הבית בנתן 3, רמת גן

מהדורה דיגיטלית

R E S I D E N C E

גן רמת 3 נתן

התמונות הנן להמחשה בלבד / הסטנדרט המוצג בחוברת שיווק בכפוף למפרט הקיים בכל דירה לחזיבנק הזכות להחליף פרטים מהקולקציה בפרטים שווה ערך בהתאם לאילוצי מלאי / ט.ל.ח

THE PROJECT עשירים. גמר חומרי וכוללים ונקי מודרני בסגנון המעוצבים בלבד דיור יחידות 24 הכולל ויוקרתי איכותי בוטיק כבניין מתוכנן "3 בנתן "הבית פרויקט שתוכננו בדירות וכלה המעוצב הכניסה לובי דרך הקונבנציונאלי, לחניון הכניסה מרגע החל מיוחדת לב ובתשומת בקפידה תוכנן ופרט פרט כל בפרויקט. הרוכשים לכל ועיצובי תכנוני וחופש גמישות ומעניקים ויצירתיות בחוכמה הדירות פנים וייחודי. ענק ופנטהאוז קומפקטיות גן דירות - מיוחדות דירות וכן חדרים 4- ו 3 ,2 בעלות דירות הכולל מגוון דירות תמהיל בפרויקט גמר בחומרי ושימוש ומוקפד עשיר מפרט החלל, של חכם ניצול עם יחד הרוכשים וצרכי לטעמם התכנון להתאמת מקסימלית גמישות משלב ביותר. הגבוהה ברמה שלד מעבודות החל שונים, בשלבים בביצוע דיור יחידות 175- כ עם גן ברמת צ.פ חברת של הבניה לתנופת מצטרף "3 בנתן "הבית פרויקט ואוכלסו. שנמסרו לפרויקטים ועד ראשוניות גן. ברמת העירונית ההתחדשות פעילות את המובילות החברות עם נמנית צ.פ שחברת שנים מספר מזה

התמונות הנן להמחשה בלבד / הסטנדרט המוצג בחוברת שיווק בכפוף למפרט הקיים בכל דירה לחזיבנק הזכות להחליף פרטים מהקולקציה בפרטים שווה ערך בהתאם לאילוצי מלאי / ט.ל.ח

WELCOME

יקרים, לקוחות

לצלול להזמינכם רוצים אנו בפרויקט. דירתכם רכישת על ברכות חברת של היוצר מבית ושירותים מוצרים של קסום עולם לתוך בדרך המשאלות כל את לכם להגשים נוכל בו HeziBank החלומות. לדירת של DNA ה- מתוך קטנה טעימה הבאנו שלפניכם בקטלוג הקולקציות והצגת שימושית אינפורמציה מתן תוך החברה, לנו. רק הייחודיים והשירותים חומרי בבחירת וההתחבטויות בהתלבטויות עליכם להקל מנת על אישית יעוץ לפגישת אלינו להגיע אתכם מזמינים אנו הגמר, פני על המשתרע התצוגה באולם מעמיק לסיור תזכו במסגרתה Design ה- מתחם של הקרקע בקומת והממוקם מ"ר 3,500 ריצופים, של סופי אין ממגוון להתרשם תוכלו שם , Center סגנון טעם, לכל המותאמים ואבזור ברזים אמבטיות, חיפויים, תקציב. גם וכמובן לכל פרטני מקצועי בייעוץ אתכם ילווה מטעמנו מכירות איש לכם. הרצוי במועד הדירה עיצוב תהליך אורך

ובשבילכם, שלכם

הרננדורנה ג'יימי שיווק סמנכ״ל

רז רונ י

פרוייקטים מנהל

דיירים זימון אישית: פגישה לתיאו ם 03-6161266 / 073-2244853 טל.

משווקת את הקרמיקה והכלים הסניטריים הטובים והאיכותיים ביותר

, כחברה המשווקת את הקרמיקה מכלל האדריכלים ומעצבי הפנים בחרו ב- 42%- כ והכלים הסניטריים הטובים והאיכותיים ביותר. המקום השני נבחר בפער סטטיסטי ניכר.

האדריכלים והמעצבים נשאלו: "איזו חברה לדעתך משווקת את הקרמיקה והכלים הסניטריים הטובים והאיכותיים ביותר?"

