High-Q | בחינה דיאגנוסטית

4

בחינה דיאגנוסטית

סימולציה מס' 1

חשיבה כמותית – פרק ראשון

חשיבה כמותית

בפרק זה מופיעות שאלות ובעיות של חשיבה כמותית. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות. עליכם לבחור את התשובה הנכונה ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות. הערות כלליות

 הסרטוטים המצורפים לכמה מהשאלות נועדו לסייע בפתרונן, אך אין הם מסורטטים בהכר ח על פי קנה מידה. אין להסיק מסרטוט בלבד על אורך קטעים, על גודל זוויות, ועל כיוצא בהם.  קו הנראה ישר בסרטוט, אפשר להניח שהוא אכן ישר.  כאשר מופיע בשאלה מונח גאומטרי (צלע, רדיוס, שטח, נפח וכו') כנתון, הכוונה היא למונח שערכו גדול מאפס, אלא אם כן מצוין אחרת.  כאשר כתוב בשאלה a   0 a  , הכוונה היא לשורש החיובי של a .  0 אינו מספר חיובי ואינו מספר שלילי.  0 הוא מספר זוגי  1 אינו מספר ראשוני. נוסחאות

a

10. שטח טרפז שאורך בסיסו האחד a , אורך בסיסו האחר b , וגובהו h

x

אחוזים : a% -מ

1.

הם: דרך זמן זמן

b

x

100

a(

h )b

 

h

חזקות : לכל מספר a שונה מאפס ולכל n -ו m

2.

שלמים: יתר

הוא:

2

n m m

n

1

  a

n

a

a  ( m0,a0  

a

)

ב.

א.

11. זוויות פנימיות במצולע בעל n צלעות: סכום הזוויות הוא ) 360 n 180 ( 

n

a

מעלות, מעלות

a a m n m n   

mn mn a )a(  

a

ד.

ג.

אם המצולע משוכלל גודל כל זווית פנימית הוא 360 180n 360 180 n n               

2 2 b ab2 a b

2

a

   

כפל מקוצר:

3.

2 2 b a b 

 a b a

  

12. מעגל, עיגול: א.

מהירות =

בעיות דרך :

4.

שטח מעגל שרדיוסו r הוא 2 ( 3.14...) r   

r

x 

כמות עבודה

הספק =

בעיות הספק:

5.

r

היקף המעגל הוא 2 r 

ב.

שטח גזרת מעגל בעלת זווית

ג.

   n! n n 1 n 2 2 1     

עצרת:

6.

2 x

r  

ראש x  הוא:

360

A

D

13. תיבה, קובייה: א.

פרופורציה : אם CF BE AD

7.

B

E

נפח תיבה שאורכה a , רוחבה b וגובהה c הוא cb שטח הפנים של התיבה הוא 2 2 2 ab bc ac   בקובייה מתקיים c b a 

a

 

AC AB 

DF DE

EF BC

DE AB  וגם

אז:

F

ב.

C

משולש :

8.

שטח משולש שאורך בסיסו a

ג.

א.

2 h a 

14. גליל: א.

h

ואורך הגובה לבסיס זה h , הוא:

שטח המעטפת של גליל שרדיוס בסיסו r וגובהו h הוא 2  r h  שטח הפנים של הגליל הוא   2 2 2    r r h r r h    

a

משפט פיתגורס : במשולש ישר - זווית ABC כבסרטוט מתקיים 2 BC 2AB 2 AC   . במשולש ישר - זווית שזוויותיו ,30 ,60 ,90    אורך הניצב שמול הזווית  30 שווה לחצי אורך היתר.

ב.

ב.

A

2

.

ניצב

ג.

 r h 2 

.

נפח הגליל הוא

ג.

B

C

15. נפח חרוט שרדיוס בסיסו r וגובהו h

ניצב

3 hr 2  

b

הוא

שטח מלבן שאורכו a ורוחבו b , הוא: b a 

9.

a

High Q Global ©

סימולציה מס' 1

חשיבה כמותית – פרק ראשון

חשיבה כמותית

במבחן זה 20

שאלות.

הזמן המוקצב הוא 20 דקות.

הסקה מתרשים (שאלות 4-1 ) עיין היטב בתרשים שלפניך, וענה על ארבע השאלות שאחריו.

הגרף שלפניך מתאר תצפיות שנערכו אחר נחיתה והמראה של מטוסים בנמל תעופה קטן במשך 10 שעות. כל עיגול בגרף מתאר מטוס אחד, כאשר מיקומו של העיגול מתאר את שעת הנחיתה/המראה ואת המרחק של היעד ממנו הוא הגיע/אליו הוא טס. חלקו הפנימי של כל עיגול מתאר האם מדובר בהמראה או נחיתה, וחלקו החיצוני של כל עיגול מתאר את תפוסת הנוסעים. הנח כי כל המטוסים המתוארים הם בעלי מספר מקומות ישיבה זהה.

