יהדות מרוקו | מורשת, הגות ואמנות

קבר הרב דוד בן שמעון בהר הזיתים (קרדיט תמונות במאמר-ויקיפדיה)

שני שירים אודות ה'צוף דב"ש' * מאת: בלפור חקק והקים 1854 ה"צוף דבש" הינו כינויו של חכם דוד בן שמעון שעלה ממרוקו ב- עבור יוצאי המאגרב (המערב), השכונה השנייה 1867 את "מחנה ישראל" בשנת ) 2003 מתוך ספר השירים: "זריחה בין הזמנים" ( בתהליך היציאה מן החומות.

צוף דבש בקץ הפלאות צּוף ּדְבָ"ש עֲדַיִן עֹוטֶה ּגְלִימָה הֹוד וְהָדָר לֹו וְהּוא עֹולֶה מ ִּמַעֲבֶה הָאֲדָמָה הִּלָה זֹוהֶרֶת לְמִצְחֹו ה ַּטֹוב וְה ּוא ּבָא ּכְע ֹולֶה מֵא ֹוב.

ס ִּיַע ְּתָא ּד ִׁשְמ ַּיָא ׁשֶל מַלְאֲכֵי ׁשָלֹום וְהּוא ּכְמֹו מְרַחֵף עַל אֲבָנִים מְבַּכֶה מָה ׁש ֶּׂשָרַד מֵאַבְנֵי ה ַּמָקֹום: אֵיְך אֵיְך נ ִׁשְחַק ה ַּקֵץ מ ַּמ ָׁש אֵי ְך אֵי ְך ׁשָקַע ּבֶעָפַר ה ַּדְב ַׁש. ה ִּׁשָאֵר ע ִּמָנּו עַד ּבֹקֶר צּוף ּדְבָ"ש ׁשֶא ַּתָה ע ַּתָה חָכָם ּבֶן ׁשִמְע ֹון ּבֵין אָדָם ּובֵין ׁשָמַיִם ה ִּׁשָאֵר ע ַּמֵנּו ּבַעַל ׁשֵם ּבַעַל סֹוד ּכִי א ַּתָה ּבֹונֶה יְרּו ׁשָלַיִם. הָאֶבֶן ׁשֶה ִּצַב ְּת הִיא מַחֲנֶה הִיא אַתְחַל ְּתָא לַּבָאֹות וְתַעֲמֹד לָנּו עַד ּת ִּקּון הָעֹולָם עַד קֵץ ה ַּפְלָאֹות.

צּוף ּדְבָ"ש לָבּו ׁש ּכְס ּות טְה ֹורִים ּבְיָדֹו מְגִּלָה מֵאֲדֹון ּכָל הַּיְצּורִים וְה ּוא ּבָא אֶל ׁשְכ ּונָת ֹו ׁשֶּנָמֹוגָה לְק ַּבֵץ ה ַּפְזּורִים. אֵיפֹה נָפֹוצּו ּבָנָיו מִ"מַחֲנֵה י ִׂשְרָאֵל", ּומִי יִזְּכֹר ה ַּב ִּצֹות ה ַּמַמְאִירֹות הַּנִרְּפָאֹות ּבְכַּוָנֹות ּגֹואֵל ּוב ַּמַיִם טְהֹורִים. מִי יֵדְַע ּכְאֵבֹו ּב ַּסּופָה וְאֶת הַּי ִּסּורִים. הֵם מְלַּוִים אֹותֹו מְתִיקּות ּבְעֶרֶב ׁשַּבָת

balfourh@gmail.com 050-6283199 *בלפור חקק- סופר ומשורר-לשעבר יו"ר אגודת הסופרים

8

2023 : תמוז- אלול, יולי-ספטמבר 19 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook - Online catalogs