להלן התפלגות הממצאים:

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

מודי

אלוני

חלמיש

נגב קרמיקה

מוגש כשירות לציבור בקרב בעלי הדעה

בתעריפים מאירופה עץ לפרקט ועד גיאומטריות ויצירות אבן בשילוב בסין. המיוצרים עץ לתחליפי המתקרבים Outdoor עיצוב מתחם החברה השיקה זה תצוגה אולם לצד מגוון ומציע רבועים, מטרים 13,000 פני על המשתרע תקווה בפתח מודרניים מעיצובים לגינה, ואבזור עיצוב ריהוט, פתרונות של עשיר הודו, רומניה, העולם: מכל פרטיים מאוספים עתיקות לדקורציות ועד בהחלט. חלקית רשימה הן וצרפת בלגיה איטליה, שורה הובילה פעילותה שנות ולאורך עובדים, 120 מעסיקה החברה ובעולם, בארץ וציבוריים, פרטיים יוקרתיים פרויקטים של ארוכה , YOO מגדלי תל-אביב, הילטון מלון של היוקרה סוויטות כדוגמת בירושלים התורה אש ישיבת בלעדית), (ספקית אחד רוטשילד רמז, נוספים. ורבים VIM והכושר הספא ומכון ABOUT US

החיפויים, בתחום בישראל המובילה החברה היא HeziBank האחרונות בשנים האמבט. לחדרי והאבזור הריהוט הריצופים, וחיפוי ריהוט עיצוב, פתרונות ומציעה פעילותה את החברה הרחיבה והגינה. הבית לכלל בנק חזי העסקים איש ידי על 1967 בשנת שהוקמה החברה, מותגי את אחת גג קורת תחת מקבצת היום, גם בראשה שעומד Devon & Devon כגון: בעולם המובילים האירופאים העיצוב . Dornbracht ו- , Antoniolupi , Casa Dolce , Casa Bisazza ללקוחותיה השירות איכות את HeziBank הציבה הקמתה מיום כולל מוצרים, בהתקנת לקבלן מקצועי מליווי הראשון: במקום ללקוח, חיובית שירות חוויית להבטיח כדי ההתקנה למקום הגעה פרויקט לכל בלעדי מנהל הקצאת הדרכה, ערכות יצירת דרך ובכך לעובדיה, מיטביים תנאים החברה מעניקה לכך, מעבר ועוד. ועוד, אלה כל ואכפתי. מקצועי ושירות נמוכה תחלופה מבטיחה וותיק, צוות לקוח כל לרשות להעמיד HeziBank ל- מאפשרים ללא איכותי שירות להעניק היא תפקידו שהגדרת ומקצועי, מנוסה ולאורך האידיאלית בצורה צרכיו על שיענה מוצר ולהתאים דופי זמן. העיצוב במתחם מ״ר 3500 פני על משתרע הראשי התצוגה אולם הממחישה Look & Feel תצוגת ומציע ברמת-גן, Design Center לעשרות חולק האולם החיים: בסביבת הפריטים השתלבות אופן את מראות, חיפויים, : HeziBank בעיצובי ומאובזרים מרוהטים חדרים משלים. וסטיילינג אבזור ריהוט טקסטיל, תאורה, היוקרה למותגי בישראל בלעדיות קונספט חנויות במתחם, עוד ומתחמים , Antoniolupi ו- , Devon & Devon האיטלקיים טבעיים: חומרים או עיצובי לזרם מוקדש אחד שכל קונספטואליים נפש לכל שווה ממחיר רחב, עלויות בטווח העולם מכל שיש למשל מיובא השיש ייחודיים. גיאוגרפיים מאזורים מוגבלות״ ל״מהדורות ועד מה בבעלותה, המצוי חדשני במפעל ומעובד החברה ידי על ישירות הפרקטים, בתחום קיים דומה מגוון תיווך. ופערי עלויות שמצמצם פרקט ריצופי דרך נדירים, אקזוטיים ודוסייר אירוקו, סקופאה, מעצי

מקום

1 פעם חמישית ברציפות!

התמונות הנן להמחשה בלבד / הסטנדרט המוצג בחוברת שיווק בכפוף למפרט הקיים בכל דירה לחזיבנק הזכות להחליף פרטים מהקולקציה בפרטים שווה ערך בהתאם לאילוצי מלאי / ט.ל.ח