כך למשל, בשעה 20:00 המריא מטוס מלא ליעד במרחק של 1000 ק"מ, ונחת מטוס עם תפוסת נוסעים של 25% שהגיע מיעד במרחק של 9000

ק"מ.

מ“ק

10000

9000

ריק

8000

25%

7000

50%

6000

75%

5000

מלא

4000

נחיתה המראה

3000

2000

1000

שעה

0

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

השאלות

באחד המטוסים שנחתו אחרי 19:30 הייתה תפוסה מלאה. מאיזה מרחק הוא הגיע?

1.

7000

(4)

4000

(3)

2000

(2)

1000

(1)

כמה מטוסים המריאו ללא נוסעים?

2.

(4) 4

(3) 3

(2) 2

(1) 0

High Q Global ©

סימולציה מס' 1

חשיבה כמותית – פרק ראשון

3. בשעה מסוימת נחת מטוס, וכל נוסעיו התחלקו באופן שווה בין שני מטוסים אחרים

שהמריאו בדיוק שעה לאחר מכן. מאיזה מרחק הגיע המטוס המקורי?

8000

(4)

7000

(3)

4000

(2)

2000

(1)

4. מטוס מסויים נחת, ולאחר המתנה של 5 שעות חזר ליעדו ללא כניסה או יציאה של נוסעים. באיזה מרחק יעדו?

8000

(4)

7000

(3)

5000

(2)

1000

(1)

שאלות ובעיות (שאלות 20-5 )

5. היחס בין מספר החצאיות המשובצות של נועה לבין מספר חולצות הקטיפה שלה הוא 4:3 . לאחר שקנתה 8 חולצות קטיפה חדשות היחס נהיה 4:5 . מה מספר החצאיות המשובצות שיש לנועה?

(4) 32

(3) 20

(2) 16

(1) 14

נתון:

6.

20 c b 2 a2   

a

b

 

13 c

? b a 

(4) 8

(3) 7

(2) 2

(1) 6

 100 סמ"ר שווה להיקפו של ריבוע.

היקפו של מעגל ששטחו

7.

מה שטח הריבוע?

(4) 100

(3) 50

(2) 25

(1) 10

סמ"ר

סמ"ר ס"מ.

סמ"ר

סמ"ר

8. משכורתה של נטע גדולה פי שניים ממשכורתו של אייל. נטע קיבלה העלאה של 50% למשכורתה, ומשכורתו של אייל הועלתה ב - 200 ש"ח. גם כעת גדולה משכורתה של נטע פי שניים ממשכורתו של אייל. מה הייתה משכורתה המקורית של נטע (בש"ח)?

1600

(4)

1200

(3)

(2) 800

(1) 400

- ס"מ ו x

נתון משולש שצלעותיו הן 7 ס"מ, 5

9.

מה יכול להיות x?

ס"מ

ס"מ (4) 15

(3) 12

ס"מ

ס"מ (2) 2

(1) 10

High Q Global ©

סימולציה מס' 1

חשיבה כמותית – פרק ראשון

נתון כי: b0  מה מהבאים שלילי תמיד ? a 

10.

(4) 2 2 b a 

3

3

(3)

(2)

(1)

a 

b

b 

a

a 

b

11. על קוטר במעגל בנו שני משולשים ישרי זווית (כל משולש מצד אחר של הקוטר), כך שנוצר מרובע. ה מרובע שהתקבל הוא בוודאו

ת:

(1) (2) (3) (4)

ריבוע מלבן דלתון

אף תשובה אינה נכונה

5.0 3 )4

(

12.

2

4

?

(4) 4

(3) 8

(2) 2

(1) 1

13. 15 חברי תנועת הנוער ''הנופשים'' הביאו עימם לטיול חבלים.

מהנותרים הביאו חבלים באורך 1 2 4

2 5

1 3 מהם הביאו חבלים באורך 2 מטר ים כל אחד,

מטרים כל

אחד, וכל אחד משאר חברי תנועת הנוער הביא חבל באורך . מטר מ הו אורך החבל הממוצע שהביא איתו כל חבר?

2 1 3

1

3

2

1

1

(4)

(3)

(2)

(1)

2

4

מבוגרים, והשאר ילדים. ידוע כי רוב המבוגרים בכפר אוהבים גלידה.

אוכלוסיית כפר מסוים מורכבת מ - 30%

14.

אם בכפר 56 ילדים, ומחציתם אוהבים גלידה, כמה א נשים בכפר אוהבים גלידה?

לכל הפחות 38 לכל הפחות 41 לכל היותר 40 לכל היותר 50

(1) (2) (3) (4)

15. משכורותיהם של יוסי ודני היו שוות. את משכורתו של דני העלו ב 3X%- ואילו את משכורתו של יוסי הורידו ב X%- . כעת משכורתו של דני כפולה מזו של יוסי. מהו X?

