משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות | כנס תוכניות עבודה

מהדורה דיגיטלית

בס׳׳ד

כנס תוכניות עבודה 2024-2025

בס׳׳ד

א. המדינה תשקוד על הבטחת שלומם של בני העם היהודי ושל אזרחיה הנתונים בצרה ובש ביה בשל יהדותם או בשל אזרחותם. ב. המדינה תפעל בתפוצות לשימור הזיקה בין המדינה ו בין בני העם היהודי. ג. המדינה תפעל לשימור המורשת התרבותית, ההיסטורית והדתית של העם היהודי בקרב יהדות התפוצות. סעיף 6 של חוק היסוד ישראל - מדינת הלאום של העם היהודי קובע:

בס׳׳ד

משרד התפוצות והמאבק באנטישמיות

חזון עם יהודי מאוחד בגורל וייעוד משותפים, שמרכזו מדינת ישראל בעלת מעמד בינ"ל איתן, ותפוצותיו בעולם בטוחות, משגשגות ומחו ברות למורשת היהודית ולישראל. מטרת על - תפוצות המשרד יפעל לחיזוק הזהות היהודית והקשר לישראל בתפוצות וחיזוק הקשר בין ישראל ויהדות העולם. מטרת על - מאבק באנטישמיות המשרד ייאבק באנטישמיות על כלל ביטוייה ומחולליה ויחזק את חוסנן של הקהילות היהודיות בתפוצות תוך חיזוק מעמדה הבינ"ל של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי.

4

מטרות

מאבק באנטישמיות

תפוצות

הצרת יכולת הפעולה והאפקטיביות של מחוללי אנטישמיות ודל"ג

חיזוק והעצמת המחנך היהודי ובתי הספר היהודיים בתפוצות והג דלת שיעור הלומדים בבת י ספר יהודיים

חיזוק חוסנן של הקהילות היהודיות בתפוצות והג ברת מוכנותן להתמודד עם מצבי חירום

הג דלת שיעור ההשתתפות ואפקטיביות של החינוך היהודי הבלתי פורמלי

העצמת יכולות יהם של גורמי חברה אזרחית להיאבק באנטישמיות ודל"ג

חיבור הח ברה הישראלית לעם היהודי בתפוצות

הפחתת השיח האנטישמי במרחב המקוון

בינוי וחיזוק הקהילות היהודיות בתפוצות

מוכנות משרדית להתמודדות עם מצבי חירום בת חומי הפעילות

גי בוש תמונת מצב עדכנית בד בר איומים והזדמנויות בת חומי הפעילות

חיזוק מעמדה הבינ"ל של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי

5

בס׳׳ד

יעדים - מאבק באנטישמיות ודל"ג

.2

.1 הצרת יכולת הפעולה ופגיעה באפקטי ביות של מחוללי אנטישמיות ודל"ג 1.1

הטמעת פלטפורמות להג ברת מוכנות לחירום בקרב הקהילות היהודיות הטמעת טכנולוגית ותהליכים בלפחות קהילות 10 חיזוק חוסנן של הקהילות היהודיות בתפוצות והג ברת מוכנותן להתמודד עם מצבי חירום הרח בת המיגון הפיזי, האמצעים והטכנולוגיות בקהילות מיגון של לפחות 100 מבנים והבאת 7 משלחות כוחות בטחון מקומיים סנכרון הפעילות המשותפת בת חום זה עם משרדי הממשלה והמוסדות הלאומיים כינוס 4 פורומים בשנה

2.1

ג ביית מחיר אישי ופגיעה בתדמיתם הציבורית של אר גוני ופעילי אנטישמיות ודל"ג לפחות 10 אר גונים/ אישים

2.2

1.2

סיכול אפיקי מימון ו/או סגירת פלטפורמות גיוס כספים של מחוללי אנטישמיות ודל"ג לפחות 8 פלטפורמות גיוס

2.3

1.3

סיכול מאמצי חרם בת חומי תרבות, כלכלה ואקדמיה מענה בהיקף של 60% לכלל האיומים

1.4

ר גולציה ואכיפה כנג ד מחוללי אנטישמיות ודל"ג גי בוש תהליכים ממשלת יים נדרשים וקידום שני תהליכי חקיקה

קידום פעילויות ותהליכי ע בודה משותפים עם ממשלות זרות חתימה על MOU אל מול לפחות 2 ממשלות