Devon&Devon של חברת Intarsia בתמונה: סדרת

THE ART OF

PARQUET

מעוניינים לרצף את ביתכם בפרקט? אין בעיה. כל שנותר לכם כעת הוא לבחור בין עשרות רבות של אפשרויות, בשלל גוונים, מרקמים וסגנונות: מעצי סקופיאה אקזוטיים ועד עץ אלון קלאסי, מפרקט משולב באבן ועד בעל טקסטורה כשל אדרת דג. סינרגיה מבורכת בין מסורת עיצובית, חדשנות טכנולוגית וזמינות כלכלית של פרקטי איכות לקהל הרחב ימים אלה הם טובים במיוחד עבור רצפת העץ הפופולארית: מי שמלווה את התרבות האנושית פחות או יותר מהרגע בו ידע האדם להקיף עצמו בתקרה, קירות ורצפה, מציעה כעת לחסידיה הרבים מסביב לגלובוס שפע של אפשרויות עיצוביות ברמת איכות גבוהה ובתעריפים נוחים הרבה יותר מאלה המוכרים לנו. "הפרקט, בהגדרתו, הוא ריצוף קלאסי בעל מסורת ארוכת ימים", אומר ג'יימי "ולפיכך גם הטרנדים , HeziBank הרננדורנה, מנהל השיווק של חברת העכשוויים בתחום מתכתבים עם ההיסטוריה הארוכה שלו ושואפים ליצור מראה שהוא שילוב בין הישן לחדש, בין המודרני לקלאסי. דוגמה מצוינת לכך ניתן למצוא בטרנד הנוכחי בתחום ריצופי הפרקט אשר זכה לכינוי (אדרת דג) בשל הטקסטורה הייחודית: יחידות פרקט בגוונים Fish bones ס"מ, אורכן של 4-7 בהירים ואף אפורים (גוון המזוהה עם קרמיקה) שרוחבן מטר, והן מונחות בצורה משולשת המייצרת מראה 'עתיק', הומאז' 1.20 עד לזרם הקולוניאלי בשילוב אמירה ויזואלית עכשווית". כיום, בניגוד למצב בעבר, הפך פרקט העץ האירופאי האיכותי לזמין כלכלית עבור הקהל הרחב, שנאלץ עד כה להסתפק בחיקויי עץ. מסביר "עד לפני שנתיים, יובא מרבית הפרקט לישראל מסין, בעיקר מסיבות של עלות. לאחרונה נכנסו לשוק הישראלי חברות אירופאיות איכותיות המייצרות פרקט טבעי מיערות מבוקרים, העומדים בתקנים מחמירים. עלותו של הפרקט האירופאי משתווה כמעט לזו של הפרקט המיוצר בסין, אך איכות המוצרים, כמובן, אינה ניתנת להשוואה". פרקט מפירוק להעמקת הגוונים ס"מ. 7-24 הפרקט המסורתי מגיע ביחידות הנקראות 'פלנקים' ברוחב ס"מ. בימים עברו, היה הפרקט 16 הפלאנק הקלאסי עשוי עץ אלון ורוחבו עשוי מעץ מלא בעל מסה מסיבית, שמוסמר לקונסטרוקציית עץ על גבי הרצפה. בעידן המודרני, בו ניתן למצוא רצפת פרקט כמעט בכל דירה, נהוג להשתמש בפרקט רב-שכבתי שחלקו העליון עשוי מהעץ הרצוי ומתחתיו שכבות-שכבות של עצים עמידים המעניקים לפרקט חוזק ויציבות ומבטלים את הצורך בהדבקה או במסמור. אך חשוב לזכור שעל אף התהליך החדשני, עדיין מדובר בעץ כחומר גלם 'נושם', שמתרחב ומתכווץ בעקבות שינויים אקלימיים או שינויי לחות.עקב כך ממליץ הרננדורנה לבחור בפרקט מעץ אלון שמתמודד היטב עם האקלים הים

תיכוני שלנו. נדבך ייחודי ומקורי של יופי יתקבל אם נחפה את הרצפה בפרקט מיושן מפירוק שהשנים העמיקו את גווניו. הנקודה הירוקה של הפרקט זמינותם של חומרי גלם טבעיים מכל קצותיו של הגלובוס, פותחת בפני חובבי הפרקט אפשרויות חדשות ומרגשות: החל מעצים אקזוטיים כדוגמת עצי סקופאה, אירוקו, ודוסייר שגונם הטבעי נע בין אדום לאפור, המשלבים בין עצים ואבנים , Devon&Devon ועד חיפויי פרקט של המותג מלאכת מחשבת היוצרת דוגמה גיאומטרית או טבעית, : parquetry לכדי מעין שטיח ריצפה ויזואלי. בנוסף, כחלק מהמגמה הירוקה ניתן למצוא כיום גם פרקטים עשויים במבוק, שנחשב ליקיר חסידי איכות הסביבה והעיצוב כאחד, בזכות קצב גדילתו המהיר, חוזק סיביו ומראהו האופייני. דוגמאות אלה הן רק קצה-קצהו של עולם הפרקט העכשווי, שמעצביו משכילים לשלב בין יופיו הקלאסי של העץ המסורתי לבין מגמות וטרנדים עכשוויים בעולם עיצוב הבית, ובזכות כך הופכים את הרצפה למוטיב ויזואלי רב-יופי בחלל הביתי.

