יהדות מרוקו | מורשת, הגות ואמנות

הבריטי. בבוקר הגורלי של חייו נתן נכנס למ ׂשימה של ּפֵירוק רימוני יד. כאשר התברר לנתן, שנצרת הרימון השתחררה, הוא פרץ החוצה לזרוק את הרימון לתעלת העפר, אך היו שם חיילים רבים. הוא אימץ את הרימון אל חזהו ורץ לעבר התעלה. כך הסתיימו חייו. הצבא איתר את הוריו ברובע היהודי של צפרו במרוקו, והם קיבלו את הבשורה הקשה על מותו, על מעשה הגבורה של בנם, וכן נמסרה להם תעודת צל"ש מן הרמטכ"ל משה דיין. המשורר נתן אלתרמן כתב אז שיר הצדעה ב"טור השביעי" קטע: - - ּפֶה ּפָעַר ְּתְ, עֵינַיִם ּפָקַח ְּת ּובְיָד ְָך ּכ ִּלָי ֹון חָר ּוץ. אָז ּפָרַצ ְּת לָרּוץ עַל ּפְנֵי חֶלֶד עַל ּתֵבֵל... שירו של אלתרמן חולל במשך שנים נפלאות בזיכרון הישראלי, אך עם השנים התפוגג זיכרון הקרב וגם שמו של נתן אלבז ז"ל נשכח. הסופר עמנואל בן סבו חש שהופקדה בידו משימה קדושה: להציב יד וזֵכר לגיבור נשכח, ולהנחיל את גבורתו לילדי ישראל. עולה ממרוקו שגילה הקרבה וגבורה שוחחתי אישית עם הסופר עמנואל בן סבו, והייתי נוכח בפגישה שבמהלכה הוא מסר את ספרו לנשיא לְב ַּק ֵׁש ּבְקִרְּב ָּה מָקֹום אֵין ּבֹו ֹלא אִי ׁש וְֹלא יֶלֶד וְהַּדֶרְֶך ּכְבֵדָה וְרַּב ָּה ּובְיָדְָך ה ַּפְצָצָה ה ַּמֻפְעֶלֶת ׁשֶהִתְחִילָה לִס ְּפֹר עַד אַרְּבַע. - - -

סיפור ההקרבה של החייל נתן אלבז ז"ל. נשיא הפדרציה של יוצאי מרוקו בישראל ובעולם, סם בן שטרית ,אמר לעמנואל עם קבלת הספר: "זהו מעשה אצילי שעשה המחנך והסופר ,עמנואל בן סבו, שגאל את סיפור המופת על הנער בעל עיטור הגבורה, נתן אלבז ,הילד מצפרו והעביר את סיפור לדור הצעיר אשר לא ידע את נתן אלבז." היינו בלשכתו של סם בן שטרית. עמנואל בן סבו שיתף אותנו כי בחר להתמקד בדמותו המיוחדת של הנער מצפרו, נתן, בשל התעוזה, האהבה לארץ ישראל, הערגה והגעגוע אשר הובילו את הנער מִצפרו להיטלטל בדרך לא דרך ממרוקו לישראל, לחיות בודד במעברה, להתמודד מול דעות קדומות, סטריאוטיפים וסטיגמות, לפלס בעקשנות ובנחישות את דרכו עד להגשמת חלומו להיות חייל עברי במדינת היהודים. לאחר שהמשפחה של נתן ז"ל עלתה לארץ, הוא יצר קֶשר איתם. הוא שוחח עם האח יהודה על דמותו של נתן ז"ל, כדי לספר עליו לילדי ישראל. מעשהו של נתן ז"ל רשום במורשת הקרב של צה"ל בצד סיפורו של החייל יהודה קן דרור ז"ל, לוחם הצנחנים מן : קן דרור ז"ל התבקש -1956 הקרב במיתלה במלחמת סיני לחשוף את מקור האש של הכוח במצרי בסיני. הוא יצא נוהג בג'יפ לעברם, לספוג את האש, ולאפשר לחיילים הישראלים לתקוף את היחידה המצרית. גם הוא הקריב אז את חייו כדי להציל את חבריו, וגם הוא זכה לעיטור המופת. קטע מן הספר: " ּבְאֹותֹו הָעֶרֶב נָתַן אָמַר לְהֹורָיו ּכִי הּוא הֹולְֵך לִרְאֹות סֶרֶט עִם חֲבֵרָיו, לְמָחֳרָת הִּגִיע אֶחָד מֵהַחֲבֵרִים וְס ִּפֵר לַהֹורִים ׁשֶה ַּמ ַּסָע ׁשֶל נָתָן לְאֶרֶץ י ִׂשְרָאֵל הִתְחִיל. הֹורָיו ׁשֶל נָתָן מֵרְרּו ּבִבְכִי. הֵם זָכְרּו ׁשֶּנָתַן אָמַר לָהֶם: "אֲנִי הֹולְֵך לְאֶרֶץ י ִׂשְרָאֵל לְהָכִין עֲבּורְכֶם חַּיִים טֹובִים". נָתָן עָמַד עַל ס ִּפּון הָאֳנִּיָה, נַעַר ּבֹודֵד, לְֹלא מ ִׁש ְּפָחָה, ּכָל רְכּו ׁשֹו ׂש ַּקִית נַיְלֹון עִם מִס ְּפַר ּדְבָרִים ׁשֶהִס ְּפִיק לָקַחַת וַחֲלֹום ּגָדֹול, לְהַּגִיע לְאֶרֶץ י ִׂשְרָאֵל. נָתָן הִּגִיע עִם צְעִירִים נֹוסָפִים לְחֹופֵי מְדִינַת י ִׂשְרָאֵל ה ַּצְעִירָה, נָתָן יָדַע ׁשֶאִי ׁש ֹלא מַמ ְּתִין לֹו ּבָאָרֶץ הַחֲד ָׁשָה"." לא פעם הורים תוהים איך מנחילים ילדים לאהבת הארץ, לאהבת המורשת. ספרו של עמנואל בן סבו מציג מודל של השראה: חייל שעלה ממרוקו כדי להגשים חלום ישן של כיסופים לארץ הישנה. נתן ז"ל משמש מודל להשראה: חיים של צניעות ושל נתינה, מודל של גבורה ודאגה לחברים. הספר של עמנואל בן סבו "על שפת התעלה" הוא כלי לחינוך ערכי.

הפדרציה של יהודי מרוקו, סם בן שטרית. לדבריו, "סיפורו של נתן הוא סיפורה

של מדינת ישראל אשר קיבצה מקרוב ומרחוק את בנותיה

ובניה אחרי שנות גלות ארוכות, מעשה

הגבורה של נתן אשר בחר לשים נפשו בכפו למען הצלת חבריו הח י י ל י ם , הסיפור שלו כתוב באותיות של זהב על כותל

המזרח של לוחמי מלחמת הקוממיות של עם ישראל." עמנואל 75 חש שחגיגת שנת ה לעצמאות ישראל היא המועד לחשוף את

איור מתוך הספר "על שפת התעלה"–סיפור לילדים מאת עמנואל עמ' 34 , 2023 בן סבו, ציירה: ליהי הברי, הוצאת 'עכשיו אפשר' מאי

קטע מתוך הספר בעמודים הבאים

31

2023 תמוז- אלול, יולי-ספטמבר :19 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook - Online catalogs