יהדות מרוקו | מורשת, הגות ואמנות

קָצִידַת הָא ִּמָהֹות

מאת: שושנה קרבסי

ׁש ֶּׁשָרּו מַכְאֹובֵיהֶן לְתִינֹוקֹות ּבַעֲרִיסֹותֵיהֶם חֹולְצֹות לְמַעֲנָם ׁשֵדִִים ּו ׁשְדֵיהֶן, ּכְאֵב אֵם ּבְדִידּות אֵם ּבְכִי אֵם ה ַּנִמְחֶה ּבִמְחִי מ ְׁשִיכַת ׁשַרְו ּול ּכְׁשֶהַּגֶבֶר ּבַּבַיִת אֲדֹון ה ַּבַיִת. ּבֹואּו וַאֲס ַּפֵר לָכֶם קָצִידָה עַל הָא ִּמָהֹות ח ֲׁשּוקֹות ה ַּׁשִּנַיִם א ֲׁשֶר ה ֻּׂשְאּו לִבְעָלִים מְבֻּגָרִים וְהֵן ּבְנ ֹות ע ֶׂשְרֵה ׁשֶּנִמְסְרּו לְעֹולָה וְהֵן הָעֹולָה וְהֵן ה ַּׂשֶה. וְאֵיְך א ַּת חֹו ׁשֶבֶת זֶה הָיָה? "זֶה הָיָה ּכְמֹו מָוֶת, זֶה מָה ׁשֶהָיָה." ּבֹואּו אֲס ַּפֵר לָכֶם קָצִידָה עַל הָא ִּמָהֹות וְיָדָן הַחֲזָקָה ׁשֶּנ ָׁשְכּו ל ְׁשֹונָן ּב ַּלֵילֹות ּומָסְרּו ּבְנֹותֵיהֶן מִּכֹוח מָסֹורֹות וְהֵן יְלָדֹות רַּכֹות ע ָׂשּו לִבְנֹותֵיהֶן אֲזִיקִים ּומֹוסֵרֹות ּבְדִּיּוק ּכְפִי ׁשֶאִּמֹותֵיהֶן ע ָׂשּו לָהֶן.

ּבֹואּו וַאֲס ַּפֵר לָכֶם קָצִידָה עַל הָא ִּמָהֹות ׁש ֶּלָנּו אַלְכִימָאִּיֹות הָעֹנִי ׁשֶּדִמְעָתָן הָיְתָה לֶחֶם

ּומֵה ַּלַחְמָא עַנְיָא ׁש ֶּבָרְא ּו הִפְרִי ׁש ּו ּתְרּומָתָן לָאֵל הֹודּו ּבְהַכְנָעָה ּובִצְנִיעּות ּכְׁשֶּמָרְחּו ּבְאֶצְּבַע מַרְּגָרִינָה עַל לֶחֶם ּפ ָׁשּוט ּומִן ה ַּׁשְאֵרִּיֹות הִתְקִינּו קּוסְקּוס עֲנִּיִים ע ָׂשּוי לֶחֶם קְצִיצֹות לֶחֶם לֶחֶם מִּלֶחֶם ּומִּׁשְיָרֵי ׁשְאֵרִּיֹותֵיהֵן הֶאֱכִילּו אֶת ה ַּצ ִּפֹורִים ּכְמֹו הָיָה הַּלֶחֶם נָהָר ּגֹואֶה מִּיְדֵיהֶן.

ּבֹואּו וַאֲס ַּפֵר לָכֶם קָצִידָה עַל הָא ִּמָהֹות ה ַּׁשֹותְקֹות ׁש ֶּלָנּו ׁשֶּקֹולָן ׁשָקַע ּכְמִׁשְקֹלֶת אֶל קִרְבֵיהֶן

"הָבּו לַּבַת צְמִידֵי זָהָב" נָתְנ ּו ק ֹולָן ּבְצַהֲל ּולִים ּבְיָדְעָן עַל ּב ְׂשָרָן מִכְוַת אֲזִיקֵי ה ַּפָז הָרְקּועִים.

לרכישת הספר 050-2452800

ּבֹואּו וַאֲס ַּפֵר לָכֶם קָצִידָה עַל הָא ִּמָהֹות ׁשֶהָיָה לָהֶן מְקֹומָן ּבְדָלֶת א ַּמֹות

לאתר של שושנה קרבסי "הבית העתיק בעין כרם"

2020 שיר זה מהספר "דבדבנים במדבר", הוצאת צבעונים,

38

2023 : תמוז- אלול, יולי-ספטמבר 19 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook - Online catalogs