(1) 10

(2) 15 (3) 20 (4) 25

High Q Global ©

סימולציה מס' 1

חשיבה כמותית – פרק ראשון

16. נתון טרפז ישר זווית, כמתואר בשרטוט. מה שטחו?

6

A

B

(1) 30

5

(2) 40 (3) 60 (4) 90

D

C

9

17. במשחק בוחר כל אחד מהמשתתפים מספר ראשוני ומוסיף לו 7 . כל מי שהתוצאה שקיבל מתחלקת ב 3- ללא שארית זוכה בחולצה ובתקליט. דני בוחר באקראי מס פר ראשוני בין 10 -ל 20 . מה הסיכוי שיזכה?

4 3

2 1

4 1

(4)

(3)

(2)

(1) 0

נתון מרובע ובו הזוויות הבאות: , , ,     . ידוע כי:

, 90    .

18.

לא יתכן?

מה

מהבאים

300    ,      

(1)

(2)

120    

(3)

120    

(4)

19. מה ההפרש בין מספר האלכסונים במשושה משוכלל למספר האלכסונים במחומש משו

כלל?

(4) 4

(3) 5

(2) 6

(1) 1

משולש ABC הוא משולש ישר זווית ושווה שוקיים. ידוע כי AD=DC , וכן כי שטח הטרפז ABED הוא 16

20.

סמ"ר.

מהו שטח משולש CDE (בסמ"ר)?

C

(1) (2)

6

E

D

3 1 5 2 1 5

(3)

B

A

(4)

4

High Q Global ©

סימולציה מס' 1

חשיבה כמותית – פרק ראשון

וד ריק עמ

High Q Global ©

סימולציה מס' 1

אנגלית – פרק שני

This section contains 22 questions. The time allotted is 20 minutes.

ENGLISH

The following section contains three types of questions: Sentence Completion, Restatements and Reading Comprehension. Each question is followed by four possible responses. Choose the response which best answers the question and mark its number in the appropriate place on the answer sheet. Sentence Completion (Questions 1-8) This part consists of sentences with a word or words missing in each. For each question, choose the answer which best completes the sentence .

1. When the bell ____ the students came running through the door.

(1) barked

(2) flashed

(3) sung

(4) rang

2. He had read the last four issues of the magazine and was not about to ____ the new one.

(1) reject

(2) miss

(3) announce

(4) follow

3. The ____ meeting of the two boys in the park resulted in a long friendship.

(1) coincidental (2) fresh

(3) advanced

(4) sacred

4. Reports of corruption, poaching and a population explosion confirmed that Kenya was ____.

(1) disappearing (2) improving

(3) deteriorating

(4) challenging

5. After it had been destroyed in World War II the church was ____.

(1) refined

(2) rebuilt

(3) demolished

(4) refuted

6. The biggest ____ to the success of any joint project with such famous musicians might be the artists’ egos and temperaments.

(1) obstacle

(2) advantage (3) relationship

(4) determination

High Q Global ©

סימולציה מס' 1

אנגלית – פרק שני

7. The camaraderie ____ the five musicians was evident from the very first note they played, and the concert was fabulous.

(1) in front of

(2) among

(3) opposite

(4) with

8. No other animal ____ the loss of a human friend the way a dog does.

(1) hides

(2) despairs

(3) devastates

(4) mourns

Restatements (Questions 9-12) This part consists of several sentences, each followed by four possible ways of restating the main idea of that sentence in different words. For each question, choose the one restatement which best expresses the meaning of the original sentence.

9. One hundred years ago last Sunday, Gustav Mahler strode into the Vienna Opera House and changed opera for good.

(1) The Vienna opera house changed for the better when Gustav Mahler entered it one hundred years ago. (2) Last Sunday marked one hundred years since Gustav Mahler had walked into the Vienna opera house, changing opera forever. (3) Gustav Mahler entered the Vienna opera house for the first time one hundred years ago last Sunday, and was never the same. (4) Last Sunday, opera changed again, after it had changed one hundred years ago with Gustav Mahler’s entrance to the Vienna opera house.

10. Apart from Arabic, the most widely spoken African tongues are Swahili and Hausa, each with more than 20 million speakers.

(1) The most commonly spoken languages in Africa, excluding Arabic, are Swahili and Hausa, with over 20 million speakers each. (2) Unlike Arabic, the languages spoken the most in Africa are Swahili and Hausa, each with around 20 million speakers. (3) In Africa, Swahili and Hausa are not as widely spoken as Arabic, which is spoken by 20 million people. (4) Altogether, more than 20 million people speak the three most common tongues in Africa - Arabic, Swahili and Hausa.

High Q Global ©

סימולציה מס' 1

אנגלית – פרק שני

11. Because of the perpetual night in caves, underground caverns have long been a source of myths and legends, most of which star a man-eating beast or an evil dwarf.

