יהדות מרוקו | מורשת, הגות ואמנות

עֵץ ּדֻבְּדְבָנִים ּבַּמִדְּבָר

מאת: שושנה קרבסי

אֲנִי ּבָאתִי מ ִּׁשִירֵי הָעֶר ֶׂש הָעֲצּובִים

ּוכ ְׁשֶאֹומְרִים לִי עַכ ְׁשָו: "לִמְדִי יִפְעָתֹו ׁשֶל צֵ'כֹוב" אֲנִי אֹומֶרֶת: "צֵ'כֹוב זֶה טֹוב צֵ'כֹוב זֶה ח ָׁשּוב צֵ'כ ֹוב זֶה ּדֻב ְּדְבָנִים." וְה ַּכֹל ּכ ֹואֵב וְיָפֶה. אֲבָל אֲנִי ֹלא יְכֹולָה לְהַּגִיד לְצֵ'כֹוב מָה ׁשֶהַּלָלֹות הַּיָפֹות ׁשֶּלִי לָח ֲׁשּו לִי עַל סַף ׁשְנָתִי. אֲנִי ֹלא יְכֹולָה לְהַּגִיד: " ּכ ַּפָרָה עַל צֵ'כֹוב, צֵ'כֹוב יַא עְיּונִּי, יַא עְזִ'יְיזִ'י." וַאֲנִי ֹלא יְכֹולָה לֹומַר לֹו: "נְמּות עְלִיּכַ." אֲנִי רַק יְכֹולָה לְנַח ֵׁש ׁשֶאִּלּו הָיִיתִי מֹותַחַת מּולֹו צִּיּור ּגָדֹול ׁשֶל מִדְּבָר הָיָה וַּדַאי אֹומֵר: "מָה י ֵׁש ּב ַּמִדְּבָר? ה ַּמִדְּבָר - צִּיּור ּבִל ְּתִי ּגָמּור ׁשֶל אֱֹלהִים." וְאָז הָיִיתִי אֹומֶרֶת לֹו: "יַא חְסְרָה עְלִיּכ יַא צֵ'כֹוב ׁש ֶּמֵעֹולָם ֹלא ׁשָר ּב ְָך ה ַּמִדְּבָר ׁשִירָתֹו וְֹלא ס ִּפֵר לְָך ה ַּמִדְּבָר ס ִּפּורָיו ׁשֶעָבְרּו מ ִּפֶה לְאֹזֶן

ׁשֶל סַב ְּתָא עַּזִיזָה ׁש ֶּׁשָרָה עַל ּגְבָרִים ׁשֶּיָצְאּו לְמ ַּסָעֹות רְחֹוקִים הֹותִירּו א ִּׁשָה א ֲׁשֶר רַחְמ ָּה עֹודֹו ּפֹועֵם ו ְׁשִבְעָה יְלָדִים עַל לֶחֶם צַר. ּבָאתִי מ ִּס ִּפּורֶיה ׁשֶל לָלָה סּולְטָנָה עַל ּדָחִיָה הַּיָפָה - אַלְּכָהִינָה מַל ְּכָה ּבֶר ְּבֶרִית יְה ּוד ִּיָה עַל עֹז רּוח ָּה עַל מִלְחֶמֶת ה ַּקִּיּום הַּגֵאָה עַד מָוֶת ּוכְנֶגֶד ּכָל ה ַּס ִּכ ּויִים. אֲנִי ּבָאתִי מִּלַהַט צִבְעֵי ה ַּמִדְּבָר וְה ַּתַבְלִינִים ּומֵרֵיח ה ַּג ּוף ׁשֶל ּב ָׂשְמַת הַּזָהָאר

ּומֵי הַּוְרָדִים וְה ַּקִּנָמֹון מִן הַּנ ָׁשִים ּב ַּׂשְמָלֹות הַּגְדֹולֹות וְה ַּפְרָחִים הָרְקּומִים ּב ַּמִט ְּפָחֹות. מ ִּׁשָם אֲנִי ּבָאתִי.

מִּבְלִי לְאַּבֵד אֲפִּלּו סֹוד מִלָּה, ׁש ֶֹּלא ּגִּדַל ְּת ּכְמֹו סַב ְּתָא עַּזִיזָה ׁשִבְעָה יְלָדִים ּבְלִי ּבַעַל וְעֵץ ּדֻב ְּדְבָנִים ּבִכְפָר מִד ְּבָרִי ּוכְנֶגֶד ּכָל ה ַּס ִּכ ּויִים.

לרכישת הספר 050-2452800

לאתר של שושנה קרבסי "הבית העתיק בעין כרם"

2020 ) מהספר "דבדבנים במדבר", הוצאת צבעונים, 21 שיר זה והשיר "שברים" (עמ'

43

2023 אפריל-יוני , ניסן-סיון תשפ״ג :18 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook Digital Publishing Software