יהדות מרוקו | מורשת, הגות ואמנות

רואות כל כספה מונח בבנק ע"ש בעלה ואינה נהנית ממנו כלל, וצריך עמל וטורח וטירחא דבי דינא, ומזה נמשך פירוד במשפחה ולפעמים באים לידי גירושין. ובאמת זהו עלבון גדול לאשה, וכפי הדין יכולה לטעון איני ניזונית ואיני עושה לך אלא לעצמי, או תתן חלקה במזונות, רק שאינה יודעת לטעון כן. והכל צועקים האם זה משפט צדק? והתורה דרכיה דרכי נועם. ולכן לפי קוצר דעתי ראוי לעשות פשרה נכונה בזה ולתקן תקנה קבועה שכל מה שתכניס האשה בעבודתה תחלוק אותו עם הבעל - מחצית יהיה לבעל עזר לפרנסה מזונות ודירה וכו', ומחצית לאשה להתלבש בו ולעשות כל צרכיה, והיו לה לבדה בלי שתתן שום חשבון, ואין מי יאמר לה מה תעשה. זולת אם אינו מספיק לה המחצית למלבושיה וצרכיה שחייב לה כפי הדין, אזי ידה על העליונה לבוא עמו בחשבון, וחובתו להשלים לה כסותה וכל הצריך לה על פי הדין. זהו הנראה לדעתי אם יראה בעיני רבותי להסכים על זה, החותם פה קזבלנקא יע"א ביום י"א אדר , וקיים. 19/3/70 ב' תש"ל לפ"ק (לפירוט קטן), חתום הרב שלום משאש שליט"א (זצ"ל)

מצאנו סיפור מקסים באתר כחימא-סיפורים מחכמי המזרח בו הרב שלום משאש מסביר את הביטוי "עין הרע" באופן מפתיע: מעין רעה לעין טובה אל הרב שלום משאש נכנס אדם שהיה נסער מאוד. הוא פנה אל הרב ואמר: "פלוני הטיל עלי עין הרע, אני חושש שאני עומד למות, אני מבקש שתעזור לי." הרב שלום משאש הושיבו, נתן לו כוס מים, ולאחר שהאיש נרגע מעט אמר לו הרב: "עין רעה מסכנת את מי שיש לו עין רעה על אחרים. אותו פלוני – הוא זה שנמצא בסכנה." בדרשתו בשבת הקדיש הרב שלום משאש את שיעורו לביטוי "עין הרע" וביקש להציע פירוש חדש: "חכמים הסבירו שרוב בני האדם מתים בגלל עין הרע 'תשעים ותשעה מתים בעין הרע, ואחד מיתת אדם'" (בבא מציעא, קז ע"א). אין זה כפשוטו – שמתים מחמת שהטילו בהם עין הרע, אלא נהפוך הוא, שמתו בגלל שהם הטילו עין הרע באחרים. והצער שהיה להם תמיד לראות בטובת חבריהם נכנס עמוק עמוק בלבם יום אחר יום, ונעשו חולים מזה עד שמתו בדאגות אלו, שאינם יכולים לראות בטובת חבריהם. וזה בא להם מחוסר קיום המצווה 'וְאָהַבְּת לְרֵעֲָך ּכָמֹוָך' (ויקרא יט, יח)."

בקריית עקרון הרב שלום משאש זצ"ל עם נשיא הפדרציה העולמית סם בן-שטרית (יבדל"א) 2 בטקס קריאת שדרה ע"ש המלך חסן

11

2023 אפריל-יוני , ניסן-סיון תשפ״ג :18 גיליון

"יהדות מרוקו-מורשת, הגות ואמנות" מאת הפדרציה העולמית של יהדות מרוקו

Made with FlippingBook Digital Publishing Software