(1) Some myths and legends, which star a man-eating beast or an evil dwarf, have developed about underground caverns, due to caves’ darkness. (2) It is during the night that myths and legends about man-eating beasts and evil dwarfs living in underground caverns are told. (3) Underground caves have been the origin of myths and legends, usually revolving around man-eating beasts or evil dwarfs, due to the caves’ eternal darkness. (4) Myths and legends, such as man-eating beasts and evil dwarfs, thrive in caves with no light.

12. Digital photography is an emerging technology, yet it has a long way to go before it replaces the camera as the standard method for preserving memories.

(1) The camera will soon be replaced by the emerging technology of digital photography as the standard method of preserving memories. (2) It will be some time before a unique method such as digital photography will match the existing camera. (3) The camera will continue to be the typical method for preserving memories for some time, though digital photography is a rising technology. (4) Digital photography will not be the standard method for preserving memories, because the camera will replace it.

High Q Global ©

סימולציה מס' 1

אנגלית – פרק שני

Reading Comprehension This part consists of two passages, each followed by several related questions. For each question, choose the most appropriate answer based on the text .

Text I (Questions 13-17)

Canada is in crisis because the French-speaking residents of Quebec want independence to protect their culture and language. The vast majority of them identify themselves as “Quebecois” rather than Canadians – the reverse of the situation two decades ago. This change reflects the alienation of French speakers from English speakers. Separatists say it makes Quebec’s sovereignty inevitable. 5 The animosity goes back to the formation of Canada from three British colonies in 1867. These colonies were Nova Scotia, New Brunswick and the Canadas (Quebec and Ontario). The French in Quebec felt this confederation was imposed by a British desire to suppress them. Reduced to less that one third of the population in the new Canada, they were unable to prevent the English from dominating them. 10 These days, Quebecois worry they will end up as a marginal ethnic sub-culture on an English speaking continent, in a world of global commerce dominated by the English language. The recent elections in Canada showed distinct divisions between the voter interests in each region of the country. All the major parties in Canada have regional and ethnic bases, leaving Canada without a true national party to bridge the gaps among 15 provincial differences. Quebec plans to hold an independence referendum in the next few years. In the last two referendums, support of separation from Canada rose from 40 to almost 50 percent. Demographic patterns clearly favor a victory for those backing independence in the next vote. The Quebecois realize that they would suffer economically if they break away, but 20 believe that they will survive the first blow and bloom later on. If Quebec does choose independence, other provinces may also try to break away, and some may seek some sort of alliance with the United States.

Questions

13. The fact that most Quebec residents identify themselves as “Quebecois” indicates that -

(1) Quebec is no longer a part of Canada (2) they distance themselves from the rest of Canada (3) most of them don’t know how to speak English (4) they’ve lost all identity

High Q Global ©

סימולציה מס' 1

אנגלית – פרק שני

14. What did the Quebecois believe was the reason Canada was originally created?

(1) The British were tired of fighting and gave the Canadians independence (2) The British wanted to restrain the French people of Quebec (3) The British wanted to force the French-speaking Quebecois to become British (4) The British wanted to encourage unity between French-speaking and English speaking Canadians

15. The purpose of the second paragraph is to -

(1) show that the British were in control of Canada even before it was formed into an independent country (2) show that Britain formed Canada from its own free will (3) set the historical background for the hostility that the Quebecois feel towards the rest of Canada (4) explain why Canada is dominated by English speakers

16. According to the third paragraph, the last Canadian elections showed that -

(1) none of the major parties could overcome the differences in the interests of voters from all the provinces (2) voter support for each party was the same in all the provinces (3) apart from ethnic differences, all Canadian voters have a common agenda (4) divisions in voters’ interests were based on ethnic origins rather than their place of residence

17. It can be inferred from the last paragraph that the number of separatists in Quebec -

(1) depends on the economic welfare of the Quebecois (2) is expected to grow at a higher rate than the growth rate of the general population (3) decreased between the two referendums (4) is larger than the number of Quebecois who want independence

High Q Global ©

סימולציה מס' 1

אנגלית – פרק שני

Text II (Questions 18-22)

Of the world’s estimated six thousand languages, between 20% and 50% are no longer spoken by children. “These languages are obviously headed for extinction unless there are radical changes,” says Michael Krauss, director of the Alaska Native Language Center. 5 have so many speakers - a million or more - or because they have strong government support. Krauss predicts that between 90% and 95% of languages may be extinct or headed for extinction by the year 2100. Languages are vanishing not only because of cultural assimilation but also because, in some places, those in power force minorities to give up their native speech. 10 Worldwide, languages are disappearing even faster than animal species. In many places, native cultures and their languages are threatened by the same forces that threaten biodiversity, such as deforestation. “A conservative guess, over the next century, is that 20 languages per year will die,” says Krauss. 15 Leanne Hinton of the University of California at Berkeley estimates that at least one language native to California becomes extinct every year. What’s so bad about losing languages? Some linguists argue that the world is less interesting and beautiful with fewer languages. Others lament the loss of knowledge embedded in language - the medicinal uses of plants, for example. The loss of a 20 language also means the loss of a different way of looking at the world. Krauss even argues that linguistic diversity constitutes an ecosystem of sorts, a “logosphere” within which the human species evolved, and on which it depends. Fortunately, there’s an easy way to preserve diversity: bilingualism. “You never need to lose your own language,” says Krauss, “since anybody can learn a second one.” 25 Only about 300 languages are “safe” from extinction, he says, either because they In the United States, California has the greatest diversity of languages. Linguist

