יהדות מרוקו | מורשת, הגות ואמנות

23

חמד"ת שמי"ם יַחַץ

יקח את המצה האמצעית משלוש המצות (השמורות), ויבצענה לשתים, ויכוין לבצוע חלק אחד גדול יותר מהשני, והחלק הגדול ישאירנו ויצניענו לאפיקומן ואת החלק הקטן יחזיר לקערה לבין שתי המצות השלמות שבקערה. במרוקו נהגו לומר בעת חציית המצה: הַאגְדָא קְצְם אַּלָאּה יִקְּבֵד אֶלְמַּצָה לּוצְטַאנִּיָא וִיקְצַמְהָא עְלָא זּוז. וִיקֹול: (עְלָא אִיד אֶל ְּבְחֵר עְלָא טְנַאץ לְטְרֵיק חִין כְרְזּו זְ'דּודְנָא מִן מַאצַר סִידְנָא ּונְבִינָא מּוסָא ּבֶן עָמְרָם. עְלֵי ּה סְָלאם ּוּרְדָא, חִין פְּכְהּום ּוגַאתְהּום . מְן לְכְדְמָא אַסְעִי ּבָא לְחּורִּיָא. הַאּגְדָא ּך יִפ ְּכְנָא מִן הַאד לְגָלּות) מַּגִיד כל המסובים מתחילים לומר "הא לחמא עניא", עד: "בני חורין". ואחר כך יתחילו ההגדה בהסברה נכונה, וביראת ה‘ טהורה, ויכוין בעל הבית לקיים מצות עשה של "והגדת לבנך", וגם הנשים חייבות בסיפור יציאת מצרים, וכשאין הנשים מבינות בלשון הקודש, צריך לתרגם להן ההגדה בלועזית, בשפה המובנת להן. והשומע כעונה. מאת: הרב יוסף מויאל* חידושים מתוך הגדה של פסח חמדת שמי"ם בתרגום למרוקאית sales@hakodesh.com 08-675-9999

עמוד מתוך הגדה "חמדת שמי"ם"

מדוע פותחת ההגדה בארמית? "הא לחמא עניא" ויש לשאול, מדוע בחר מחבר ההגדה לפתוח דווקא בלשון ארמית? : "רבי אלעזר (שבת יב:) וניתן לבאר זה על פי המובא בגמרא כשהיה מבקר את החולה, היה אומר בלשון תפילה: "רחמנא ידכרינך לשלם" [הקדוש ברוך הוא יזכירך לשלום]. ומקשה על כך הגמרא, הרי ידועים דברי רב יהודה: לעולם אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמי, לפי שאין מלאכי השרת מכירים בלשון ארמי? ועל כך מתרצת הגמרא: שאני [שונה] חולה "ה' יסעדנו על ערש דוי". (תהלים מא, ד:) דשכינה עמו, שנאמר ולכן יכול לדבר גם בלשון ארמית. וכך גם פה, ההגדה פותחת בלשון ארמית כדי להדגיש את

: שהקב"ה בכבודו ובעצמו בא לשמוע (שמות מ:) הכתוב בזוהר את סיפור יציאת מצרים מפי בניו... ביאור נוסף מדוע מתחילה ההגדה בלשון ארמית, הוא מפני שבתקופתם שפת הארמית הייתה השפה המדוברת, ופתח את ההגדה בשפה המובנת לכולם על מנת למשוך את לב הילדים והנשים לשמוע את סיפור יציאת מצרים, (שם , וכנאמר (שמות יג, ח) ובכך יקיים את מצוות "והגדת לבנך" : "ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי י, ב) במצרים, ואת אותותי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני ה'". ומדוע פתח בלשון יחיד – "ולמען תספר באזני בנך", וסיים בלשון רבים – "וידעתם כי אני ה'"? בכדי לומר לך שעל ידי קיום מצווה זו גם המספר עצמו מזדכך ומתעלה לדרגת "וידעתם את ה'".

חמד"ת שמי"ם הטעם לסיבוב הקערה על ראשי המסובים

"בבהילו יצאנו ממצרים" במרוקו נהגו להגביה את הקערה ולסובב אותה על ראש כל אחד מבני ." בבהילו יצאנו ממצרים – לשנה הבאה בירושלים המשפחה תוך כדי שירת "

כרכים של 5 *הרב יוסף מויאל- חבר הועד המנהל של הפדרציה העולמית, הבעלים של "פאר הקודש", חיבר את "חמדת שמים" - .2017 חידושים ופירושים מופלאים לתנ"ך, על פעילותו הציבורית הוכתר בתואר "דמות מופת" ע"י הפדרציה העולמית ב

20

2023 : ניסן-סיון תשפ״ג, אפריל-יוני 18 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook Digital Publishing Software