למכינה , שני לתואר או ראשון לתואר אקדמיים לימודים : דרישות הנדסאי ללימודי וכן אקדמית התנדבות ללא : התנדבות https://path-to-life.org/%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%94- %D7%A2%D7%9C-%D7%A9%D7%9D-%D7%90%D7%9C%D7%99- /%D7%9B%D7%94%D7%9F-%D7%96%D7%9C גרוס קרן ₪ 5,500 : המלגה גובה תושבי , אתיופיה יוצאי , בודדים חיילים , משוחררים חיילים : מיועדת למי מיעוטים ובני חרדים , גיאוגרפית פריפריה הצבאי מפיקדון חלק ניצול , השירות מסיום שנים 5 עד משוחררים : דרישות ועוד הפעילות לאופי בהתאם משתנה : התנדבות kerengruss | זכאי מי ל " צה נכי קרן משתנה : המלגה גובה אקדמי במוסד וסטודנטים ל " צה נכי ארגון חברי : מיועדת למי /https://www.inz.org.il : לפרטים

12

סוציואקונומי בסיס על מלגות

החינוך משרד מלגת דצמבר - נובמבר : הגשה תאריכי ח " ש 12,480 - 4,000 : המלגה גובה סוציואקונומי בסיס על , והנדסאים מכינה , ראשון לתואר המלגה /https://loans.education.gov.il

התואר לכל מושל מלגת אוקטובר - יוני : הגשה תאריכי ₪ 18,000 : המלגה גובה ראשון לתואר סטודנטים : מיועדת למי במוסדות ורפואה מדעים , ההנדסה למקצועות סטודנטים : דרישות הקרן י " ע שמוכרים האקדמיים הלימודים / https://moshalprogram.org.il חרדים לסטודנטים קמח קרן נובמבר - אוקטובר : הגשה תאריכי לשנה ₪ 9,800 - 7,000 : המלגה היקף ובוגרי בוגרות . ראשון/שני לתואר חרדים וסטודנטיות סטודנטים : מיועדת למי ישיבה בוגרי , חרדית אולפנה בוגרות , חרדי תיכון /https://keren-kemach.org : לפרטים ר " לה קרן דצמבר - אוגוסט : הגשה תאריכי לשנה ₪ 10,800 : מלגה הקף או מלאה למלגה הזכאים , בארץ שנים 10 עד עולים סטודנטים : מיועדת למי . סוציואקונומי בסיס על ,35 גיל עד , הסטודנטים ממנהל חלקית . עולים לסטודנטים המינהל של הזכאות בתנאי עמידה : דרישות https://www.gov.il/he/service/students_scholarship_2020 : לפרטים

13

מגזר או מוצא לפי מלגות

ניתן . מדגם מביאה אלא והעדות המגזרים כל את מקיפה אינה זו טבלה כי לציין יש . המרשתת ברחבי בה מופיעות שאינן נוספות מלגות ולמצוא לחפש

להרשמה פרטים

הקרן/ארגון מוצא/מגזר שם

(alrovfund.org.il) לסטודנטים מלגות - אלרוב קרן

או חדשים עולים - ארלוב קרן גבוהה להשכלה ראשון דור

חדשים עולים

HIAS Israel – לעולים מלגות

HIAS

(kerenaynor.org.il) עינור חנן קרן

הלומדים עינור חנן מלגת משפטים

אתיופיה יוצאי

' רח , אתיופיה יהודי למען ישראלית אגודה , סנגור מלגת : פקס 02- 6789673 : טלפון 93469 ירושלים ,28 קוניג פייר 02- 6790412

פאהן הילארד

/http://www.tebeka.org.il/news

לסטודנטים - טבקה

(weizmann.ac.il) פרח

מרום

. קום בוכרה בוכרים יוצאי

הקונגרס של בטקס לסטודנטים מלגות מאות : העתיד דור (bucharim.com) קום . בוכרים –

www.brit-buchara.com

אבוקה

https://www.guidestar.org.il/organization/580361285

בוכרה יהדות קונגרס

רנוי ' צ מיכאל רוסיה מלגות יוצאי

mail@cherfund.org.il אביב תל 2 קאופמן ' רח

02-6452802 , 91000 , ירושלים 866 . ד . ת

צפון יוצאי אפריקה

28 גיל עד - שולה קרן

מרוקו יהדות של מרוקו הפדרציה יוצאי

/https://www.fede-maroc.com

מכבים איראן קרן יוצאי

https://www.maccabim.org/index.php? option=com_content&view=article&id=47&Itemid=112 &lang=he

