נדל"ן מדיה | 08.09.23

08.09.23

נדל"ן מדיה

מנהל זרוע המשכנתאות במזרחי טפחות | דרור פלדמן

לעכל את המציאות החדשה: פתרונות למשכנתה בסביבת ריבית גבוהה

למשל, זוג צעיר שנמצא בתחילת הקו ריירה שלו עם הכנסה נמוכה יחסית, יכול לשלם החזרים חודשיים נמוכים בתחילת התקופה, או אפילו לקבל דחייה מלאה או חלקית של ההחזר לתו קופה מסוימת. . 3 כאשר לווא בריבית משתנ סביבת הריבית הייתה נמוכה, חלק ניכר מתמהיל ההלוואה של הלו ווים היה מורכב ממסלולים בריבית קבוו עה. כעת, כאשר הריביות הקבועות עלו באופן משמעותי, גובר השימוש במסלוו לים בריבית משתנה המאפשרים מחד ריבית התחלתית נמוכה, המקובעת לתו א � שנים) ול 5 קופה של מספר שנים (כגון חר מכן במועד בו היא משתנה יש ללווים אפשרות לבחור, בהתאם למצב באותה תקופה, האם להישאר במסלול זה או למחזר את ההלוואה למסלול אחר בריו בית קבועה, ככל שזו הפכה להיות אטרו קטיבית בהשוואה למצב היום. לסיכום, בימים אלה, כאשר בוחנים לקיחת משכנתה מהבנק, חשוב לבחור בפתרון גמיש ומותאם אישית ליכולת הפיננסית של כל לקוח, שכן משכנתה היא הלוואה ארוכת טווח בדרך כלל. חשוב מאוד שתמהיל המשכנתה שנבו נה מראש ביחד עם מומחה משכנתאות של הבנק, יכלול לוח החזרים גמיש המו תאים את עצמו לצרכי הלקוחות ויכולוו תיהם, ויאפשר "לגשר" על תקופות בהן הריבית גבוהה.

מספק, לדילמה לא פשוטה: האם 'לקו פוץ למים' ולממש את חלום הדירה למו רות התייקרות ההחזר החודשי, או להו משיך ולשבת על הגדר? אז לאלו שהחליטו לממש את החו לום ולקום מהגדר – במזרחי טפחות ממליצים על מספר פתרונות שיאפשרו לרוכשים לעמוד בהחזרי ההלוואה בפרט, ובכל ההוצאות המשפחתיות בכלל, על מנת שיצליחו 'לחיות עם המו שכנתה' עד לתום תקופת ההלוואה: . 1 י � לק ארכת תקופת לווא:ה : חת משכנתה לתקופה ארוכה מאפשרת להקטין את ההחזר החודו שי. אומנם, סך כל תשלומי הריבית בגין ההלוואה עולים כאשר מתארכת התקוו פה, אך במציאות של ריבית גבוהה שמו תורגמת להחזרים חודשיים גבוהים יחו סית, זו בהחלט דרך נבונה ואפקטיבית להקטנת ההחזר החודשי. . 2 שימוש בלוח תשלומים ל � עוד דרך להקל על ה גמיש : קוחות היא פתרון ייחודי, שאנחנו, במזו רחי טפחות, מציעים: "משכנתה בקצב שלך"*. מדובר במסלול שמייצר התאו מה מיטבית בין היכולות הכלכליות של הרוכשים בכל שלב מחייהם, ובין ההחו זר החודשי. ניתן להתחיל עם החזר חוו דשי נמוך ולהגדיל אותו במשך הזמן, כאשר יש עלייה בהכנסות של משק הבית, או כאשר יש ירידה בריביות. כך

לאחר כעשור של סביבת ריבית נמוו כה במיוחד, שתדלקה, כך לדעת רבים, את שוקי הנדל"ן והמשכנתאות, אנו חווים בשנה האחרונה 'מהפך' ומציאות שונה לחלוטין מזו שהכרנו. האתגר הניו צב בפני מי שמעוניין לרכוש דירה הפך כמעט באחת כפול: כעת זה לא רק מחיו רי הדירות שעלו משמעותית בשנים האחרונות, אלא גם הריבית על המשכו נתאות שעלתה בצורה חדה, והפכה את נטל ההחזר החודשי לאתגר מורכב. שני החסמים המרכזיים העומדים בפני נוטלי המשכנתאות הם הצורך בהון עצמי מספק למימון רכישת הדיו רה, והיכולת לעמוד בהחזר החודשי של ההלוואה, לאורך שנים ארוכות. עליית הריבית הכניסה רוכשים פוטנציאליים רבים, גם כאלה שיש בידם הון עצמי

צילום: אילן בשור

האמור אינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. *בהתאם ללוח התשלומים במשכנתה שיקבע לפני ביצוע ובכפוף לתנאי המסלול

/ 4 /

Made with FlippingBook Ebook Creator