Questions

18. According to the text, a good indication that a language is in danger of extinction is that -

(1) it is spoken only by adults (2) it receives no government support (3) it has not been studied by linguists (4) it is spoken by a minority group

19. The word "they" in line 5 refers to -

(1) the 6000 languages spoken by humans around the world (2) any set of 300 or more languages (3) the languages of groups native to Alaska (4) languages which are not threatened with extinction

High Q Global ©

סימולציה מס' 1

אנגלית – פרק שני

20. Deforestation (line 13) is mentioned as -

(1) an analogy to the situation of languages (2) an example of a factor that influences the extinction of both animals and languages (3) a reason why languages disappear at a faster rate than animal species do (4) one of the results of the quick extinction of cultures and languages

21. Which of the following is not mentioned as a negative outcome of the extinction of languages?

(1) The world will not be as interesting (2) Knowledge will be lost forever

(3) There will be fewer perspectives of the world (4) Extinction of animal species will increase

22. A good title for this passage would be -

(1) Linguistics, the Forgotten Science (2) Native Languages of California (3) Endangered Languages (4) Cultural Assimilation and Language Choices

High Q Global ©

סימולציה מס' 1

אנגלית – פרק שני

עמוד ריק

High Q Global ©

סימולציה מס' 1

חשיבה מילולית – פרק שלישי

בפרק זה 23

שאלות.

חשיבה מילולית בפרק זה שאלות מסוגים שונים: אנלוגיות, שאלות הבנה והסקה ושאלות הנוגעות לקטע קריאה. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות. עליך לבחור את התשובה המתאימה ביותר לכל שאלה, ולסמן את מספרה במקום המתאים בגליון התשובות. הזמן המוקצב הוא 20 דקות.

אנלוגיות (שאלות 6-1 )

בכל שאלה יש זוג מילים מודגשות. מצאו את היחס בין המשמעויות של שתי המילים האלה, ובחרו מתוך התשובות המוצעות את זוג המילים שהיחס ביניהן הוא הדומה ביותר ליחס שמצאתם. שימו לב: יש חשיבות לסדר המילים בזוג.

זיפות : זפת -

1.

סלילה : כביש צביעה : צבע סיוד : קיר בני ה : בניין

(1) (2) (3) (4)

קונסרווטיבי : קידמה -

2.

פציפיסט : מלחמה אתאיסט : אמונה

(1) (2) (3) (4)

הגיוני : שגיאה זמני : קביעות

פניאומטי : אוויר -

3.

הידראולי : נוזל

(1) (2) (3) (4)

נחוש : רצון ידני : מכונה

ויזואלי : משקפיים

אלסטי : למתוח -

4.

אטום : לחדור מסתורי : להבין

(1) (2) (3) (4)

עוין : לְנַצֵחַ

מוּכּר : לזהות

כספת : גניבה -

5.

לימוד : טיפשות חיסון : מחלה שיערוך : הערכה

(1) (2) (3) (4)

שינה : חלום

High Q Global ©

סימולציה מס' 1

חשיבה מילולית – פרק שלישי

קטלני : מוות -

6.

פשטני : הבנה מצחיק : יגון מכאיב : עצב מאיים : מורא

(1) (2) (3) (4)

שאלות הבנה והסק ה (שאלות 17-7 )

ההוראות הבאות נוגעות לשאלות 9-7 : בכל שאלה יש משפט (או יותר ממשפט) שכמה חלקים ממנו חסרים, ולאחריו ארבע אפשרויות להשלמת החסר. עליכם לבחור באפשרות המתאימה ביותר להשלמת החסר. 7. ____ גילוי מספר בארות נפט חדשות באזור ____ מחירי הדלק, ____ העובד ה שעלויות ההובלה ____. (1) / למרות התייקרו / וזאת בשל / התייקרו (2) / עקב התייקרו / וזאת למרות / התייקרו (3) / למרות / הוזלו וזאת בשל / התייקרו (4) / עקב / הוזלו וזאת למרות /

הוזלו

8. הוריה של הצעירה ____ חתונתה של בתם, ____ העובדה שהיא ____ להתייעץ עמם לפני החלטתה להתחתן, ____ אהבו את החתן המיועד.

