יהדות מרוקו | מורשת, הגות ואמנות

(פרטים בעמוד קודם) סיפור עם מחורז מאת שמחה סיאני

חֲלֹומֹו ׁשֶל מֶל ְֶך מָרֹוקֹו

ּכ ְׁשֶהָלְכּו ׁשְֹל ׁשֶת ה ַּׂשָרִים לְבֵיתָם ֹלא ח ָׁשַב ה ַּמֶלְֶך עַל חֲלֹומָם.

הָיֹה הָיָה מֶלְֶך ּבְמָרֹוקֹו הָרְחָבָה וְהַּגְדֹולָה וְלֹו ׁשְלֹו ׁשָה ׂשָרִים ׁש ֶּׁשְמָם יָצָא לִתְה ִּלָה - אֶחָד יְהּודִי, אֶחָד נֹוצְרִי וְאֶחָד מֻסְלְמִי. ׁשָאַל אֹותָם ה ַּמֶלְֶך ׁשְאֵלָה ּבְנֹסַח עֲמָמִי: "מִי יֹודֵע מָה אֶחֱֹלם ּבַּלַיְלָה הַּזֶה? וְה ַּמ ֵׁשִיב נְכ ֹונָה, יִז ְּכֶה ּבִפְרָס ׁש ֶּכְזֶה... הּוא יְקַּבֵל מ ִּמֶּנִי מ ַּתָנֹות יְקָרֹות וְכֶסֶף רַב ׁשֶּיַס ְּפִיקּו לְכַלְּכֵל אֶת ּבְנֵי ּבֵיתֹו לְכָל חַּיָיו!" רִא ׁשֹון הִזְּדָרֵז הַּנֹוצְרִי לֹומַר ה ַּפִתְרֹון ׁש ֶּמָא ּפִתְרֹונֹו ל ַּמֶלְֶך י ָׁשִיב אַחֲרֹון: " ּבַחֲלֹומ ְָך, ּת ֵׁשֵב ּבְמִר ְּכֶבֶת זָהָב וַעֲבָדֶיָך יָרּוצּו לְפָנֶיה יַחְּדָיו". הִזְּדָרֵז ה ַּמֻסְלְמִי וְה ֵׁשִיב ל ַּמֶלְֶך הַּנִכְּבָד: " ּכְבֹודֹו יַח ֲֹלם ׁש ֶּיַצְלִיח ּב ַּמ ִׁש ְּפָט, לְבַד!" הִפְנָה מַּבָטֹו ה ַּמֶלְֶך לַּיְהּודִי ׁשֹוחֵר ה ַּׁשָלֹום, ׁשֶּיֹאמַר אַף הּוא, עַל מָה ּבַּלַיְלָה יַחֲֹלם? עָנָה הַּיְה ּודִי ּב ְׁשֶקֶט וְה ִּבִיט ּב ַּמֶל ְֶך "יַחֲֹלם הֹודֹו, ה ַּמֹולְֵך עַל ּכָל ה ַּפֶלְֶך, ׁשֶאֲנ ָׁשִים יַרְּבִיצּו לֹו מַּכֹות נִמְרָצֹות ּב ְׁשֹוטִים ּובַאֲבָנִים. וְיִהְיֶה זֶה ּבַחֲצֹות עַד ׁש ֶּתָסֹרְנָה מ ִּמֶּנּו ּדַעֲתֹו ּותְבּונָתֹו וְי ִּלָקַח לְבֵית הַמ ְּׁשֻּגָעִים, ּבְלִי א ִׁש ְּתֹו!" הִּבִיטּו ּבַּיְהּודִי ה ַּמֶלְֶך, ה ַּמֻסְלְמִי וְהַּנֹוצְרִי ּבְזַעֲזּוע רַב ל ְׁשֶמַע חֲלֹומֹו הָאַכְזָרִי. אֹו אָז אָמַר ה ַּמֶלְֶך: "לְכּו ע ַּתָה לְב ָּתֵיכֶם ּומָחָר ּתָבֹואּו אֵלַי וְאֹמַר לָכֶם מִי מ ִּׁשְל ָׁש ְּתְכֶם הִצְלִיח לְנַח ֵׁש אֶת הַחֲלֹום." נִפְרְדּו מ ִּמֶּנּו ה ַּׁשְלֹו ׁשָה ּבְבִר ְּכַת ׁשָלֹום.

