יהדות מרוקו | מורשת, הגות ואמנות

סיפור עם מחורז מאת שמחה סיאני*

אֵיזֶהּו ּגִּבֹור...

אָכַל ה ַּנ ֹוצְרִי ּתַ'פִּל ְּפֵל וְה ַּתְנַאי ֹלא ׁשָכַח. ּתְחִּלָה ׁשָתַק ּודְמָעֹות צָרְבּו עֵינָיו וְאַחַר ּכְָך, ֹלא הִתְא ַּפֵק וְ"אָח" צָרַח אֵלָיו.

י ָׁשַב מֶלְֶך מָרֹוקֹו ּבְמִרְּפֶסֶת אַרְמֹונֹו וְנֶהֱנָה מֵה ַּמַטְע ַּמִים ׁשֶהִּגִי ׁש נֶאֱמָנֹו ה ּוא הֶחֱלִיט לַעֲר ְֹך ּתַחֲרּות ּב ַּמַמְלָכָה וְקָרָא לִנְצִיגֵי הָעֵדֹות, ּבְהַעֲרָכָה, וְכְָך אָמַר לָהֶם: " ׁשִלְחּו נָא אֵלַי אֶת נְצִיג ּג ִּבֹורֵיכֶם לְתַחֲרּות ׁש ֶּמָחָר אֶעֱר ְֹך ּבֵינֵיכֶם וְהַּזֹוכֶה ה ַּמְא ֻּׁשָר יִזְּכֶה ּבִפְרָס ּובְעֵינֵי ּכָל הָעָם יִהְיֶה מְיֻחָס!" (אְַך ּדָבָר אֶחָד לַּנְצִיגִים ֹלא ּגִּלָה ּבְאֵיז ֹו ּתַחֲרּות מְד ֻּבָר, ּבִמְחִילָה.) ּבָרֶגַע הָאַחֲרֹון הִתְנַּדֵב יְהּודִי מִסְּכֵן ׁשֶהִסְּכִים ּב ַּתַחֲרּות אֶת ּכְבֹודֹו לְסַּכֵן. צָחֲקּו וְלָעֲגּו לֹו ּכָל ה ַּמִתְחָרִים אְַך הּוא ֹלא ׁשָת לִּבֹו ל ַּמִתְּגָרִים וְעֵינָיו נ ָׂשָא אֶל ה ַּמֵרִים מֵא ַׁש ְּפֹות אֶבְיֹון, הָלְַך ל ַּתַחֲרּות וְאֶת רֹא ׁשֹו נ ָׂשָא ּבְגָאֹון! קָרָא ה ַּמֶלְֶך לַּנֹוצְרִי וְאָמַר לֹו: "אֱכֹל אֶת ה ַּפִלְּפֵל הֶחָרִיף הַּזֶה, אִם א ַּתָה יָכֹול, א ְַך ּב ְׁש ּום ּפָנִים וָאֹפֶן אַל ּתֹאמַר 'אָח'!" מִּבֵין הַּנֹוצְרִים וְה ַּמֻסְלְמִים נִמְצְאּו מִּיָד קֹופְצִים א ְַך הַּיְהּודִים ּפָחֲדּו, ּכִי לִ"קְרָב" עָלּום אֵינָם רָצִים!