6

.4

.3

הפחתת השיח האנטישמיות במרח ב המקוון

מתן סיוע לגורמי ח ברה אזרחית הנאבקים באנטישמיות ודל"ג סיוע בהיקף כולל של כ- 20 מלש"ח ולפחות 10 אר גונים. העצמת יכולות יהם של גורמי חברה אזרחית להיאבק באנטישמיות ודל"ג

4.1

3.1

קידום ר גולציה פנים ישראלית להתמודדות עם שיח שנאה ברשת הע ברת שני תהליכי ר גלוציה בתחום

4.2

3.2

שת"פ עם פלטפורמות חברתיות לצמצום שיח שנאה ברשת ע בודה עם לפחות 2 פלטפורמות

בניית תשת ית מקצועית תומכת לארגוני הח ברה האזרחית אספקת לפחות שני סוגי שירות ים ללפחות 30 אר גונים

4.3

3.3

שת"פ עם אר גונים טכנולוגיים לצמצום שיח שנאה ברשת ע בודה עם לפחות אר גון אחד בתחום

יצירת סינר גיה בקרב גורמי ח ברה אזרחית הנאבקים באנטישמיות עריכת 3 כנסים בשנה

4.4

3.4

גיוון ורת ימת גורמי ח ברה אזרחית שאינם נאבקים כיום באנטישמיות למאבק חי בור של לפחות 5 אר גונים חדשים

גיוון ורת ימת גורמי ח ברה אזרחית שאינם נאבקים כיום באנטישמיות למאבק חי בור של לפחות 5 אר גונים חדשים

7

בס׳׳ד

יעדים - תפוצות

.2

.1

הג דלת שיעור ההשתתפות והאפקטי ביות של החינוך היהודי הבלתי פורמלי הרח בת הפעילות במנהלת החינוך הבלתי פורמלי בצרפת גידול של לפחות 4,500

חיזוק והעצמת המחנך היהודי ובתי הספר היהודיים בתפוצות והגדלת שיעור הלומדים בבת י ספר יהודיים ביצוע פיילוטים להג דלת מספרי התלמידים בבת י הספר היהודים בצפון אמריקה (א-ב) ת חילת ביצוע של לפחות 5 פיילוטים

2.1

1.1

2.2

1.2

הרח בת הפעילות בקמפוסים באמצעות אר גונים חדשים גידול של 4 אר גונים לפחות בכ- קמפוסים 120

ביצוע הכשרות מקצועיות למחנכים יהודים בתפוצות בת חום היהדות ומדינת ישראל הכשרה של לפחות מורים 1,500

2.3

1.3

הרח בת הפרויקט להבאת קבוצות נשים לארץ במסגרת פרויקט מומנטום גידול של לפחות נשים 2,500

הקמת תשת ית להעצמת החינוך הפורמלי במדינות חמ"ע ת חילת פעילות במדינות חמ"ע

2.4

1.4

קיום אירועי תרבות ואירועים סבי ב יום הזכרון ויום העצמאות ב- בצפ"א JCC לפחות אירועים 200

הקמת רשת מורים אזורית באירופה/ אמל"ט חת ימה עם לפחות אר גון אחד ליצירת הרשת

8

.4

.3

בינוי וחיזוק הקהילות היהודיות בתפוצות

חיזוק החי בור של הישראלים בארץ לעם היהודי בתפוצות

4.1

3.1

הכשרת מנהיגי קהילות באוקראינה בשת"פ עם ח ב"ד וג'וינט לפחות 300 מנהיגים

הרח בת ההתנד בות ושירות בצה"ל במסגרת מח"ל של יהודים מהתפוצות גידול של לפחות 300 חיילים

4.2

3.2

יצירת תשת ית לחיזוק הקהילות הפורמליות באירופה חת ימה עם אר גון לצורך פעולה בתחום

הרחבת תשת ית להבאת סטודנטים מהתפוצות ללימודי תואר בישראל שת"פ עם לפחות 3 קמפוסים מקומיים

4.3

3.3

חיזוק הקהילות היהודיות בתפוצות באמצעות חי בור הישראלים בתפוצות אליהם חת ימה עם אר גון הפועל בתחום

הרח בת ההתנד בות של צעירים מישראל עם צעירים מהתפוצות בישראל גידול של לפחות 9,000 מתנדבים