רַק חֲלֹומֹו ׁשֶל הַּיְהּודִי הֵצִיק לֹו לְעֵת עֶרֶב ּומַחֲזֹות אֵימִים עָלּו ּבְמַח ֲׁשַב ְּתֹו ּבְלִי הֶרֶף. "אּולַי נְכֹונִים הֵם ּדְבָרָיו ה ַּמּוזָרִים ׁשֶל זֶה הָאִי ׁש? אּולַי ׁשָמַע ׁשֶּכֻּלָם עֹומְדִים ל ְׁשַּגְעֵנִי חִי ׁש?" וְכְָך הִתְּגַלְּגֵל ה ַּמֶלְֶך ּכָל הַּלַיְלָה ּבְמ ִּטָתֹו וְחָלַם ׁשֶחֹובְטִים ּבֹו ק ָׁשֶה וְגֹוזְלִים מְנּוחָתֹו! וְהּוא, מֵרֹב מַּכֹות נִמְרָצֹות ּומַרְאֹות רָעִים נ ִּׂשָא ּבְיָדָיו ּובְרַגְלָיו הַי ְׁשֵר לְבֵית הַמ ְׁשֻּגָעִים! לְמָחֳרָת הִּגִיעּו ה ַּׁשְלֹו ׁשָה אֶל אַרְמֹון ה ַּמֶלְֶך ׁשֶהָיָה אָהּוב עַל נְתִינָיו ּבְכָל ה ַּפֶלְֶך. אָמַר לָהֶם, ׁשֶחָלַם אֶת חֲלֹומֹו ׁשֶל הַּיְהּודִי וְכָל הַּלַיְלָה הִתְּגַלְּגֵל ּבְמ ִּטָתֹו, יְחִידִי! ו ְׁשָאַל אֶת הֶחָכָם, הַאִם הִמְצִיא זֶה הַחֲלֹום אֹו ׁש ֶּמָא אֲמ ִּתִי הּוא ּו ׁשְמָעֹו ּבְאֵיזֶה מָקֹום? צָחַק הַּיְהּודִי וְהִרְּגִיע אֶת ה ַּמֶלְֶך ה ַּטֹוב "הַּכֹל הִמְצֵאתִי מֵהָרֹא ׁש ּכְדֵי לְנַּצֵח ּבְקָרֹוב אֶת ׁשְנֵי יְדִידַי הַּנִכְּבָדִים, חֲבֵרַי ה ַּמְנ ֻּסִים, ּבְחִיד ֹון זֶה וְלִז ְּכ ֹות ּבְרֹב ּפְרָסִים." צָחַק ה ַּמֶלְֶך וְה ִׁשְמִיע אַנְחַת רְוָחָה ּגְדֹולָה, נָתַן לְיֹועֲצֹו הַּיְהּודִי מ ַּתָנֹות מְלֹוא הָעֲגָלָה ּומִּלֵא יָדָיו ּבְכֶסֶף ּובְזָהָב לָרֹב וְאַנ ְׁשֵי עִירֹו, הֵרִיעּו לֹו "הֵידָד" ּבָרְחֹוב. וְאִּלּו הַּנֹוצְרִי וְה ַּמֻסְלְמִי, ּבָרְחּו מֵהַּדֶלֶת הָאֲחֹורִית לְבַל יִרְאּום אֲבֵלִים וַחֲפּויֵי רֹא ׁש ּבְתַכְלִית! סֹוף טֹוב, הַּכֹל טֹוב וְא ַׁשְרֶיָך י ִׂשְרָאֵל ׁש ֶּׁשֹומֵר עָלֶיָך מ ִּמָרֹום הָאֵל!

050-6282080 ספרים פרי עטה של שמחה סיאני - לרכישת ספרי המשוררת

36

2023 : תמוז- אלול, יולי-ספטמבר 19 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook - Online catalogs