יהדות מרוקו | מורשת, הגות ואמנות

לעיון נוסף ש' אלדאודי, התועה בסבך החיים: זיכרונות סלים (שלום) אלדאודי, .1 .2002 בן ה"חכם באשי" רבי מכלוף אלדאודי, הוצאה עצמית, . י' הלל, מצבות מראכש, המרכז העולמי למורשת העם היהודי, 2 .2016 המחלקה לחקר ותיעוד בתי עלמין, .2021 . י' הלל, קדושי מראכש, קהילות ישראל, 3 י' בן דור, "מנהיגות קהילתית בראי ההיסטוריה: הרב מכלוף .4 , המרכז האקדמי "שערי משפט ומדע", תוכנית 1 אלדאודי", מובילים 126-87 ' , עמ 2021 גל (תוכנית למנהיגות קהילתית), פברואר י' בן דור, "משפחת אלדאודי- בין בבל, ספרד, מרוקו וארץ- .5 ישראל", שרשרת הדורות, כתב עת של העמותה הישראלית לחקר . 18-4 ' עמ 2012 , נובמבר 3 שורשי משפחה, כרך כ"ו, גיליון מס' .2004 . ח' סעדון (עורך), מרוקו, מכון יצחק בן-צבי, 6 הערגה להכיר את סיפור חייהם של הדורות הקודמים, כפי שתואר במאמר זה, היא החוט המחבר בין הדורות השונים. כך זכינו, לאחר למעלה ממאה שנים, למצוא מידע היסטורי על יעקב "עכאן" אלדאודי . במשנה 1895 ובניו ולסגור את המעגל שהתחיל במסע למרוקו בשנת נאמר: "דַּע מֵאַיִן בָּאת ּולְאָן אַּתָה הֹולְֵך" (משנה אבות ג א). הידיעה מאין אנו באים, הנמסרת בסיפורי המשפחות, מחזקת ומכוונת את דרכנו אל העתיד. הקהילה היהודית בעיר עקב העדר מסמכים ומקורות היסטוריים. מציוני המצבות ניתן גם ללמוד על הרמה הגבוהה של ידיעת העברית. בספר "מצבות מראכש" פורסם לראשונה פיוט מכתב יד, שנכתב ) לכבוד הרבנים הקבורים בעיר ובו הוזכר גם 1926/1925 בשנת תרפ"ו ( יעקב דאודי וייחוסו לדוד המלך. לאחר שהתפרסם הספר התגלו עוד למעלה ממאתיים מצבות שהיו , 2021 חבויות מתחת למבנים שהוקמו על הקברים וביניהם. בשנת בעריכת הרב יוסף הלל ובסיוע הרב יוסף פרץ יצא לאור הספר "קדושי הרבנים החשובים 50 מראכש" ובו ציוני המצבות וקורות החיים של ואילך. לאחר 2016 ביותר, כולל גם רבנים שמצבותיהם התגלו משנת השיפוץ והתיעוד בבית הקברות ידועים כיום למעלה מאלף חכמים ורבנים מן העיר מרקש. בתוך עבודת הקודש של שיפוץ הקברים, תיעוד המצבות, מחקר ופרסום, נמצאה גם עדות חותכת שהפכה את דמותו של יעקב אלדאודי (עכאן) מדמות מיתולוגית שסיפורה עובר במשפחה מדור לדור לדמות היסטורית אמיתית. יהודה אסולין, העורך הראשי של שני הספרים שצוינו לעיל, שעסק בעצמו בשיקום הקברים, בישר , במהלך העבודות, נמצאו 2020 לנו בינואר השנה כי בתחילת שנת הקברים של שלושת בניו של יעקב אלדאודי: אברהם (נפטר בשנת ). הקברים 1867 ) ושלמה (נפטר בשנת 1855 ), חנניה (נפטר בשנת 1848 נמצאו מתחת לציון הגדול (מעין חדר) של ר' חנניה הכהן, אחד מקדושי מרקש הנודעים. בשלושת המצבות של הבנים הוזכר אביהם, ר' יעקב אלדאודי, עם התואר "החכם השלם". מצבתו של יעקב אלדאודי לא נמצאה. ענף זה של המשפחה נשאר במרקש ולא עלה לארץ. ***

פרסם הרב יוסף הלל מחקר רב כמות 2016 ואיכות ("מצבות מראכש", בשיתוף עם הרב יוסף נוסחי מצבות הרבנים בבית 500 פרץ) ובו תיעוד כ־ העלמין היהודי עם צילומי המצבות, קורות חייהם, מסמכים ומקורות נוספים לתולדות הקהילה. המידע במצבות חיוני במיוחד לחקר תולדות

)1855 המצבה של ר' חנניה אלדאודי (

)1867 המצבה של ר' שלמה אלדאודי (

)1848 המצבה של ר' אברהם אלדאודי (

26

2023 : ניסן-סיון תשפ״ג, אפריל-יוני 18 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook Digital Publishing Software