מעלות מבנים | מבנים ניידים לכל מטרה

מהדורה דיגיטלית

Catalog 2023

Aboutus

נעיםלהכיר!

שנהבתחוםהמבניםהנידים. 15 חברתמעלותמבניםהוקמהע“ישמעוןגולןובעלתותקשל החברהמתמחהביבואומכירתמבניםנידיםלכלמטרה. אנומספקיםפתרונותמהיריםויעיליםלנידותבשטחבדגשעלנוחותואיכות. מבניםלחקלאותועוד. | אחסנה | ביתנישומר | שירותים | מבניםלכלמטרה-משרדימכירות היצורמתבצעבהתאםלדרישתהלקוחבליוימוקפדויעוץמקצועישלנומתוךניסיוןשלשניםבתחום.

בחברתינויבצעובשבילךאתהעבודהבמסירותרבה, הביצועעומדבלוחותהזמניםהנדרשיםונעשה עלהצדהטובביותרלשביעותרצוןהלקוח.

משרדינוממוקמיםבמושבזיתן)לידנתב“ג(שםגםנמצאפסהיצורותצוגתהמבנים.

מוזמניםלבקרולהתרשם! 08-618077

08-6180777|

מעלותמבנים |www.Maalot10.co.il

Contents

לקוחיקר!

לנוחיותךערכנוקטלוגמבניםנידיםבותוכללהתרשםממוצרינו. המבניםשלנונבניםבהתאמהאישית עלכןעלכלשאלהאתהמוזמןליצורקשר, נשמחלעזורלךולתכנןאתהמבנההנידהבאשלך! מעלותמבניםנידים.

-מבניםמעוצבים- -משרדיםנידים- -יחידותחצר,קליניקות/סטודיו- -שירותיםומקלחותנידים- -ביתנישומר-

08-6180777|

מעלותמבנים |www.Maalot10.co.il

מבניםמעוצבים

גםבמבניםנידיםלאמתפשריםעלעיצוב! ניתןלעצבאתהמבניםולשדרגאתמרחבהעבודה,אנועושיםשימושבחומריםמתקדמיםואיכותים שיוצריםתחושתמרחבואוירהנעימה. בואולגלותאיךלעצבאתהמבנההנידשלכםמבטיחיםשתיהנוגםמהתהליךוגםמהתוצאה. המבניםשלנועשויםקירותפאנלמבודיםומסגרתברזל,תשתיתהמבנההינהקונסטרוקציתפלדה מגולונתאשרמיוצרתומחוזקתבמפעלהעומדבתקניםאירופאיםמחמירים, מהשמבטיחעמידותלאורךשניםרבות. ניתןלעצבאתהמבנהולשדרגעםכניסותומחיצותפניםמרשימותעשויותאלומיניוםוזכוכית, פרקטים,תקרהאקוסטיתמעוצבתומרשימה,מנורותמעוצבותועוד. להלןכמהדוגמאותלמבניםשעיצבנולקוחותינו.

מטר 5.75/3 משרד מבנהמעוצבכמשרדקבלה/שירות חלונותאלומיניוםקבועים משולביםהזהלכלרוחבהקיר

Design

מטר 7/3 משרד כניסתדלתזכוכיתעםאלומיניוםשחור חלונותהזהרחביםבחזיתובצדהמבנה, מחיצתזכוכיתומסגרתאלומיניוםשחור בפניםהמבנההמפרידהביןהחלים ונותנתתחושתמרחבבחל.

מטר 5.75/3 משרד מבנהמעוצבכמשרד בשילובכניסתאלומיניוםזכוכית תקרתסיביעץאקוסטית פסתאורתספוטים.

08-6180777|

מעלותמבנים |www.Maalot10.co.il

מבניםמעוצבים

מטר 9/3.5 משרד שילובחלונותאלומיניום חלפתוחבפניםהמבנה

מטר 9/3 משרד חלונותצפיהגדוליםבכלמשרד

מחיצותזכוכיתומסגרתאלומיניוםשחור בפניםהמבנההמפרידותביןהחלים ונותנותתחושתמרחבבחל. תקרתסיביעץלמראהחמים ופסתאורהעםספוטיםמתכונים.

