יהדות מרוקו | מורשת, הגות ואמנות

, הוא מגלה אותו מחוץ למדינה באמתלה של העליה 1784 לְמֶּכָה, אך העליה לְמֶּכָה הפכה לְמַּכָה - מסע הרפתקאות הוא מגיע לאזור טֶטְוָואן 1790 ומעשי-ביזה. בתחילת שנת ומוצא מקלט בין שבטי הָּבֶרְּבֶרִים, הוא ביקש את עזרת יהודי-טֶטְוָואן במתן כסף, אך הם מיאנו להושיט ידם לו ועל ידי כך הפכו מטרה לחציו.

כי "עני חשוב כמת" (תורה תמימה – בראשית מב/י'). עצה זו מצאה אוזן קשבת אצלו, ובמקום לצוות על טבח קיבוצי פקד לשדוד ולבוז את קהילות היהודים בערים השונות: הרב יוסף מְשָאש זצ"ל רבה של העיר חיפה, מספר בשם סבו שבדרכו לארץ-ישראל, ביקר ּבְאּוגְ'דָה ופגש בקהילה יהודים זקנים "בלי אוזניים". הוא תמה למראה המוזר ושאל לפשר הדבר? תשובת היהודים הייתה: "כשביקר

מיד עלותו לשלטון אחרי מות אביו (המלך ), עלה 1790 מּולָאי מּוחְמֶד בשנת תק"ן לשלטון מּולָאי אל-יָזִיד. מיד בעלותו לכס-המלוכה נשבע להצליח

מּולָאי אל-יָזִיד בְאּוגְ'דָה ביום שבת. תושבי אּוגְ'דָה יצאו לקבל את פניו, וכך נהגו גם היהודים אשר מלבושם לרגל ביקור המלך היה זהה כמעט למלבוש הישמעאלים, מּולָאי אל-יָזִיד שאל

במקום שבו נכשל, כאלפיים שנה לפניו, המן הרשע ראש שריו של אֲחַׁשְוֵרֹוׁש מלך פרס להרוג ולאבד את כל היהודים שבמלכותו, ורק ירידתו מן הבמה עיכבה בעדו. המלך אל יזיד פגע ביהודים במספר ערים ולהלן אחדים מהם:

את המושל: "למה מקבלי-הפנים רחוקים אלה מאלה?" המושל ענהו: "אלה מוסלמים ואלה יהודים" "ואיך תבחין ביניהם, הרי בכך הם מפירים את חוזה תקנות עֹומָר ומתלבשים 12 כמוסלמים, וכדי להבחין בין יהודי למוסלמי כרתו להם תנוך האוזן.

OUJDA בעיר אּוגְ'דָה אחת מתחנותיו הראשונות כמלך הייתה העיר אּוגְ'דָה- אליה הגיע ביום שבת-קודש, יהודיה למרות היום הקדוש, כיתר התושבים, גם הם יצאו לקראתו ומנחה בידם, אך רק ראה את זעומי-נפשו מהעבר, גזר על "פיתרון סופי" – להרוג יהודים שבכל ערי-מלכותו, ומי שיביא לו ראש מְתְקָאלִים (סוג מטבע שהיה נהוג 10 יהודי כרות, יתן לו ש"ט), אך למזלם של היהודים קם כהן מוסלמי והציע לו להמיר פקודתו זו, ובמקומה שיתנו את רכושם מתוך הנימוק

TETOUAN בעיר טֶטְוָואן – ביום שבת לעת ערב, התמלא רחוב היהודים בהמון שודדים, אשר פשטו לכל מקום ולקחו כל אשר מצאו, הפשיטו נשים וגברים מבגדיהם ונשים אף עונו, ובתוך הבהלה הזאת היו גם מקרי רצח. בנוסף לכך, נטלו זהבם ואף את מצרכי-המזון לקחו עד כי השאירו את היהודים בלי מזון ולבוש.

ESSOUIRA-MOGADOR בעיר מֹו ּגָדֹור (אֶסָוִירָה)

Ph. DR בית הקברות היהודי בפאס. -

11

2023 תמוז- אלול, יולי-ספטמבר :19 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook - Online catalogs