יהדות מרוקו | מורשת, הגות ואמנות

הממלכתית, החבר היחיד בוועדה מבין עולי צפון אפריקה. שנה, נהרג ה"באבא 75 ) בהיותו בן 1970 בכ"ה אדר ב' תש"ל ( חאקי" בתאונת דרכים בצומת גבעתי, בדרכו חזרה מנתיבות לאחר שהשכין שלום בית בין איש לאשתו ולאחר שביקר את אחיו הבבא סאלי. 20,000- ה"בבא חאקי" נטמן ברמלה. בהלווייתו השתתפו כ איש בהם נשיא המדינה זלמן שזר, הרבנים הראשיים הרב יצחק ניסים והרב איסר יהודה אונטרמן. הוא הותיר אחריו שישה בנים ושש בנות משתי נשים, שכיהנו כרבני עיר, ראשי ישיבות, ואנשי ציבור.

ראשו בכך שיזם את מינויו לרב הראשי של רמלה ולוד במשך שנה. בהמשך מונה גם ליו"ר "ארגון הרבנים הספרדים 20 ועדות המזרח בארץ ישראל', שייסד הראשון לציון ר' יצחק נסים, וכחבר מועצת הרבנות הראשית. ה"בבא חאקי" היה ידוע עוד ממרוקו במופתיו ובברכותיו. רבים הגיעו לבקש ישועה, עצה ונחמה. ביתו היה פתוח לרווחה לכל מי שהיה זקוק לו, ואוזנו הייתה כרויה לשמוע כאבם ובקשותיהם של המשחרים לפתחו. ) לאחר מרד ואדי סליב, שפרץ כנגד 1959 בשנת תשי"ט ( אפליית הציבור המזרחי בישראל, שימש כחבר בוועדת החקירה

לקט מדרשות הרב נדלה ממקורות שונים הנמצאים בידי משפחתו :

מדברי הרב בעניין 'צדקה ומרפא' מלמד במה שהארץ נמשלה לצבי שמתרחבת כשבניה בתוכה

עם ישראל. אבל בעת שישראל יצאו מתוכה נעשתה קטנה, אבל בתחילת הגאולה תתחיל להתרחב. ר' יצחק אביחצירא, מתוך מכתבו של הרב יצחק שנים 60 אביחצירא לקרון הקיימת לישראל לציון לייסודה - בכתב יד. מתוך 'הר' היומי'

ארץ ישראל נקראה 'ארץ הצבי' שנאמר: 'צבי היא לכל הארצות'. חכמינו זיכרונם לברכה אמרו כאן שארץ ישראל נמשלת לצבי - מה צבי, אם תפשוט את עורו לא יספיק לחזור אליו - כך ארץ ישראל, בשעה שהיו כל השבטים בתוכה, הייתה ארץ רחבה שהספיקה לכל

מדברי הרב בעניין 'אהבת ישראל' מבקש לשאוף לאחדות גמורה, ולחיסול ההפליה בין הגזעים בשעת מתן תורה נאמר: 'נגד ההר', ופירוש הדבר שכאשר יש לפנינו הר קשה, מצב קשה, יש להתאחד. אני מברך ועידה זו גם במיזוג ואיחוד כל הסיעות. עם ישראל צריך לשאוף לאחדות גמורה. לכן במעמד זה, אני פונה לכל המפלגות בבקשה לדאוג לחיסול ההפליה בין הגזעים, שלא יהיה לנו אשכנזי, ספרדי או תימני. כולנו שייכים לעם ישראל ויושבים בארץ ישראל. עם ישראל הלך בגולה, וגולה זו הפרידה בינינו וכך נתהווה יהודי מרוקני או יהודי מרוסיה. אולם עתה חזרנו לארץ שהבטחנו הקב"ה, לכן עלינו לחסל את ההפליה בין העדות להיות לעם אחד. ר' יצחק אביחצירא, מתוך נאום הרב יצחק בכינוס של תנועת 'הפועל המזרחי' - דוח לוועידה הארצית של 'הפועל המזרחי', עמ' ) מתוך 'הר' היומי' 1961 תשכ"א ( 70

13

2023 אפריל-יוני , ניסן-סיון תשפ״ג :18 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook Digital Publishing Software