יהדות מרוקו | מורשת, הגות ואמנות

(התמונות והציטוט מתוך הספר)

לַּג ִּבֹורִים ׁש ֶּבְמַע ֲׂשֵיהֶם ל ִּמְדּו צְנִיעּות, מְסִירּות, הַקְרָבָה וְאַהֲבַת אָדָם ...

* עַל ׂשְפַת ה ַּתְעָלָה שני קטעים מס ִּפּור הַּגְבּורָה ׁשֶל טּורַאי נָתָן אֶלְּבָז

מאת: עמנואל בן סבו**

נֵרִּיָה עָמַד מּול ה ַּסִפְרִּיָה הַּגְדֹולָה ּבְמֶרְּכַז סָלֹון הַּבַיִת, הִּבִיט ּב ַּסְפָרִים ה ַּמְסֻּדָרִים, נ ָׂשָא עֵינָיו לְעֵבֶר ה ַּמַּדָפִים ״ הָעֶלְיֹונִים, לְעֵבֶר ה ַּמ ַּדָפִים ה ַּתַח ְּתֹונִים, רִפְרֵף ּבְעֵינָיו עַל ׁשּורֹות ה ַּסְפָרִים מ ִּׂשְמֹאל לְיָמִין ּולְאַחַר מ ִּכֵן הִתְי ַּׁשֵב עַל ה ַּכֻרְסָה. ׁשְלֹומִי, אָחִיו הַּגָדֹול, הִתְי ַּׁשֵב לְצִּדֹו, הִּנִיח יָדֹו עַל ּכְתֵפֹו ׁשֶל נֵרִּיָה ו ְׁשָאַל, "עֲדַיִן ֹלא מָצָאת ּג ִּבֹור לִכ ְּתֹב עָלָיו?" "י ֵׁש ּג ִּבֹורִים רַּבִים ׁשֶאֲנִי יָכֹול לִכ ְּתֹב עֲלֵיהֶם, אֲבָל אֲנִי מְח ַּפ ֵׂש ּג ִּבֹור מְיֻחָד," ה ֵׁשִיב נֵרִּיָה. ׁשְלֹומִי וְנֵרִּיָה ׂשָמְחּו מְאֹוד, ּכַא ֲׁשֶר אִּמָא, אַּבָא, וְהָאֲחָיֹות רֹונְיָה וְטַלְיָה, הִצְטָרְפּו לַעֲזֹר ּבַחִּפּו ׁשִים אַחַר הַּגִּבֹור ה ַּמְיֻחָד. "אּולַי ה ַּצַנְחָנִית הָא ַּמִיצָה, חַּנָה סֶנ ֶׁש," ה ִּצִיעָה טַלְיָה. "אֹו ה ַּמְרַּגֵל הַּג ִּבֹור, אֵלִי ּכֹהֵן," הֹוסִיפָה רֹונְיָה. "יְהּודָה ה ַּמַּכַּבִי הָיָה ּג ִּבֹור מְיֻחָד מְאֹוד," צִּיְנָה א ִּמָא, אַּבָא ׁשָתַק וְהִּבִיט ּבְנֵרִּיָה ה ַּמְהֻרְהָר. נֵר ִּיָה ּתָלָה עֵינָיו ּבְא ַּבָא, מַמ ְּתִין לְמ ֹוצָא ּפִיו. ּבֵינְתַיִם, ׁשְלֹומִי הִמ ְׁשִיְך לְהַּצִיע ׁשֵמֹות ׁשֶל ּגִּבֹורִים נֹוסָפִים, אִּמָא הֹוצִיאָה מֵהַּסִפְרִּיָה סְפָרִים הַּמְסַּפְרִים עַל ּג ִּבֹורִים וְהִּנִיחָה אֹותָם ּבְמֶרְּכַז ה ַּׁשֻלְחָן. " ּכָל ּדְמּוי ֹות ה ַּג ִּבֹורִים ׁשֶה ִּצַע ְּתֶם הֵן ּדְמּוי ֹות מְיֻחָדֹות, ּכָל אַחַת ּבְדַר ְּכ ָּה.

ebsafula@gmail.com **עמנואל בן סבו - מחנך, משורר, סופר ופובליציסט עמ' 34 , 2023 * שני קטעים מהספר "על שפת התעלה"–סיפור לילדים מאת עמנואל בן סבו, ציירה: ליהי הברי, הוצאת 'עכשיו אפשר' מאי

32

2023 : תמוז- אלול, יולי-ספטמבר 19 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook - Online catalogs