Devon&Devon של חברת Old Wood בתמונה: סדרת

RODANO CHALK 100 x 100

AMSTEL BLANCO 100 x 100

CASPIO GRIS 100 x 100

LIENZ MAEFIL 100 x 100

HOMESTONE GREY 100 x 100

CASPIO ARENA 100 x 100

CLAIRE GRIS MT 100 x 100

LIENZ GRIS 100 x 100

LIENZ MAEFIL 100 x 100

RODANO TAUPE 100 x 100

AMSTEL CEMENTO 100 x 100

LIENZ PERLA 100 x 100

TALO IVORY 100 x 100

LANCELOT GOLD 100 x 100

RODANO LIGHT GREY 100 x 100

התמונות הנן להמחשה בלבד / הסטנדרט המוצג בחוברת שיווק בכפוף למפרט הקיים בכל דירה לחזיבנק הזכות להחליף פרטים מהקולקציה בפרטים שווה ערך בהתאם לאילוצי מלאי / ט.ל.ח

CASPIO BLANCO 100 x 100

RODANO DARK GREY 100 x 100

TALO WHITE 100 x 100

CLAIRE CEMENTO 100 x 100

TALO GREY 100 x 100

CLAIRE GRIS 100 x 100

FLOOR / PORCELAIN ריצוף כללי

Cotto D ' Este חברת של אריחים בתמונה:

STEEL 60 x 120

THOMAS WHITE 60 x 120

CORE MAT BEIGE 60 x 120

RODANO LIGHT GREY 60 x 120

RIVER ECRU 60 x 120

RODANO CHALK 60 x 120

VISTA BEIGE 60 x 120

TALO WHITE 60 x 120

ZINC 60 x 120

RODANO DARK GREY 60 x 120

TERRA BEIGE 60 x 120

ARES MAT GREY 60 x 120

HYPER WHITE 60 x 120

VISTA GREY 60 x 120

CORE MAT FUME 60 x 120

התמונות הנן להמחשה בלבד / הסטנדרט המוצג בחוברת שיווק בכפוף למפרט הקיים בכל דירה לחזיבנק הזכות להחליף פרטים מהקולקציה בפרטים שווה ערך בהתאם לאילוצי מלאי / ט.ל.ח

HYPER GREY 60 x 120

VISTA LEAD GREY 60 x 120

R281 TERRA GREY 60 x 120

HYPER SILVER 60 x 120

THOMAS NERO 60 x 120

TALO GREY 60 x 120

FLOOR / PORCELAIN ריצוף כללי

REBEL WHITE 60 x 120

LOOK WHITE 60 x 120

REBEL SILVER 60 x 120

LOOK GREY 60 x 120

REBEL LEAD 60 x 120

LOOK DARK 60 x 120

REBEL SILVER 60 x 120

LOOK MUD 60 x 120

REBEL EMERALD 60 x 120

THOMAS NATURAL 60 x 120

REBEL NIGHT 60 x 120

NAVONA HONEY 60 x 120

Cotto D ' Este חברת של אריחים בתמונה:

OCTAVIA GREY 80 x 80

ARES MATT ICE 80 x 80

CONCEPT STONE BIANCO 80 x 80

OCTAVIA BONE 80 x 80

PULPISH PEARL 80 x 80

CORE MAT BEIGE 80 x 80

EVOLUTION LIGHT GREY MAT 80 x 80

STONE GREY 80 x 80

THOMAS WHITE 80 x 80

CONCEPT STONE GRIGIO 80 x 80

STONE WHITE 80 x 80

CORE MAT GREY 80 x 80

THOMAS NATURAL 80 x 80

התמונות הנן להמחשה בלבד / הסטנדרט המוצג בחוברת שיווק בכפוף למפרט הקיים בכל דירה לחזיבנק הזכות להחליף פרטים מהקולקציה בפרטים שווה ערך בהתאם לאילוצי מלאי / ט.ל.ח

TERRA GREY MMB 80 x 80

ARES MAT GREY 80 x 80

EVOLUTION MEDIUM GREY 80 x 80

TERRA WHITE 80 x 80

CONCEPT STONE ANTRACITE 80 x 80

ARES MAT BLACK 80 x 80

FLOOR / PORCELAIN ריצוף כללי

RODANO LIGHT GREY 75 x 75

RODANO CHALK 75 x 75

ELSEN MARFIL MT 75 x 75

CASPIO ARENA 75 x 75

USLAR GREY MT 75 x 75

CASPIO GRIS 75 x 75

CASPIO BLANCO 75 x 75

LIENZ GRIS 75 x 75

RODANO DARK GREY 75 x 75

LIENZ MAEFIL 75 x 75

ELSEN MARENGO MT 75 x 75

LIENZ TUPE 75 x 75

Cotto D ' Este חברת של אריחים בתמונה:

CORE MAT WHITE 60 x 60

ARES MAT IVORY 60 x 60

TROYA BEIGE 60 x 60

EVOLUTION MEDIUM GREY LAP 60 x 60

EVOLUTION LIGHT GREY MAT 60 x 60

ARES MAT GREY 60 x 60

TROYA BONE 60 x 60

EVOLUTION FOREST LAP 60 x 60

CORE MAT FUME 60 x 60

STAR LIGHT GREY 60 x 60

STAR LIGHT GREY 60 x 60

TROYA LEAD GREY 60 x 60

TERRA WHITE 60 x 60

TROYA LEAD GREY 60 x 60

התמונות הנן להמחשה בלבד / הסטנדרט המוצג בחוברת שיווק בכפוף למפרט הקיים בכל דירה לחזיבנק הזכות להחליף פרטים מהקולקציה בפרטים שווה ערך בהתאם לאילוצי מלאי / ט.ל.ח

EVOLUTION FOREST 60 x 60

TERRA _ GREY 60 x 60

EVOLUTION MEDIUM GREY 60 x 60

CORE ANTHRCITE 60 x 60

ARES MAT BLACK 60 x 60

CORE MAT ANTHRACITE 60 x 60

FLOOR / PORCELAIN ריצוף כללי

Cotto D'Este אריחים של חברת : בתמונה

R10

ARES IVORY 33 x 33

ORIENT LIGHT ANTISLIP 33 x 33

ARES GREY 33 x 33

ORIENT SOFT ANTISLIP 33 x 33

CORE BEIGE 33 x 33

POZITANO GREY 33 x 33

CORE FUME 33 x 33

OTANTIC ANTISLIP 33 x 33

התמונות הנן להמחשה בלבד / הסטנדרט המוצג בחוברת שיווק בכפוף למפרט הקיים בכל דירה לחזיבנק הזכות להחליף פרטים מהקולקציה בפרטים שווה ערך בהתאם לאילוצי מלאי / ט.ל.ח

ARES BLACK 33 x 33

FLOWER ANTISLIP 33 x 33

FLOOR / PORCELAIN ריצוף חדרים רטובים

Devon & Devon בתמונה: עיצוב

MOVILA GRIS 17.5 x 50

PECAN TAUPE 15.4 x 60

WILD TAUPE 15.3 x 58.9

MOVILA 17.5 x 50

RIBERA NATURAL 15.3 x 58.9

WILD BLANCO 15.3 x 58.9

ALEN NATURAL 17.5 x 50

RIBERA BLANCO 15.3 x 58.9

WOODLAND GREY 33 x 33

ALEN TABACO 17.5 x 50

RIBERA CAOBA 15.3 x 58.9

WOODLAND NUT 33 x 33

התמונות הנן להמחשה בלבד / הסטנדרט המוצג בחוברת שיווק בכפוף למפרט הקיים בכל דירה לחזיבנק הזכות להחליף פרטים מהקולקציה בפרטים שווה ערך בהתאם לאילוצי מלאי / ט.ל.ח

PECAN GRIS 15.4 x 60

RIBERA GRIS 15.3 x 58.9

WOODLAND OAK 33 x 33

FLOOR / PARQUET R 10 ריצוף דמוי פרקט

Cotto D'Este אריחים של חברת : בתמונה

LOOK WHITE 30 x 60

REBEL WHITE 30 x 60

LOOK GREY 30 x 60

HYPER WHITE 30 x 60

LOOK DARK 30 x 60

HYPER GREY RET 30 x 60

LOOK MUD 30 x 60

HYPER TAUPE 30 x 60

התמונות הנן להמחשה בלבד / הסטנדרט המוצג בחוברת שיווק בכפוף למפרט הקיים בכל דירה לחזיבנק הזכות להחליף פרטים מהקולקציה בפרטים שווה ערך בהתאם לאילוצי מלאי / ט.ל.ח

BATHROOM חיפוי חדרי רחצה במגוון גדלים

גרמניה Dornbracht של חברת ברז : בתמונה

BROOKLYN CREAM 25 x 75

ARTENS RELIEF BLANCO MAT 25 x 75

BROOKLYN ST . PERAL 25 x 75

BROOKLYN PERAL 25 x 75

BLANCO BRILLO CUBE 25 x 75

VISION GRIS 25 x 75

DALVIK PERLA 25 x 75

VISION MIX MARENGO 25 x 75

DALVIK MS MARRON 25 x 75

VISION BONE 25 x 75

VISION GRAFITO MATE 25 x 75

VISION MIX TAUPE 25 x 75

התמונות הנן להמחשה בלבד / הסטנדרט המוצג בחוברת שיווק בכפוף למפרט הקיים בכל דירה לחזיבנק הזכות להחליף פרטים מהקולקציה בפרטים שווה ערך בהתאם לאילוצי מלאי / ט.ל.ח