/ סירבה ומשום שהם לא / ביקשה ולמרות שהם לא / סירבה ומשום שהם לא

/ למרות

שמחו לקראת / החרימו את / שמחו לקראת / החרימו את /

(1) (2) (3) (4)

/ למרות

/ בגלל

/ סירבה ולמרות ש -

/ בשל

9. ____ חלה ____ במספר המבק רים בירידי התעסוקה, דבר ____ הפופולריות ____ שיוחסה לירידים

אלה.

זמן קצר לאחר פתיחתם / ירידה / המעיד על /

(1) (2) (3) (4)

הרבה הרבה הרבה המועטה

/ עליה המערער את / / עליה המעיד על /

במהלך השנים / במהלך השנים /

זמן קצר לאחר פתיחתם / ירידה / המערער את /

10. בכנס השנתי של איגוד התעשיינים באילת, עלה שר האוצר ראשון לפודיום, פרס את משנתו הכלכלית והסביר על המצב הרגיש בו נמצאים כיום השווקים הבינלאומיים. אחריו נאם מנכ''ל המשרד והרעיף שבחים על החוסן של המשק הישראלי, ולבסוף עלה שוב שר האוצר על מנת לחזור ולחזק את דב

ריו.

מה לא יכול להשתמע מהדברים?

הדובר האחרון בכנס הסכים עם דבריו של מנכ"ל המשרד רק אחד מהדוברים שיבח בכנס את החוסן של המשק הישראלי

(1) (2) (3)

מנכ''ל המשרד דיבר על המצב הרגיש בו נמצאים כיום השווקים הבינלאומיים

שר האוצר פרס את משנתו הכלכלית פעם אחת בלבד

(4)

High Q Global ©

סימולציה מס' 1

חשיבה מילולית – פרק שלישי

11. חמישה חברים משועממים המציאו משחק חדש. הראשון בוחר מילה בת שש אותיות או יותר, ומשבש - אותה על ידי הפיכת הסדר של שתי האותיות הראשונות. אז הוא לוחש אותה לשני, שהופך את הסדר של האות השניה והשלישית וכך הלאה. כך למשל, אם המילה המקורית הייתה 'שמונים', אז הראשון יהפכה

ל'משונים', השני ל'מושנים', וכך הלאה. המילים לא חייבות להיות בעלות משמעות. אם המילה המקורית היתה 'תלושים', מה ישמע אליהו, היושב במקום השלישי?

לתושים לותשים לושתים לושיתם

(1) (2) (3) (4)

12. במחקר שנערך במפעל הברגים "סקרודרייבר" נמצא כי ה עוב דים שמשתמשים בחדר הכושר שבמפעל, מתקדמים מהר יותר בעבודתם מאשר העובדים האחרים. אורית הסיקה מכך כי הפעילות הגופנית היא שגורמת להם להתקדם מהר יותר בעבודתם. מה מהבאים מחליש את מסקנתה? מדענים הוכיחו כי פעילות גופנית משחררת בגוף הורמונים הגורמים להרגש ת מרץ ורעננות אתלטים שמשקיעים את כל זמנם באימונים, מגיעים להישגים מרשימים את המנוי למועדון הכושר מקבלים כל חודש העובדים שזכו בפרס "העובד המצטיין" סטודנטים דיווחו, כי לאחר שעת פעילות גופנית הם מסוגלים להתרכז טוב יותר בלימודיהם 13. לפניכם מ שפט ממנו הושמט חלק (מילה או כמה מילים): נכון לשעה זו נספרו רק חלק מקולות המצביעים, ____ עוד מוקדם לקבוע כי ראש העיר המכהן ניצח בבחירות הנוכחיות. באיזה מן המשפטים הבאים החלק שהושמט יכול להיות אותו החלק שהושמט במשפט לעיל? (1) נכון להבוקר הכבישים עדיין חסומי ם בעקבות מזג האוויר, ____ יתקיים הטיול שתוכנן לחוף הים (2) _____ ד"ר דולב התנגד למסקנות המחקר שפורסם בשנה שעברה, הוא החליט לצטט אותו במאמרו (1) (2) (3) (4)

החדש

(3) אוניברסיטה זו נחשבת לאחת האוניברסיטאות הטובות בעולם, _____ החלטתי להירשם אליה (4) שר האוצר הכריז _____ על ה ורדת מיסים והפחתת מע"מ, כי אם גם על הורדת הריבית במשק

14. הפילוסוף ז'אק אלול טוען כי תחילתה של טכנולוגיה היא, כמובן, במכשיר, בכלי או במכונה כלשהם, אך אלה כשלעצמם עדיין אינם בבחינת טכנולוגיה. בהיעדר מערכת הידע, התפיסות והמיומנויות הרלוונטיות נותר המכשיר כ ערימה של גרוטאות שאין לה שימוש. איזה מבין המשפטים הבאים מתאים לשמש כדוגמא הממחישה את הרעיון המרכזי של ז'אק אלול?