3.4

הכשרת מו בילי דעה בח ברה הישראלית בשת"פ עם עמ"י בת חום התפוצות הוצאת של לפחות 3 משלחות

9

בס׳׳ד

יעדים רוחביים

.6

.5

גי בוש תמונת מצב עדכנית בד בר איומים והזדמנויות בת חומי הפעילות גי בוש תמונת מצב בת חום האנטישמיות והדל"ג בעולם הערכת מצב מתמשכת

מוכנות משרדית להתמודדות עם מצבי חירום בת חומי הפעילות

6.1

5.1

הקמת מרכז ניטור ושליטה לאומי לאנטישמיות בת יאום עם גורמי ממשלה ת חילת פעילות המשל"ט ואיושו

6.2

5.2

גי בוש תמונת מצב בת חום הקהילות היהודיות בתפוצות הערכת מצב מתמשכת

פיתוח ומיצוי תשת יות ויכולות טכנולוגיות AI למצבי חירום הטמעת 3 יכולות טכנולוגיות חדשות לפחות

6.3

5.3

ביצוע מחקרי עומק על פי מדיניות לפחות 4 מחקרים

גי בוש נוהל הפעלה בחירום של המשרד על כלל הפלטפורמות אישור הנוהל אל מול השותפים ו בתוך המשרד

10

.7 7.1

חיזוק מעמדה הבינ"ל של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי

ביצוע קמפיינים בינ"ל על פי מדיניות לפחות 3 קמפיינים

7.2

שת"פ עם קהלים נבחרים

ע בודה עם לפחות 10 קהילות אוונגליסטיות

7.3

מיצו ב הנורמליזציה עם מדינות ערב באמצעות הקהל המקומי, ככלי ביסוס ללגיטימציה לישראל קמפיין בקרב הקהלים במדינות ערב

11

בס׳׳ד

פיתוח והסדרה של התיישבות הבדואים

חזון

הרשות תהווה מוקד ידע מקצועי המחזיקה בכלים וסמכויות לניהול משימת הסדרת ההתיישבות משלב התכנון ועד מימוש ההתיישבות בפועל, במטרה להביא לשינוי מפת הנגב. מטרת על - הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים החברה הבדואית בנגב תהא משולבת בחברה הישראלית, משגשגת, מוסדרת בהתיישבות בר קיימא הנשענת על רשויות מקומיות וארגוני ח ברה אזרחית איתנים.

מטרת על - האגף לפיתוח כלכלי חברתי בח ברה הבדואית בנגב

האגף יפעל לחיזוק הרשויות המקומיות וארגוני החברה האזרחית בחברה הבדואית בנגב והעצמתם כאר גונים עצמאיים הנותנים שירותים מוניציפליים וחברתיים ברמה שאינה נופלת ממקביליהם בח ברה היהודית.

12

מטרות

פיתוח כלכלי - חברתי

הסדרת הקרקע

חיזוק הרשויות המקומיות של יישובי הב דואים בנגב בהי בט הכלכלי והארגוני והצבתן כגורם מו ביל בחברה הבדואית שיפור המענים הממשלתיים בתחומי הכלכלה והח ברה באמצעות חברה אזרחית המייצרת פעולות משלימות לפעולות הממשלה והשלטון המקומי

הסדרת התייש בות האוכלוסייה הבדואית המתגוררת מחוץ ליישו בים או בצורה לא מוסדרת בתוכם

תכנון מרח ב פיזי איכות י שיאפשר הת כנסות בתוך יישו בים לצד מענה לצורכי ריבוי טבעי

פיתוח שכונות ביישו בים קיימים וחדשים לרבות פיתוח תשתיות ותשתיות על

הג ברת המשילות ומיצוי הפוטנציאל הקהילתי של החברה הב דואית בנגב

קידום פשרות קרקע בתביעות בעלות אסטרטגיות לטו בת מגורים, מסחר ות עשייה ברשויות הב דואים בנגב

צמצום פערים והג ברת הישגים בתחומי החינוך וההשכלה הגבוהה והגברת השילוב בתעסוקה צמצום פערי תשת ית במבני ציבור, תחבורה ותחבורה צי בורית, כיתות לימוד ואזורי ת עסוקה ותעשייה

13

בס׳׳ד

יעדים - פיתוח כלכלי - חברתי

.3 3.1

.1

הג ברת המשילות ומיצוי הפוטנציאל הקהילתי של החברה הב דואית בנגב

חיזוק הרשויות המקומיות של יישו בי הב דואים בנגב בהיבט הכלכלי והאר גוני והצבתן כגורם