עיראק יוצאי

52511 גן רמת 33 בוטינסקי ' ז ' רח ,1 התאומים מגדלי 03-7517161 : נוספים לפרטים

של החינוך לקידום הקרן בישראל עיראק יוצאי

תימן יוצאי

/https://scholarships.ono.ac.il/teman

יהודה פנחס קרן

אירופה מרכז יוצאי אירופה ארגון יוצאי

https://irgun-jeckes.org/ /%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA

14

חברתית מעורבות בסיס על מלגות

( הביטחון משרד בשיתוף ) רוטשילד שגרירי של והחברתית האישית המצוינות בפיתוח עוסק רוטשילד שגרירי ארגון האקדמי , האישי הפוטנציאל למיצוי לקדמם מנת על , סטודנטים . מקצועית חברתית ועשייה מחויבות תוך , והתעסוקתי ₪ 20,000 : המלגה גובה שנים 3 יתרת לו שנותרה מי או ראשון לתואר סטודנטים : מיועדת למי סוציואקונומי בסיס , לתואר עם מהפריפריה לסטודנטים עדיפות , שנים 3 של לימודים יתרת : דרישות תעסוקתי או התנדבותי ניסיון השנה במהלך חברתית פעילות : התנדבות (rothschildcp.com) רוטשילד דה אדמונד שותפויות - הבית דף : לפרטים הארצית הסטודנטים התאחדות מלגות חברתית מעורבות של ארציים פרויקטים מגוון מפעילה ההתאחדות לתואר ההתאחדות שמפעילה מלגות למצוא תוכלו זה במתחם . בקהילה אתיופיה ליוצאי מלגות , ערבים לסטודנטים מלגות , להנדסאים מלגות , ראשון . ועוד ( קישור ראו ) משתנה : המלגות גובה הפרויקטים בחירת בסיס על : התנדבות , החינוך משרד , ט " מה , ג " המל י " ע המוכר ראשון לתואר סטודנטים : דרישות סמסטרים שני לפחות הלומדים סטודנטים בהם , והספורט התרבות משרד . קורסים שני לפחות סמסטר ובכל בשנה https://www.nuis.co.il/ : לפרטים /%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA

15

ישראל לארץ היהודית הסוכנות - מחר בוחרים , חלשות אוכלוסיות של רווחתן לשם , המדינה רחבי בכל פועלת הסוכנות . חדשים לעולים סיוע או , וחברתי דתי פלורליזם קידום משתנה : המלגה גובה ושני ראשון לתואר סטודנטים : מיועדת למי לפחות שנתיים של לימודים יתרת : דרישות ועוד קהילתיים יזמים בקידום בשבוע חברתית מעורבות שעות 6 : התנדבות ישראל לארץ היהודית הסוכנות | מחר בוחרים : לפרטים (jewishagency.org) " לנוער עתיד " , צעירה עסקית מנהיגות . סיכון במצבי נוער לבני המיועדת תעסוקה תכנית הינה " לנוער עתיד " בשוק מוצלח לשילוב בדרך כמקפצה לשמש היא המרכזית מטרתה בתכנית והדרכה ארצית בפריסה הינה התכנית . בכלל ובחברה העבודה . לימודים מגורים/מוסד לאזור בהתאם תהיה ₪ 8,000 : המלגה גובה בהדרכה ניסיון עם ושני ראשון לתואר לסטודנטים : מיועדת עסקים/כלכלה/תעשייה מנהל לתחומי לסטודנטים עדיפות : דרישות סוציאלית וניהול/חינוך/עבודה . חברתית פעילות שעות 120 : התנדבות YBL | לסטודנטים מלגות : והרשמה לפרטים הגאה הסטודנטיאלית האחוזה . בים “ להט לסטודנטים השונים בקמפוסים בטוח מרחב ליצור שמטרתו ארגון ₪ 6,500-9,750 : המלגה גובה ג " המל י " ע המוכר מוסד : מיועדת למי לתפקיד בהתאם משתנה : דרישות תפקידים מגוון : התנדבות (achvalgbt.org.il) הגאה הסטודנטיאלית האחווה : והרשמה לפרטים

16

בטוח עתיד טוב עתיד להבטיח הפועלים הישראלית בחברה מובילים חברים של פורום יותר טובים סיכויים ועם , סיכון והתנהגויות אלימות ללא , ולנוער לילדים יותר