ּגֵר ְׁשָה ּו ה ַּמֶל ְֶך ּבִגְעָרָה ּובְב ֹׁשֶת ּפָנִים הֶחֱוִיר הַּנֹוצְרִי וְהָלְַך ּבְפָנִים מֻרְּכָנִים. אֹותֹו ּדָבָר קָרָה ל ַּמֻסְלְמִי מְלֵא הָרַהַב "אֶזְּכֶה ּבְכָבֹוד ּובִפְרָס מֵה ַּמֶלְֶך", ּכְָך ח ָׁשַב וְהִכְנִיס לְפִיו אֶת ה ַּפִל ְּפֵל הֶחָרִיף לָעַס וְהִתְא ַּפֵק. ּולְאַחַר ּד ַּקָתַיִם קָרָא "אָח", ּובַּזֶה הִס ְּת ַּפֵק! אַף אֹותֹו ּגֵר ֵׁש ה ַּמֶלְֶך מֵאַרְמֹונֹו מִּיָד וְע ַּתָה נֹותַר עַל הַּבָמָה מִתְחָרֶה אֶחָד! הִּבִיט ה ַּמֶלְֶך עַל הַּיְהּודִי ּובְגָדָיו הָעֲלּובִים וְתָהָה: הַאִם זֶה נְצִיג הָרַּבָנִים הַח ֲׁשּובִים? נָתַן ּבְיַד הַּיְהּודִי אֶת ה ַּפִלְּפֵל הֶחָרִיף וְצִּוָה: "אַל ּתַּגִיד 'אַח' ", ּולְכ ִׁשְלֹונֹו ׁשֶל הַּלָה קִּוָה. לָעַס הַּיְהּודִי אֶת ה ַּפִלְּפֵל הֶחָרִיף הַּזֶה

ּולְׁשֹונֹו ּומֵעָיו ּבָעֲרּו ּבְעֹצֶם ׁשֶּכַּזֶה... ׁשֶהּוא הֵחֵל ל ָׁשִיר ּבְקֹול צָלּול וְרַעֲנָן מ ִּל ֹות ׁשִיר ּולְסַלְסֵל ה ַּׁש ּורֹות ּבְס ֹופָן: " ׁשְמִי צֶמַאאאח

וַאֲנִי ּגָר ּבִמְלַאאאח מֹוכֵר אֲנִי מֶלַאאאח

וְהּוא צַח ּומְשֻּבָאאאח יְהִי ׁשֵם ה' מְבֹרָאאאך יִתְע ַּלֶה ׁשְמ ֹו וְיִשְת ַּּבַאאאח" הִּבִיט ה ַּמֶלְֶך ּבַּיְהּודִי ו ְׁשָמַע ׁשִירֹו ה ַּמְבֹרְָך וְאָמַר: "אֵין הּוא ּכְקֹודְמָיו וְאַף ֹלא צָעַק 'אָח' "

אָז הִכְרִיז עָלָיו ּכְג ִּבֹור הַּיֹודֵע לִכְּב ֹׁש אֶת סִבְלֹו ּומ ִּפְנֵי ּתַחֲרּות ֹלא יַח ֲׁש ֹׁש!" וְנָתַן ּבְיַד הַּיְהּודִי ּכֶסֶף ּומ ַּתָנֹות לָרֹב ּומִי ׁשֶּזִלְזֵל עַל ּדַּלּותֹו מֵרָחֹוק ּומ ִּקָרֹוב, נִת ְּכַר ְּכְמ ּו ּפָנָיו, ּכִי ּבָטַח הָר ָׁש ּבָאֵל וְלַּיְהּודִים קָם ּג ִּבֹור, מֹו ׁשִיע וְגֹואֵל!

(ּובֵינֵינּו, מֶלְֶך מָרֹוקֹו ֹלא ׂשָם לֵב ּכִי ּבְתֹם ּכָל ׁש ּורָה ׁשֶל ה ַּׁשִיר ה ַּמְל ַּבֵב ּכָל ה ַּמִּלִים ּבְסֹוף חֲרּוזֵי ה ַּׁשִיר נִס ְּתַּיְמּו ב"אַח" מְסֻלְסָל וְע ָׁשִיר).

simharich@gmail.com

קישור למאמריה של שמחה סיאני באתר News 1 החדשות

*שמחה סיאני-סופרת ומספרת עממית, חוקרת פולקלור, מו"ל ופובליציסטית. בעלת תואר "בוגר" ו"מוסמך" באוניברסיטה העברית.

35

2023 תמוז- אלול, יולי-ספטמבר :19 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook - Online catalogs