1.1

ניהול יישום ההחלטה בע בודה שותפת מול המשרדים השותפים ו באמצעות הועדה המתדמת, תוך הקפדה על בחינת אפקטיביות

גיוס והפעלה של פרויקטורים רשותיים למיצוי משאבי החומש וחיזוק שגרות העבודה רשותיות

1.2

קיום ישי בות מטה אל מטה – והסרת חסמים שיעלו מתוכן

3.2

עידוד גיוס החברה הב דואית לצה"ל, כוחות הבטחון והחירום

1.3

הו בלת מחקר מלווה ליישום ההחלטה

3.3

הג ברת המשילות והו בלת תהליכי פיתוח אר גוני וכלכלי ברשויות המקומיות (בהובלת משרד הפנים)

.2

שיפור המענים החברתיים באמצעות ח ברה אזרחית משגשגת המייצרת פעולות משלימות

2.1

הו בלת מהלך של שיתוף צי בור ומחקר לגיבוש יעדים למיקוד

2.2

הפעלת תמיכות ומיזמים משותפים לחיזוק ההון האנושי והג ברת המענים החברתיים בת חומים הנבחרים

14

.5

.4

צמצום פערי תשת ית במבני ציבור, תחבורה ותחבורה צי בורית, כיתות לימוד ואזורי ת עסוקה ותעשייה

צמצום פערים והג ברת הישגים בת חומי החינוך וההשכלה הגבוהה והג ברת השילוב בתעסוקה הובלת צוותי ע בודה בנושא ח ברה וקהילה ות עסוקה וכלכלה, להג דרת מדדים ויעדים, שיפור המענים וחיזוק ממשקי הע בודה הבין משרדיים

5.1

4.1

קידום אז"ת שוקת ואז"ת עידן הנגב דרומי

5.2

מעקב ו בקרה לווידוא ניצול תקצי בי מלא של סעיפי התשתיות בת כנית החומש תוך הידוק ממשקי הע בודה בין הרשויות המקומיות למשרדי הממשלה

4.2

בניית תכנית פד גוגית ייעודית ומותאמת (בהו בלת מחוז דרום, משרד החינוך)

4.3

בניית ת כנית ייעודית ומותאמת לשילוב בהשכלה הג בוהה (בהו

פורום + ) בלת המל"ג

השכלה גבוהה

15

בס׳׳ד

יעדים - הסדרת הקרקע

.2

.1

תכנון מרח ב פיזי איכות י למגורים, מסחר ותעסוקה

הסדרת התייש בות האוכלוסייה הב דואית לתוך יישו בי הקבע

2.1

1.1

גי בוש מדיניות הת כנון להסדרת התיישבות האוכלוסייה הב דואית בנגב (צוות )180

מע בר של משפחות מהתיישבות בלתי מוסדרת להתייש בות חוקית ומוסדרת

2.2

1.2

שיפור תשת ית המידע הת כנוני והקשר עם הצי בור ועם הרשויות בדר ג המקומי, האזורי, המחוזי והארצי

מיצוי הליכי אכיפה כנגד צבירי "מיקוד של מיקוד"

2.3

1.3

תכנון סטטוטורי ותכנון מפורט לביצוע של שכונות מגורים, אזורי מסחר, תעסוקה ותעשייה

בחינת הסדרת פזורת אל פרעה אל מול שדה בריר

1.4

הסדרת יישום "אום אל חירן׳׳ ויישו ב ביר הדאג'

16

.4

.3

קידום פשרות קרקע בתביעות בעלות אסטרטגיות

פיתוח שכונות, תשתיות ותשתיות על

4.1

3.1

מיפוי תביעות בעלות אסטרטגיות בהתאם לקריטריונים מקדמי הסדרה

פיתוח מגרשים (להסדרה וריבוי טבעי) ותשת יות לשכונות מגורים ביישו בים במיקוד

4.2

3.2

קידום פשרות קרקע בהתאם לסדר העדיפויות התואם למדיניות ההסדרה ות כנית המיקודים

אישור ת יקי שיווק לשכונות חדשות

3.3

׳פיתוח מרכזי שירות ים לטו בת האוכלוסייה מחוץ ליישו בים, בהתאם למדיניות התכנון

17

20

Made with FlippingBook - Online catalogs