מה הטעם במחשב ללא חיבור לרשת?

(1) (2) (3) (4)

מה הטעם במחרשה למי שאדמתו אינה פורייה? מה הטעם במקלדת לאדם שאינו יודע לכתוב? מה הטעם בגבינה יקר ה לאדם שאלרגי למוצרי חלב?

? משמעי

איזה מהמשפטים הבאים אינו -דו

15.

הילד ביקש מהגננת להחליף חולצה מתכון הטבח החדש התגלה כלא מוצלח

(1) (2) (3) (4)

הרהרתי בליבי על הכיסא בגינה

קניתי אורז פרסי

High Q Global ©

סימולציה מס' 1

חשיבה מילולית – פרק שלישי

16. גילה ניסתה לבדוק מדוע המחשב הנייד הוא כה פופולארי. השערתה ה ייתה כי משקלו הזניח וביצועיו המתעלים משמעותית על גרסתו הנייחת הם המושכים את ההמון לרכוש דווקא אותו. ניסים רצה להשתמש בשיקולים דומים כדי להסביר מדוע אין כלל ביקוש למכוניות מדגם איזה מן הה שערות הבאות סביר כי ניסים יעלה כדי להסביר זאת? (1) החיפושית נחשבת כיום כדגם לאספנים, ועל כן עולה היום הרבה יותר מכפי שהיא עלתה בעבר (2) ידוע לכל כי מכוניות מדגם חיפושית נחשבות למיושנות. לכן, כל מי שרוכש מכונית כזו זוכה ללגלוג ועלבונות מחבריו (3) מכוניות מדגם חיפושית ידועות כאיטיות במיוחד, ושלדת הרכב יו צרת קושי רב כשמנסים להחנות אותה ברחובות צרים (4) במסגרת בדיקות ביצועיה של המכונית, מצאו כי החיפושית מתעלה על כל רכב אחר ביכולתה להאיץ ולתמרן על הכביש, אך הנסיעה בדרכי עפר אינה מומלצת ברכב זה, שכן הדבר עלול לגרום נזק למערכת הגלגלים

17. אורי, פסיכולוג ילדי ם, אמר: ''איני שולל את הטענה שעוללים אינם חסרי אונים בימיהם הראשונים". מדברים אלה משתמע כי לדעתו של אורי –

יתכן כי עוללים אינם חסרי אונים בימים הראשונים לחייהם עוללים בוודאות אינם חסרי אונים בימים הראשונים לחייהם לא יתכן כי עוללים חסרי אונים בימים הראשונים לחייהם עוללים בוודאות חסרי אונים בימים הראשונים לחייהם

(1) (2) (3) (4)

18. עודד: "אני סבור כי האסקימואים יסרבו לקנות קרח ממדינות אירופה." דן: "אבל הרי שכבר נוכחנו לגלות כי הדבר אינו מדויק, שכן גרינפלד רכש קרח מובחר." עודד: "עובדה זו אינה מפריכה את טענ

תי."

מה ההנחה שייתכן ועומדת בבסיס תשובתו של עודד?

ניתן לרכוש קרח מובחר במדינות אסיה בלבד

(1) (2)

ישנם אסקימואים רבים אשר קנו בעבר קרח ממדינות אירופה, ולכן אין כל מניעה כי ירכשו קרח נוסף כעת

גרינפלד אינו אסקימואי

(3)

לאסקימואים יש קרח מובחר וא ין להם צורך בקרח נוסף

(4)

High Q Global ©

סימולציה מס' 1

חשיבה מילולית – פרק שלישי

הבנת הנקרא (שאלות 23-19 ) קראו בעיון את הקטע הבא, וענו על השאלות שאחריו.