OGAN CENIZA 25 x 75

ARTENS RELIEF BRILLO 25 x 75

WAVE NEGRO STN 25 x 75

ARTENS RELIEF NOIR MAT 25 x 75

BATHROOM חיפוי חדרי רחצה במגוון גדלים

Cotto D'Este אריחים של חברת : בתמונה

COLBY TAUPE 20 x 60

MARNA ARENA 20 x 50

STREET COLD DECOR 20 x 50

BLANCO BRILLO 25 x 50

BATIM ARENA 20 x 50

STREET PERLA 20 x 50

SMART GRIS 25 x 50

BATIM PLOMO 20 x 50

TOULOUSE WHITE 20 x 50

STREET PERLA 25 x 50

MARNA PLOMO 20 x 50

TOULOUSE GREY 20 x 50

התמונות הנן להמחשה בלבד / הסטנדרט המוצג בחוברת שיווק בכפוף למפרט הקיים בכל דירה לחזיבנק הזכות להחליף פרטים מהקולקציה בפרטים שווה ערך בהתאם לאילוצי מלאי / ט.ל.ח

TOURS PERLA 25 x 50

SMART TAUPE 20 x 50

TOURS TAUPE 25 x 50

SMART BEIGE 20 x 50

BATHROOM חיפוי חדרי רחצה במגוון גדלים

Devon & Devon בתמונה: עיצוב

GROHE G2

FRAMO HOPE

FRAMO SMILE

PALAZZANI ECO

דרך 4

דרך 4

דרך 4

דרך 4

קצר פרח ברז

דרך 4

דרך 4

קצר פרח ברז

פרח ברז

פרח ברז

התמונות הנן להמחשה בלבד / הסטנדרט המוצג בחוברת שיווק בכפוף למפרט הקיים בכל דירה לחזיבנק הזכות להחליף פרטים מהקולקציה בפרטים שווה ערך בהתאם לאילוצי מלאי / ט.ל.ח

BATHROOM

Cotto D ' Este חברת של אריחים בתמונה:

ארונות

כיורים

אמבטיות

מגירות ארון WOODEN

מגירות ארון STAR

תלוי כיור

70/170 אקרילית אמבטיה

TOSCANA ארון

CALO ארון

לבן תלוי כיור

60/170 אקרילית אמבטיה

התמונות הנן להמחשה בלבד / הסטנדרט המוצג בחוברת שיווק בכפוף למפרט הקיים בכל דירה לחזיבנק הזכות להחליף פרטים מהקולקציה בפרטים שווה ערך בהתאם לאילוצי מלאי / ט.ל.ח

BATHROOM

גרמניה Dornbracht של חברת ברז : בתמונה

לחצנים

אסלות

TECE BASE מט שחור

48 רימלס קאלה

TECE BASE לבן

55 רימלס קאלה

TECE BASE ניקל

OP

Tece NOW

התמונות הנן להמחשה בלבד / הסטנדרט המוצג בחוברת שיווק בכפוף למפרט הקיים בכל דירה לחזיבנק הזכות להחליף פרטים מהקולקציה בפרטים שווה ערך בהתאם לאילוצי מלאי / ט.ל.ח

LOOP

גרמניה Dornbracht של חברת ברז : בתמונה

BATHROOM

אביזרים

קומפלט מוט

טוש לראש מרובעת זרוע

מצבים 3 קומפלט מוט

מרובע טוש ראש

מים נקודת

טוש לראש עגולה זרוע

מזלף סט ZM

עגול טוש ראש

מרובעת מים נק

גרמניה Dornbracht חברת של Liss é ברז בתמונה:

כיורים

ברזים

60 נירוסטה כיור

אפור כיור האוזר

כרום נשלף מטבח ברז

קונצרטו ברז גרואה

נירוסטה כיור

מצבים 3 נשלף פרח פרהמו

לבן כיור האוזר

נשלף מצבים 3 מטבח ברז

נירוסטה כיור

מוברש נשלף מטבח ברז

שחור גרניט מלכייט

מטבח ברז

סיליקוורץ כיור

ניקל נשלף מטבח ברז

התמונות הנן להמחשה בלבד / הסטנדרט המוצג בחוברת שיווק בכפוף למפרט הקיים בכל דירה לחזיבנק הזכות להחליף פרטים מהקולקציה בפרטים שווה ערך בהתאם לאילוצי מלאי / ט.ל.ח

