יהדות מרוקו | מורשת, הגות ואמנות

אֲנִי מְבַּק ֵׁש לְה ַּצִיע ּג ִּבֹור ׁשֶהִתְחִיל אֶת מ ַּסַע הַּגְבּורָה ׁשֶּלֹו ּבְאֶרֶץ רְחֹוקָה, ּבְמָרֹוקֹו," אָמַר אַּבָא. נֵרִּיָה נִמ ְּתָח לְאָחֹור וְא ַּבָא הִמ ְׁשִי ְך, " ּבְמָרֹוקֹו, ּבָעִיר צַפְרֹו, עִיר ה ַּמְפֻרְסֶמֶת ּבַחֲכָמֶיה ּובְרַּבָנֶיה ּגָרָה מ ִׁש ְּפַחַת אֶלְּבָז. מ ִׁש ְּפַחַת רַּבָנִים וַחֲכָמִים ּגְדֹולִים, א ִּמָא רָחֵל, אַּבָא מַסְעּוד, אַרְּבָעָה אַחִים וַאֲחָיֹות וְנָתָן אֶחָד." " ׁשָמַע ְּת עַל נָתָן אֶלְּבָז?" ׁשָאֲלָה א ִּמָא אֶת נֵרִּיָה. "ֹלא," ה ֵׁשִיב נֵרִּיָה ו ְׁשָאַל, "נָתָן הָיָה ּג ִּבֹור?" "ּכֵן," ה ֵׁשִיבָה א ִּמָא. "ֹלא סְתָם ּג ִּבֹור אֶּלָא ּג ִּבֹור ּגָדֹול, ּג ִּבֹור ׁשֶחָלַם חֲלֹומֹות ּגְדֹולִים, מ ַּמ ָׁש ּג ִּבֹור עַל." אַּבָא ׁשָלַף מֵה ַּמַּדָף הָאֶמְצָעִי סֵפֶר חּום ּגָדֹול, מ ִּתֹוכֹו הֹוצִיא ּגְזִיר ע ִּתֹון מַצְהִיב, וְהִצְּבִיע עַל צִּלּום י ָׁשָן ׁשֶל חַּיָל ... ״ חַיְכָן. "זֶהּו נָתָן, הַּבָחּור הָא ַּמִיץ, הַחַּיָל הַּג ִּבֹור," אָמַר אַּבָא א ַּבָא הִמ ְׁשִיְך וְס ִּפֵר, ״נָתָן זָכָה לְכָבֹוד רַב מֵה ַּמְפ ַּקְדִים, ּכָל מְפ ַּקֵד רָצָה אֹותֹו ּבִפְלֻּגָתֹו, נָתָן הָיָה אַחְרַאי, ״ ... מָסּור, ּדַּיְקָן וְלֹוחֵם ּבַעַל ּכ ֹׁשֶר ּגּופָנִי מְעֻּלֶה. נָתָן הָיָה מְא ֻּׁשָר, הִס ְּתֹובֵב ּבַּבָסִיס ה ַּצְבָאִי ּבֵין הָאֹהָלִים ּכ ְׁשֶהּוא ׁשָר, ׂשָמֵח וְעַּלִיז. ּבְׁשַּבָתֹות, ּכְׁשֶּנֹותַר לְבַד ּבַּבָסִיס הַּצְבָאִי, ּבְמַחְׁשְבֹותָיו ּובְגַעְּגּועָיו ּתָמִיד חָזַר לְצַפְרֹו, לְאִּמָא, לְאַּבָא, לָאַחִים וְלַאֲחָיֹות, לָרֵיחַ, לַּבַיִת ה ַּקָטָן וְהַּדַל. נָתָן ה ִׁש ְּת ַּתֵף ּב ְׁשִעּור לִרְכִי ׁשַת ה ַּׂשָפָה הָעִבְרִית עִם חֲבֵרָיו הַּלֹוחֲמִים, הָעֹולִים הַחֲד ָׁשִים. זֶה הָיָה עֹוד יֹום רָגִיל, ֹלא מְיֻחָד, ׁשְעַת ּבֹוקֶר נְעִימָה, ּבְאֶמְצַע ה ַּׁשִעּור נ ִּתְנָה ה ַּפְקֻּדָה, לְהִתְּכֹונֵן לְמִסְּדַר לִקְרַאת ּב ִּק ּור ּפֶתַע ׁשֶל קָצִין ּבְרִיטִי ּבָכִיר, ק ֹול ֹונֵל אֵל ִּי ֹוט. הַחַּיָלִים מִהֲרּו לָאֹהָלִים ּכְדֵי לְהִתְּכֹונֵן לִקְרַאת ה ַּמִס ְּדָר, ה ַּמְפ ַּקֵד ח ִּפ ֵׂש מִתְנַּדְבִים לִמ ְׂשִימַת ּפֵרּוק הָר ִּמֹונִים ּבָהֶם ה ִׁש ְּת ַּמ ְׁשּו ּבָעֶרֶב ה ַּקֹודֵם. הָרִא ׁשֹונִים לְהִתְנַּדֵב הָיּו נָתָן אֶלְּבָז וְחֲבֵרֹו זַיְס סַּבַג. הֵם אָסְפּו מֵהָאֹהָלִים אֶת הָר ִּמֹונִים וְהֵנִיחּו אֹותָם ּבְתֹוְך אַרְּגָזִים ּבָאֹהֶל ׁשֶל נָתָן. נָתָן הִתְחִיל לְסַּדֵר אֶת הָר ִּמֹונִים, לְפֶתַע נ ִׁשְמְעָה נְקִי ׁשָה מֵאַחַד הָר ִּמֹונִים, חֲבֵרֹו זַיְס, רָץ ּבְבֶהָלָה מ ִּתֹוְך הָאֹהֶל. נָתָן נֹותַר ּכ ְׁש ֶּבְיָדֹו הָר ִּמֹון וְיָדַע ּכִי ּבְעֹוד אַרְּבַע ׁשְנִּיֹות הָר ִּמֹון יִת ְּפֹוצֵץ יַחַד עִם ּכָל הָר ִּמֹונִים ׁש ֶּבָאַרְּגָזִים וְיִגְרֹם לְאָסֹון נֹורָא. נָתָן יָצָא ּבְרִיצָה מֵהָאֹהֶל, אֹוחֵז ּבָר ִּמֹון, ּבְעֹוד ׁשָלֹו ׁש ׁשְנִּיֹות, הָר ִּמֹון יִת ְּפֹוצֵץ. נָתָן רָץ ּבְכָל ּכֹוחֹו, מִתְרַחֵק מֵהָאֹהָלִים א ֲׁשֶר ּבְסָמּוְך אֲלֵיהֶם עָמְדּו חֲבֵרָיו ׁשֶהִתְּכֹונְנּו ל ַּמִסְּדָר. ״ ... ּבְעֹוד ׁשְנִּיָה, הָר ִּמֹון יִת ְּפֹוצֵץ, נָתָן יָדַע ׁש ֶֹּלא יַס ְּפִיק לְה ַׁשְלִיְך אֶת הָר ִּמֹון לְתֹוְך ה ַּתְעָלָה

33

2023 תמוז- אלול, יולי-ספטמבר :19 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook - Online catalogs