Design

מטר 5.75/3.5 משרד כניסותדלתותזכוכית 2 עםאלומיניוםשחור חלונותצפיהגדוליםבכלמשרד

08-6180777|

מעלותמבנים |www.Maalot10.co.il

Ofices

משרדיםנידים

נידבשטח-בסטילחדש! כמהכיףלשבתבמשרדחדש,חלנקיומרשים,משרדנוחלעבודהשנעיםלארחבולפגישותעסקיות, שפשוטכיףלהעבירבואתיוםהעבודה! ,דלתפלדהמבודת PVC המשרדיםהנידיםשלנועשויםקירותפאנלמבודומסגרתברזל,רצפת וחלונותבמגוןאופציות. תשתיתהמבניםהינהקונסטרוקציתפלדהמגולונתומחוזקתהיטבבמפעלמהשמבטיחעמידותלאורך שניםרבותומבנהחזקויציב. אוזניהרמהבגהמבנהלניודמושלם. 4 לכלמבנה טוןלמבנה. 2 עד 1- המבניםהינםקלימשקל-כ המבנהמגיעמוכןלקוח-רקלחברלחשמלולהתחיללעבוד. המבניםמתאימיםלמשרדים,לסטודיואוקליניקה,לאחסנהאיכותיתועודועוד. קיםבמגוןמידות,ניתןלבצעחלוקהפנימיתבהתאםלדרישותהלקוח. וכדו‘ | מזגנים | סורגים | מקלחת | שירותים | מטבחון | תוספותאפשריותלמבנה-מערכתחשמלותאורה

מטר 6/2.4 משרד כניסתדלתפלדהמבודת PVC חלונותכנף מסגרתברזלשחורה אוזניהרמהבגהמבנה

08-6180777|

מעלותמבנים |www.Maalot10.co.il

משרדיםנידים

מטר 6/2.4 משרד עםמטבחון מ‘ 1.10 מטבחון מ‘ 2.20/5.80: מידתפנים מערכתחשמלותאורה דמויפרקט PVC רצפת

מטר 6/2.4 משרד עםשירותיםומטבחון מ‘ 1/1.5 חדרשירותים אסלהמונובלוק חלוןקיפבשירותים מ‘ 1.10 מטבחון

Ofices

מטר 7/3 מבנה עםשירותיםומקלחת מ‘ 1.10 מטבחון מ‘ 2.80/6.80: מידתפנים מערכתחשמלותאורה דמויפרקט PVC רצפת חדרשירותיםומקלחתעם אגנית,שירותיםמונובלוק, חלוןקיפ,כיורוברז.

08-6180777|

מעלותמבנים |www.Maalot10.co.il

משרדיםנידים

מטר 7/6 מבנהמועדוןותיקים עםשירותיםומטבח

שניחדרישירותים מטר 4 מטבחרחב חלגדולונעים משמשכמועדוןהמושב

Ofices

מ‘ 5.75/3.5 משרד כניסותנפרדות 2 מערכתחשמלותאורה דמויפרקט PVC רצפת סורג +PVC חלונותכנף

מבניםלאתרבניה מטר 4/3 מידה מערכתחשמלותאורה דמויפרקט PVC רצפת סורג +PVC חלונותכנף

08-6180777|

מעלותמבנים |www.Maalot10.co.il

מבניםלאתרבניה מטר 4/3 מידה מערכתחשמלותאורה דמויפרקט PVC רצפת סורג +PVC חלונותכנף

מטר 4/2.4 קליניקה כניסתדלתפלדהמבודת שילובחלוןתצפיתאלומיניום

מסגרתברזלשחורה אוזניהרמהבגהמבנה

Yardunits

יחידותחצר

קליניקהאוחדרעבודה? יחידותחצראיכותיותלהרגישביתגםבגינה. היחידהמבודתועמידהלאורךשנים, מוקפתמסגרתברזללניודבטוחוחיזוקמושלם. היחידותעשויותקירותפאנלמבודומסגרתברזל, ,דלתפלדהמבודת PVC רצפת וחלונותבמגוןאופציות.