KITCHEN ברזים / כיורים

גרמניה Dornbracht של חברת Pivot בתמונה: ברז

BLANCO LISO BARILLO 20 x 50

CEMENTO ISO 20 x 50

BOTELLA LISO BRILLO 15 x 15

BLUE MIST 7.5 x 30

BLANCO LISO BARILLO 7.5 x 15

BOTELLA LISO 20 x 50

NEGRO LISO 20 x 50

MARENGO LISO 7.5 x 30

BLANCO LISO 20 x 50

BOTELLA LISO BRILLO 20 x 50

NEGRO ROMO 20 x 50

MARENGO LISO 20 x 50

BATIM DELHO PLOMO 20 x 50

AQUA BLUE 7.5 x 30

NEGRO LISO 15 x 15

GRANATE LISO 7.5 x 15

התמונות הנן להמחשה בלבד / הסטנדרט המוצג בחוברת שיווק בכפוף למפרט הקיים בכל דירה לחזיבנק הזכות להחליף פרטים מהקולקציה בפרטים שווה ערך בהתאם לאילוצי מלאי / ט.ל.ח

GRANATE LISO MATE 20 x 50

MARNA DELHI PLOMO 20 x 50

COBALO LISO 20 x 50

NEGRO ROMO 20 x 50

TOURS SQ CLASSIC 25 x 50

COBALTO LISO 7.5 x 30

NEGRO LISO 7.5 x 30

BURDEOS 7.5 x 30

KITCHEN חיפויי מטבח

CROSS SMART MIX 25 x 50

BLANCO BISELADO 20 x 50

BATIM MOSAIC DESERT 20 x 50

BLANCO BISELADO 7.5 x 15

MARNA MOSAIC ICE 20 x 50

BLANCO LISO 20 x 50

BATIM MOSAIC ICE 20 x 50

BLANCO LISO MAT 20 x 50

גרמניה Dornbracht של חברת Pivot בתמונה: ברז

התמונות הנן להמחשה בלבד / הסטנדרט המוצג בחוברת שיווק בכפוף למפרט הקיים בכל דירה לחזיבנק הזכות להחליף פרטים מהקולקציה בפרטים שווה ערך בהתאם לאילוצי מלאי / ט.ל.ח

גרמניה Dornbracht חברת של Water Zone קונספט בתמונה:

WATER ZONE

הביתי המטבח את כובשים המים שימוש מצריכות הביתי המטבח מפעולות אחוז 60 מסורבל, עניין אחד: בכיור מתבצעות וכולן במים, מקבלים סוף-סוף, כעת, היגייני. ממש ולא יעיל לא מהפיכת את הכירו להם. הראוי הכבוד את המים רטובים אזורים ארבעה יצירת שכוללת Water zone ה- ושתייה אוכל הכנת בישול, לניקוי, במטבח ייעודיים בשנים אך הבית, של האמיתי לבו היה תמיד הביתי המטבח למקצועי והפיכתו בבית הבישול של קרנו עליית עם האחרונות, למשוכללים המטבחים גם הפכו המסעדות, במטבחי כמו כמעט לצליית מיוחדת ברזל פלטת לפוקאצ'ות, מיוחד תנור ויותר: יותר והכנת חימום אמצעי כל כי דומה סאם... לדים אידוי מכשיר בשר, ממש לא באופן השני, ומהצד במטבח. משלו למכשיר זכה אוכל את אליו שניקז בלבד אחד כיור עם לעבוד הבשלנים המשיכו מובן, הפעולות מכלל )!(60%- ל מגיע שנפחן למים, הקשורות הפעולות כל את שאבחנו מי כך? לא זה. על כשחושבים מוזר, קצת במטבח. כריסטיאן המעצבים הם הכפפה את להרים והחליטו הקיים המצב שנחשב Dornbracht הגרמני הברזים למותג סיגר ומייקל . HeziBank חברת ידי על בישראל ומיוצג בעולם ולמוביל לאיכותי בתחום מפנה לנקודת שנחשבת Water zone מערכת התוצאה: שזכתה המערכת, בפרט. המים ואזור בכלל הביתי המטבח עיצוב " Initiative Besser Leben - " K ü cheninnovation בפרס ארבעה לטובת היחיד המסורתי הכיור התקנת את מבטלת היוקרתי, אחר לפן מותאם מהם אחד כל הביתי, במטבח נפרדים מים אזורי וחמה. קרה ושתייה ניקיון בישול, לבישול, הכנות המטבח: בעבודת שני מספרים הביתי״, הבשלן צרכי את מושלמת בצורה למפות ״רצינו את לייעל יכולים אנו בהן הצמתים את לאבחן ״במטרה המעצבים, איתנו שעובדים מעצבים ראיינו עיצובית. פונקציה באמצעות העבודה מקצועיים שפים ארכיטקטים, העולם), מכל מקצוע אנשי 300- (כ הפונקציות: ארבעת ותוכננו הוגדרו התהליך בסוף ביתיים. ובשלנים ההכנות באזור שתייה: והכנת ניקיון בישול, לבישול, מקדימות הכנות והפירות, הירקות מניקוי הפרודקטים, כל מוכנים לבישול המוקדמות אזור מחולק בהתאמה, והתבלינים. הנוזלים ומדידת הבשר חיתוך שטוח כמעט והשני להשריה עמוק האחד מים, אגני לשני ההכנות האוכל במרקם לפגוע לא כדי רך המים זרם זורמים. במים לשטיפה האזור הרדוד. המים אגן על במדויק ״מתלבש״ החיתוך וקרש העדין הסירים את גם שיכיל כך ורחב עמוק הכיור הבישול: אזור הוא השני המטבח את שעושים הזרמים ארבעת

