מועצה אזורית מגידו | מידע חיוני

מהדורה דיגיטלית

EJIJ11J1Ji1 :Jin

il�lJl1Jil WNl lJ."1

il�lJl1Jil 1i711J

il I JJ. 7fl I il1J 71lJ!JJ. "1''1J1J fl 11 J J.

□ 11 fl1J.n □ 1 fl11 1 w

fl 1 Wll ilJ 1 1Jfl

il�lJl1]J. D 1 J!Jfl1]1 D 1 Jl!J1] fllJ 1 7i7

ili71OlJfl 0 1 7 1 1.1 �

71J 1 n

1 1!::> □ 1 1 J. J.n11J1 ili71Tnfl ,i1J. 1 J.o

□ 1 llnl lJll!JO ,fllJ.lfl

□ 1 N17 1 1J 1 fl1W1J7 ilJIJ7NJ. ilnJil D 1 Nl7 1 1J 1 n7W1J7 n1 1 1JT 1 1� 1 1]

a:1 •:a :a H:I pnu::a a•,::aun a1,n::a1 ;,,.i :a

□ 1 J1J1J □ 1 JJ1 1 J 1J.1 1 n, 1 ili7 1 '7J'7J n1n 1 !:l'7 TJ77J Nlil i77Jl.JJ. □ 1 1J.1J1J .Jll7JT 1 ill ili7IOlJJlil □ lnflJ.

ם

1 J 1 7JT Jll 1 il'71 l 1 W7Jil'7 IJJ1'71J 1 J.lJ 1 7JJ D 1 Wll.J IJN ,il'7N □ 1 1i7 N'7 □ 1 7J 1 J. . □ 1 JIW □ 1 !:1111 □ 1 i70l.J 1 11.JJ. , □ 1 i7 1 0l.J7J ,il"llJ.lJ 1 W!Jn7J : □ JllJ.lJ IJ 1 '7N JllJ!J'7 □ 1 J7JTl7J - □ ll"lill ll!J�il7J □ 1 n7NJ17JW □ 1 J.WIJll l"l 1 17J 1 J.WIJl .l.J 1 1 0, ilOJJI □ 1 i70l.J IN ili7IOlJJl 1 7JlnflJ. JlllJJ.'7Jlil IN i1'7NW '7JJ. 1 lJJll'77 l.J"l 1 7J '7W ilWlJill il�!Jil ,D 11 l.Jl�i77J □ 1 7J 1 J.II □ 1 7J 1 1 i77J IJN ,'lOIJJ. :INJ □ 1 lJ71!J7J IJ 1 '7N □ 1 llJ. 1 nil '7J ."lll.JI

.n11 1 wil . .n 1 JrJT illlJ.iJ .nN 1 �rJ 1 J.11 1J 1 1N .n1J�1 □ 1 JrJTlrJ IJNI 7Wj7 .n1 1 � 1 O�llJJ. D 1 lJ7� 17 1 NWil NJN . .n11iJ NII □ J 1 1N 11TnJ INJ 1�n1 < □ 1 LJ1� 1 11 1 rJ1 INJ 1�n1 < .n1 1 JrJT .n11wn n111 INJ l�n1 < .n1 1 JrJT .nllWrJI �NOLJNII .n�IJ.j71 .nl�llJ�ill 1.n 1 J . .n11iJ N11 '(liJ 11 .nw 1 1�1 1J 1 1N .n1J�1 □ 1 JrJTlrJ .□ ITJ. IN .n 1 1LJJll� ilW 1 1� D 11 j71 ilW 1 1� □ IN 1 .n1 i7rJiJJ. □ 1 1J.iJrJ 1w □ 1 w111il n111

il'TIJ.11 1 w!lnr.1 11!:J:iil 1 J.w1n Cll1'1i11

il'TIJ.11 1 w!lnr.1 1-r 1 1r.1 1 J.w1n

JNJ 1::::!n, < □ 1 1J.1iJ .n1 1 1JT 1iJ iJ1 1 rJ INJ l:::in, < D 1 1J.liJ .n1 1 1JT NWIJJ. .n1J.1w.n1 .n11NW

Cl 1 '1J.llJ'J lJ'Tl)l C1 1 i7 1 C1JT.II

Made with FlippingBook Digital Publishing Software