רקלחברלחשמלולהתחיללעבוד. המבניםמתאימיםלמשרד,קליניקה, לחדרשירות,אחסנהאיכותית, ועודועוד. קיםבמגוןמידות ומותאםלדרישותהלקוח. ניתןלהוסיףלמבנה- | מטבחון | מערכתחשמלותאורה | סורגים | מקלחת | שירותים וכדו‘ | מזגנים

מטר 4.5/3 משרדחצר קירזכוכיתמלאבשילובמסגרת משרדמעוצבמרשיםלחצרהבית

08-6180777|

מעלותמבנים |www.Maalot10.co.il

מפרטמבנה

Specifications

קונסטרוקציה תחתיתרשתפלדהמגולונת מורכבתומחוזקתבמפעלבעלתקןארופאימחמיר

קירות ס“מ,חיפויחיצוניופנימי 5 פאנלעובי

תקרה ס“מבחיפויהחיצוניוהפנימי 5 לוחותפאנלעובי רצפה PVC לוחותצמנט)לוחמלטטבעי(ורצפת

דלתותחיצוניות פלדהמגולונת,מבודות ניתןלשדרג דלתותפנימיות MDF דלתות ניתןלשדרג

מערכתחשמל הכולתגופיתאורה,מתגים,שקעים, ערוציכבלים,נתיכיםומפסקחשמלי, נקודותתקשורתבהתאמה

חלונות PVC זכוכיתכפולה,מסגרת ניתןלשדרגלאלומיניום, למידותופתיחותשונות

צבע בכלהמבניםהקירותבצבעלבן-קרם והמסגרתבצבעאפורכהה

סניטארים ניתןלהוסיףתאישירותים/מקלחת,מטבחון

08-6180777|

מעלותמבנים |www.Maalot10.co.il

שירותיםנידים

אופציהמעולהלחצר,נוחגםבחוץ!מגיעמוכןעםמערכתתאורה,שירותים,כיורוברז,מראה, חיבוריאינסטלציה,רקלחברבשטחומוכןלשימוש. למבניםאוזניהרמהבגהמבנהמהשמאפשרקלילותבנידות. קיםבמס‘דגמים.

מ‘ 1.10/1.45 שירותים > כניסתדלתפאנלמבודת PVC רצפת אסלתמונובלוק כיורקרמיוברזמיםקרים <‘ מ 1.10/1.45 מקלחת כניסתדלתפאנלמבודת PVC רצפת אגנית,ברזחם/קר

שירותינכים מ‘- 2/2.20 דלתכניסהרחבהמפאנלמבוד PVC רצפת אסלתמונובלוקמונגשת מראה,כיורוברזמיםקרים-מונגשים L ידיתאחיזהמתרוממתוידיתאחיזה רמפתכניסהלמבנה

Clasic

שירותיםומקלחת מ‘- 1.30/2.20

כניסותאוכניסהאחת 2 דלתותכניסהפאנלמבוד PVC רצפת אסלתמונובלוק כיורקרמיוברזמיםקרים אגניתוברז

08-6180777|

מעלותמבנים |www.Maalot10.co.il

ביתנישומר כיוניאוירהתורמיםלבקרהקבועהעלהמתרחשסביב. 4 מבנהמבודונוחעם המבניםעשויםפאנלמבוד,מסגרתהברזלתומכתבמבנהומאפשרתניודקל. פתרוןמידיישירותמהיבואן! המבנהמגיעמוכןלקוחרקלחברלחשמלולהתחיללעבוד.

דגםקלאסי ביתןשומר מ‘- 1.10/1.45 דלתכניסהעםחלוןצפיה חלונותהזה 3 PVC רצפת מערכתחשמלותאורה

דגםקלאסי ביתןשומר מ‘- 2.20/2.20

דלתכניסהעםחלוןצפיה חלונותהזהוחלוןצפיה PVC רצפת מערכתחשמלותאורה

Clasic

דגםקלאסי מ‘ 1.45/2.20 ביתןשומר כיוניצפיה 4 PVC רצפת חלונותהזה מערכתחשמלותאורה

08-6180777|

מעלותמבנים |www.Maalot10.co.il

חיגוותראוכמהזהקל.

מעלותמבנים

|www.Maalot10.co.il|08-6180777

סרקולכניסהמהירהלאתר

סרקולשליחתהודעתואטסאפ

Made with FlippingBook Digital Publishing Software