תנועה רדיוס מאפשר ועיצובו לכיריים סמוך ממוקם והברז הגדולים להסירו צורך ללא לתבשיל מים להוסיף ניתן וכך במיוחד, רחב הניקוי פעולות את הופך הניקוי, אזור השלישי, האזור מהכיריים. בכיור, מותקנים הדיספנסרים והיגייניות: מהירות יעילות, למקסימום כדי במיוחד חזק המים זרם כפתור, בלחיצת מתכוונן הניקוז חור לשלב יותר עדין לזרם אופציה ישנה ובברז אוכל שאריות להסיר הכלים להשריית אחד חלק לשניים: מחולק הכיור הסבון. שטיפת מעוצב הרביעי השתיה אזור לשטיפתם. ורחב, עמוק שני, וחלק המים וניקוז השתייה כוס להנחת חרכים עם משטח ועליו קטן ככיור נסתר במקום מותקן הטיהור ומסנן יחסית, עדין, המים זרם העודפים. מיועדת , Universal החמישית, המערכת הברז. בקווי פוגע שאינו מערכות של המרכזיים היתרונות את ומאגדת קטנים למטבחים מותאמת המים ועוצמת ורדוד, עמוק אגנים, לשני מחולק כיור המים: פעולות. למגוון המראה בין אפשרי, בלתי כמעט נדיר, שילוב היא המטבח עבודת איך שהרי ורבת-משתנים: סיזיפית כפיים לעבודת הדמיון למחוזות כשהשיש והלימון, האניס רוטב של המדויק הטעם את לברוא תצליח ביותר הבולטת תכונתו לכן, והתנועה. העין על שמכבידים כלים עמוס פרט כל השף: עבור ״עובד״ שהוא בכך היא המקצועי המטבח של יעילה לזורמת, המטבח עבודת את שיהפכו כך מתוכננים שבו ופרט ועד כלים עמוס מכיור - שהיא ומגבלה חסימה כל ואינטואיטיבית. מנחיתים הנדרשת, הפעולה את תואמת אינה שעוצמתו מים זרם ותסכול. עצבנות רגעי אל נחשקים מחוזות מאותם השף את עם מדויקת עבודה חשובה כמה עד מבינים לא האנשים ״רוב , Frank Buchholz המישלן כוכב בעל הגרמני השף מסכם מים״, הקפאה. או חימום מכשירי עם מדויקת לעבודה זהה ״חשיבותה ובסופו הניקוי זמן את להכפיל יכולה מדויקת לא מים זרם עוצמת זרם שני, מצד כראוי. הלכלוך כל את להסיר לא גם דבר של ובמרקמם. בצורתם יפגע מדי עדינים פרודקטים על מדי אגרסיבי כולה הארוחה טעם על במישרין משפיע המים של טעמם בנוסף, המים. טעם על משפיעה שאינה איכותית צנרת להבטיח יש ולכן שלה המוצא שנקודת בכך הוא Water zone מערכת של ייחודה את הופכת ומעוצבת, מתפתחת היא ומשם הבשלן, של צרכיו הוא יותר״. וטבעית זורמת ובעיקר היגיינית ממוקדת, לגמישה, ההתנהלות והמים המישלן כוכב השף,

HeziBank ב- בלעדית Dornbracht www . hezibank . co . il סנטר דיזיין

03-9059000 . , טל 4969102 , פתח תקווה 2 מרכז לוגיסטי/משרדים: סמטת התבור | 03-6166641 . , בני ברק, טל 2 תצוגה: דיזיין סנטר, לח”י | 4969102 , פתח תקווה 2 דואר: סמטת התבור

Made with FlippingBook Ebook Creator