יהדות מרוקו | מורשת, הגות ואמנות

פני מזרח בסוף מערב

ה ִּנֵה ּתְפ ִּלַת ׁשַחֲרִית נ ִׁשְמַעַת ּב ִׁשְכּונַת ה ַּמַעֲרָבִים "מַחֲנֵה י ִׂשְרָאֵל". חָכָם צּוף ּדְבַ" ׁש מְהַּלְֵך ע ִּמָנּו ּבְקֹצֶר ר ּוחַ, ּבְרַעַד מַּבִיט ּבְמַחֲנֵהּו, ּבֵיתֹו ׁשֶהָיָה ּתִפְאָרָה מְמַלְמֵל ּתְפִּלָה, מַאֲזִין לִנְעִימֹות " ּבְטֶרֶם ּכָל יְצּור נִקְרָא". רּוח קַּלָה נֹו ׁשֶבֶת, רּוח אֲבִיבִית הָעֶרֶב רַד אּול ּת ִּׁשָאֵר ע ִּמָנּו מֹורֵנּו לִתְפִּלַת עַרְבִית?

עִם ה ַּׁשֶמ ֶׁש הַעֹול ָּה הּוא ּבָא ּכְרָקִיע מֵאִיר לְכֻּלָנּו זֹוהֵר. ּב ִׁשְעַת ּבֹקֶר מֻק ְּדֶמֶת ּגְלִימָתֹו ׁשְלַל ּגְוָנִים ַׁשֶּנ ָׁשְרּו מִן הָאֹפֶק הַהֹולְֵך ּומִת ְּבַהֵר. הּוא עֹולֶה לִקְרָאתֵנּו נֹוגֵע ֹלא נֹוגֵע ּבָרָחֹוק ּוב ַּקָרֹוב אֹור חָד ָׁש מֵצִיף אֶת הָרְחֹוב. הִּנֵהּו ה ַּפֶלִאי ׁשֶּיִחַלְנּו לֹו עַכ ְׁשָו חָכָם צּוף ּדְבַ" ׁש ּבְדּומ ִּיַת ה ַּבֹקֶר ּבְאֹור מּופָז. ׁשָל ֹום עָלֶי ָך, חָכָם ּדָוִיד ּבֶן ׁשִמְע ֹון ׁש ֶּפָנֶיָך נְגֹוהֹות ּוגְלִימָתְָך קֹורֶנֶת הִּלָה רְט ֻּבִים אָנּו מ ִּצִּנַת ה ַּבֹקֶר הַּזֹאת ּכִי ח ִּכִינּו לְָך יָמִים אֲרֻּכִים ּכִי ח ִּכִינּו ּכָל הָאֲפֵלָה.

הּוא הֹולְֵך וְקָרֵב עַד קְצֵה ׁשְכּונַת מַעֲרָב זְהַב הַּדִמְּדּומִים

נֹוׁשֵק ּגְלִימָתֹו ּבֹועֶרֶת. רּוח קְד ֻּׁשָה עֹובֶרֶת ּבָנּו רּוח אַחֶרֶת. לְֵך ל ְׁשָלֹום, חָכָם צּוף ּדְבַ" ׁש ּכִי ּבֵית ְָך יַעֲמֹד ּתָמִיד ּבְאֹור הַּזָהָב ּכִי לְעֹולָם יָאִירּו ּפְנֵי ה ַּמִזְרָח ל ִׁשְכּונַת מַעֲרָב.

מימין: רחוב על שם רבי דוד בן שמעון בירושלים, סמוך לשכונה שהקים. למטה: שלט בית כנסת של ועד העדה המערבית בירושלים-הרובע היהודי ע״ש הצוף דבש (קרדיט תמונה-ועד העדה המערבית). משמאל: הכיתוב על המצבה של ר׳ דוד בן שמעון-הצוף דבש

9

2023 תמוז- אלול, יולי-ספטמבר :19 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook - Online catalogs