הגישה הפנומנולוגית בתיאוריות האישיות מדגישה את הרעיון, שהתנהגות האדם ניתנת להבנה רק במונחים של התפיסות והקוגניציות הסובייקטיביות שלו לגבי המציאות. הפנומנול וגים מאמינים, שמסגרת ההתייחסות הפנימית של האדם, כלומר הבנתו הסובייקטיבית את המציאות, היא שמשחקת את תפקיד המפתח בקביעת ההתנהגות הגלויה שלו. בביטוייה הקיצוניים ביותר, גישה זו דוחה את הרעיון שהסביבה החיצונית היא משהו שבאמת קיים "שם בחוץ" כמציאות קבועה המשותפת לכולם. במקום זה טוענים חסידי הגישה, שמציאות אובייקטיבית או חומרית היא המציאות כפי שהיא נתפסת ומפורשת במודע על - ידי האדם בנקודה מסוימת בזמן. הנחה זו היא אבן הפינה של הגישה הפנומנולוגית לאישיות. רעיון חשוב נוסף שמדגישה גישה זו הוא הרעיון, שלאנשים יש את הי כולת לקבוע את גורלם. למעשה, הפנומנולוגים מאמינים, שאנשים הם חופשיים להחליט כיצד יראו חייהם, תוך התחשבות ביכולותיהם ובמגבלותיהם המולדות. הראיה שקביעה אישית היא חלק מהותי מטבע האדם מובילה לאמונה שאנשים, בסופו של דבר, הם האחראים למה שהם עושים מעצמם. לרוע המז ל, חלק מהאנשים נוטים לתפקד בדרך שמראה, שהם לא תופסים את עצמם כשולטים העיקריים בחייהם. כמו חיילים על לוח שחמט, הם חווים את החיים כאילו הם נשלטים על - ידי כוחות גד ולים יותר, שעליהם אין להם שליטה. על - פי העמדה הפנ ומנולוגית, אם אדם אכן מרגיש כך, זה רק בגלל שהוא א יבד את ההבנה, שהחופש להכריע לגבי חייו הוא שלו מדרך הטבע. נושא מרכזי אחרון שמאפיין את הגישה הפנומנולוגית של האישיות הוא האמונה, שבני - אדם הם טובים מטבעם ונוטים להגשמה עצמית. גישה זו מניחה, שבאופן טבעי ובלתי - נמנע אנשים מ תקדמים בכוון של דיפרנציאציה, אוטונומיה ובגרות. תהליך הגדילה הזה, המתמקד בהגשמת פוטנציאלים פנימיים לאורך החיים, משקף מבט חיובי ואופטימי על האנושות. פסיכולוגים רבים וידועים מזוהים עם הגישה הפנומנולוגית, ביניהם אברהם מסלאו וג'ורג' קלי. אולם המייצג העיקרי של גישה זו הוא קרל רוג'רס. עמדתו מייצגת מאמץ ממוקד להבין איך האדם תופס את העולם בדרך ייחודית. התיאוריה שלו גם נותנת תשומת לב מיוחדת למושג ה"עצמי", והיא מדגישה את קיומה של נטיה מולדת בכל האנשים לקידום ולצמיחה. התיאוריה של רוג'רס השפיעה, ועדיין משפיעה רבות גם בתחומים נוספים, פרט לתחום האישיות.

5

10

15

20

ה שאלות

19. איזו מבין ההתנהגויות הבאות מוסברת לאור הגישה הפנומנולוגית לאישיות כפי שהיא מוצגת בפסקה הראשונה?

דני חצה מעבר חציה באור אדום למרות שהיה מודע לסיכון שבדבר עמיר יצא לדרך עם שחר משום שרצה להספיק להגיע ליעדו באור יום

(1) (2)

(3) הטייל התחבא לאחר שחש ב כי ענפיו של השיח שנעו ברוח הן קרני שור בר עצבני (4) יורם צייר בכחול את הפרחים האדומים שראה משום שחברתו אמרה לו שהם כחולים

20. מה מבין הבאים היא הנחה מרכזית בגישה הפנומנולוגית לאישיות?

(1) האדם הוא האחראי לגורלו ולחייו, תוך התחשבות במגבלות וביכולות מול (2) קיימת מציאות משותפת לכולם, שאינה ספציפית לאופן בו תופס אותה כל אדם (3) אנשים חווים את החיים כאילו מישהו אחר שולט בהם, ולהם אין מילה בדבר (4) בני האדם הם טובים מיסודם ושואפים להגשמה עצמית

דות

21. איזו מהאמרות הבאות תואמת את הנאמר בפסקה השלישית?

בין הגבר בגיל העמידה לבין הילד בן החמש מפריד רק צעד"

(1) "

"הכל בידי שמיים"

(2) (3) (4)

"שנותיו של אדם מביאות עמן עצמאות"

"טבע האדם רע מנעוריו"

High Q Global ©

סימולציה מס' 1

חשיבה מילולית – פרק שלישי

קרל רוג'רס –

22.

עסק בתחום האישיות בלבד

(1) (2) (3) (4)

התעניין בעיקר במושג ה"עצמי" ובאופן בו נלמדת הנטייה לצמיחה ולקידום התנגד להנחת היסוד של הפנומנלוגים, על - פיה האנשים הם טובים מיסודם ייסד את הזרם בפנומנולוגיה הגורס שהאדם תופס את העולם בדרך ייחודית

סביר שפסקת המשך לקטע תעסוק –

23.

בתיאור הנחה בסיסית נוספת של התיאוריה הפנומנולוגית בהדגמה לרעיון שאנשים מת קדמים בכיוון של דיפרנציאציה

(1) (2) (3) (4)

בתיאור תחומים נוספים בהם השפיע קרל רוג'רס, בנוסף לתחום האישיות

בניסיון להפריך את התיאוריה הפנומנולוגית

High Q Global ©

Made with FlippingBook - Online magazine maker