. שלהם הפוטנציאל מלוא את לפתח ₪ 10,000- ₪ 6,000: המלגה גובה

ושני ראשון לתואר לסטודנטים צעירה מנהיגות תכנית : מיועדת למי בסמוך או הבאות בערים המתגוררים , יפו - א " ת ומכללת א " ת באוניברסיטת . סבא וכפר גבעתיים , ים בת , תקווה פתח : להן . וניידות הצהריים אחר זמינות ,( נוסף יתרון נוער עם ) בהדרכה ניסיון : דרישות ומניעת חברתית ליזמות נוער והדרכת הכשרה שעות 100 : התנדבות אלימות /https://atid-batuah.org.il : לפרטים לתת בכל חברתית ויזמות מנהיגות , להתנדבות נוער בני מחנך " לתת נוער " . סניפים וריכוז הדרכה עבור מגויסים הסטודנטים . הארץ מרחבי

₪ 14,000 - ₪ 10,000 : המלגה גובה אקדמי לתואר סטודנטים : מיועדת למי הקבלה בתנאי עמידה : דרישות

חברתית במעורבות שבועיות שעות 8-5 בין : התנדבות (latet.org.il) נוער מלגות - לתת : והרשמה לפרטים לפסגות חינוך

₪ 10,000 - ₪ 5,000 : המלגה גובה ראשון לתואר סטודנטים : מיועדת למי ונוער ילדים עם והוראה להדרכה זיקה : דרישות ספר בית לתלמידי שיעורים במסגרת חברית פעילות שעות 130 : התנדבות /https://www.e4e.org.il : והרשמה לפרטים והגנים הספר לבתי חוברים סטודנטים - ב " סחל לשנה ל " משכ 60% עד : המלגה גובה מוכר במוסד ישראל אזרחי סטודנטים : מיועדת למי הקבלה בתנאי עמידה : דרישות ספר בבתי חברתית מעורבות במסגרת שבועיות שעות 4 : התנדבות /http://www.sachlav-edu.co.il : והרשמה לפרטים

17

… לזכור חשוב מה , ולסיום !

לעמוד נצליח תמיד ולא , רחב המגוון : עבודה חיפוש כמו הוא מלגה אחר חיפוש לבחון חשוב לכן . חלון נפתח - שנסגרת דלת כל על , נורא לא . הקבלה בתנאי . למלגה אפשרויות שיותר כמה ! בתיקיה אותם ולשמור , הנחוצים המסמכים בכל מראש ולהצטייד לסרוק , לצלם . עת בכל בהם להשתמש יהיה שניתן , לכך שנועדה ! שכר מימון לקבל הסיכוי את להגדיל ניתן כך , להסס לא ! להגיש ! להגיש ! להגיש . הקיימות האפשרויות בכל לימוד ! שבשנה מאוד יתכן , מלגה לקבל הצלחתם לא אחת שנה אם ! להתייאש לא . שוב להגיש ניתן לכן , תצליחו כן שלאחריה ! מלגה להרוויח ניתן וכך מפורסמים בהכרח שלא פנימיים שיקולים יש לעיתים אישי מכתב בצירוף זכאות אי של במקרה ההחלטה על לערער ניתן לכן , נוספת שווה תמיד אבל , הערעור את יקבלו תמיד לא . לערעור סיבות מנמקים בו ! לנסות ! לסינון קריטיים הם למלגה המועמדות הגשת זמני ! בזמנים לעמוד לשכוח לא עקבו . שמתקבלים והראשונים - שמגישים הראשונים להיות השתדלו , וקבלה מועמדות להגשת המועדים וסגירת פתיחה מועד אחר ! לדיקן/דיקנאט לפנות מומלץ , הלימודים מוסד בתוך מלגות יש לעיתים . המידע כל את לקבל מנת על הסטודנטים ! השונים האינטרנט אתרי באמצעות מלגות בחיפוש להיעזר ניתן בנוסף ! על והשפעה חברתית למוביליות תורמות חברתית עשייה המבוססות מלגות במלגה השתלבות , בנוסף . לקהילה לתרומה ביותר הקרוב החברתי המעגל מכירים שאנו האנשים מעגלי והרחבת ניסיון רכישת מאפשרת הלימודים במהלך בעולם נוספות מיומנויות ולרכישת החיים לקורות התורמים , התעסוקה בעולם . העבודה

לשירוכתכם כאן תמיד 03-9074720 החממה הצעירים מרכז

18

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online