יהדות מרוקו | מורשת, הגות ואמנות

כמראיינת ולמרואיינים, לייצר ביחד ידע חדש שנבע מהאינטראקציה בינינו. המרואיינים לא רק מסרו לי דברים באקראי, אלא התאימו אותו לקהל היעד – אני כנציגת הממסד, אני כאדם אמפתי לבעיותיהם. הם נסחו ועזרו לי לנסח את מושג האינטגרציה, לא כפי שהוא מוגדר בספרים, אלא כפי שהוא נחווה . השיחה עימם גם הראתה ) du vécu על ידם ( את המורכבות שבעמדותיהם, הנובעות לא פעם מהמפגש הבין-תרבותי וכן המפגש בין תפישת עולמם האידילית לבין המציאות היומיומית בישראל. לבסוף, חוזקה של עבודה זו ביישומים הפוטנציאלים שלה בקרב גורמים המעורבים בקליטה ובעליה. שכן, דבריהם של העולים כוללים מפתחות רבים לקליטה יעילה יותר, שתוביל לשילוב חזק ויעיל יותר בחברה הישראלית: • תשומת לב רבה יותר לליווי לאחר שלב העליה, • גמישות רבה יותר ביצירת אולפנים מותאמים לעולים החיים בין שתי יבשות, • תיווך לשוני זמין יותר בקרב המוסדות הציבוריים, • שיתופי פעולה בין ארגוני קליטה והכרה מהירה ונגישה יותר בדיפלומות מחו"ל.

הַחֲרֹסֶת ׁשֶל סָבְתָא סּולְטָנָה מאת: שושנה קרבסי הַחֲרֹסֶת ׁשֶל סָבְתָא ס ּולְטָנָה ּבַת ּדֹורֹות. ּכ ְׁשֶּגִלְּגְלָה אֶת ּכַּדּורֵי ה ַּתְמָרִים וְה ַּקִּנָמֹון

ּבֵין ּכ ַּפ ֹות יָדֶיה ׂשְבֵע ֹות ה ַּׁשָנִים ּכְמֹו ּגֻלְּגְלּו לְתֹוכָם חַּיִים י ְׁשָנִים.

ּגִלְּגְלָה לְכַּדּורִים אֶת יְצִיאַת מִצְרַיִם וְאֶת"עֲבָדִים הָיִינּו", ּגִלְּגְלָה אֶת ּגֵרּו ׁש סְפָרַד וְאֶת חֶרֶב הָאִינְקְוִיזִיצְיָה, אֶת קְד ֻּׁשָת ָּה ׁשֶל הֲרּוגַת ה ַּמַלְכּות - סֹולִיקָה ּבַת חַת'ּואֵל, וְאֶת ּפַרְע ֹות ה ַּטְרִיטְל ּבְמָרֹוק ֹו. ּגִלְּגְלָה אֶת קִבְרֵי הָעֲצָמֹות הַּיְב ֵׁשֹות, וְאֶת ה ַּתְקּומָה מִן ה ַּבֹורֹות.

וְכָל ּכ ַּד ּור יִע ּודִי וְכָל ּכַּדּור הַּגֹורָל הַּיְהּודִי.

ּגִלְּגְלָה, 1962 ּגַם אֶת ׁשְנַת ׁשְנַת ּפַעֲמֵי ה ַּמ ָׁשִיח וְה ַּגְא ֻּלָה ּכ ְׁשֶאָמְרָה:

״ה ַּׁשָנָה ה ַּזֹאת ּבִיר ּו ׁשָלַיִם״, ּגִלְּגְלָה ּבַחֲרֹסֶת 1967 וְאֶת לְזֵכֶר נֹחַם אַבְנֵי הַּכֹתֶל, עֲלֵיהֶם ה ִׁשְעִינָה מִצְחָה ּבִבְכִי לְאַחַר מִלְחֶמֶת ׁש ֵׁשֶת הַּיָמִים.

ּולְכָל ּכ ַּד ּור נ ֹוסָף הֶעֱנִיקָה ׁשֵם ׁשֶל צ ַּדִיק: ״הָא רְּבִי חַּיִים ּפִינְטֹו, הָא רְּבִי חַּיִים ּבֶן עָטָר, הָא רְּבִי יַעֲקֹב אָבִיחָצִירָה, הָא אֵלִּיָהּו הַּנָבִיא, הָא רְּבִי ׁשִמְעֹון ּבַר יֹוחַאי...״, ּגִל ְּגְלָה ּכ ַּד ּורֵי ּבְרָכ ֹות ל ִׁשְמִירַת יְלָדֶיהָ, ל ִׁשְמִירַת קְרֹובֶיהָ, וְל ִׁשְמִירַת ּכָל עַם י ִׂשְרָאֵל וְחַּיָלָיו.

אַחַר ּכְָך ר ִּפְדָה אֶת ּכַּדּורֵי הַחֲרֹסֶת ּבְפִרְחֵי וְרָדִים מְיֻּב ָׁשִים, נִיחֹוח וְרָדִים - לְהָמִיר ּגָלּות לִגְאֻּלָה, עַבְדּות לְחֵרּות ּולְהֹודָיָה, צָרְרָה ׁשְנַיִם־ׁשְנַיִם ּבְׂשַּקִיקִים וְיָצְאָה לְח ַּלֵק אֶת חֲרֹסֶת הַּדֹורֹות אֵצֶל ה ַּקְרֹובִים וְה ַּׁשְכֵנֹות.

לרכישת הספר 050-2452800 חרוסת הורדים של סבתא סולטנה צילום שושנה קרבסי לאתר של שושנה קרבסי "הבית העתיק בעין כרם"

ּכָעֵת ּכַּדּורֶיה ּבְזִכְרֹונִי וְהַּיָדַיִם ה ַּמְגַלְגְּלֹות - י ַּדַי.

השיר מהספר "שרשרת המסירה", מאת שושנה קרבסי הוצאת "עלה זהב"

63

2023 אפריל-יוני , ניסן-סיון תשפ״ג :18 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook Digital Publishing Software