High-Q | סימולציה 6

18

בחינה פסיכומטרית 6

1

סימולציה מס' 6

מטלת כתיבה

חשיבה מילולית –

חשיבה מילולית – מטלת כתיבה

הזמן המוקצב הוא 30 דקות.

ק ראו בעיון את המטלה שבמסגרת וכ תבו את החיבור על גיליון הכתיבה. אורך החיבור הנדרש – 52

שורות לפחות. אין לחרוג מן השורות שבגיליון. אם אתם זקוקים לטיוטה, השתמשו במקום המיועד

לכך (הטיוטה לא תיבדק). לא תוכלו לקבל גיליון כתיבה נוסף או להחליף את גיליון הכתיבה שבידכם. תבו כ בלבד , בסגנון ההולם כתיבה עיונית והקפידו על ארגון הכתוב ועל לשון תקינה ובהירה. כתבו את החיבור בעיפרון בלבד , ו הקפידו על כתב יד ברור ומסודר. אתם רשאים להשתמש במחק.

בעברית

מחקרים הכוללים ניסויים בבעלי חיים נחשבים באופן מסורתי לחלק בלתי נפרד מתהליך המחקר המדעי. הבנה מוקדמת של תהליכים ביולוגיים ופיזיולוגיים בבעלי חיים מאפשרת הבנה של תהליכים דומים בבני אדם, התורמת לפיתוח של הליכים רפואיים ותרופות, ומצמצמת את הצורך בביצוע ניסויי - ם בבני אדם. על אף תרומתם, רבים מבקרים ניסויים אלו, שכן הם חושפים את בעלי חיים למצבי קיצון ולכאב, ולעתים גורמים להטלת מומים ואף למוות. בנוסף, ניסויים בבעלי חיים פרצו מזמן את גבולות המחקר הביולוגי - רפואי והם נפוצים כיום גם בתעשיות נוספות – דוגמת תעשיית הקוסמט יקה, כך שתוקפם המוסרי כתחליף לפגיעה בחיי אדם הולך ונשחק.

האם אתם תומכים בהמשך קיומם של ניסויים בבעלי חיים? נמקו את עמדתכם.

© High Q Global

2

סימולציה מס' 6

מטלת כתיבה

חשיבה מילולית –

עמוד ריק

© High Q Global

3

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

4

עמוד ריק

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

5

סימולציה מס' 6

חשיבה כמותית – פרק ראשון

חשיבה כמותית

20

זה פרקב

אחד מעלות, מעלות שאלות.

הזמן המוקצב הוא 20 דקות.

בפרק זה מופיעות שאלות ובעיות של חשיבה כמותית. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות. כם עלי לבחור את התשובה הנכונה ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות. הערות כלליות

 סה רטוטים המצורפים ל כמה מהשאלות נועדו לסייע בפתרונן, אך אין הם מ ס ורטטים בהכ רח על פי קנה מידה. אין להסיק מ ס רטוט בלבד על אור ודלגעל , קטעים זוויות, ו על כיוצא . בהם

ך יתר ניצב

נראה ישר בסרטוט, אפשר להניח שהוא אכן ישר.

 הקו

 כאשר מופיע בשאלה מונח גאומטרי (צלע, רדיוס, שטח, נפח וכו') כנתון, הכוונה היא למונח שערכו גדול מאפס, אלא אם כן מצוין אחרת .  כאשר כתוב בשאלה a   0 a  , הכוונה היא לשורש החיובי של a .  0 אינו מספר חיובי ואינו מספר שלילי.  0 הוא מספר זוגי  1 אינו מספר ראשוני. נוסחאות

a

a ,

x

אחוזים : a% -מ

b

10. שטח טרפז שאורך בסיסו ה

1.

הם: : לכל מספר משולש דרך זמן זמן

x

100

b , וגובהו h

אורך בסיסו ה

אחר מעגל

h

h)b a(  

a שונה מאפס ולכל n -ו m

: שלמים

חזקות

2.

הוא:

2

n m m

n

1

a

  a

n

a

a  ( m0,a 0  

)

ב.

א.

n

11. זוויות פנימיות במצולע בעל n צלעות: סכום הזוויות הוא ) 360 n180 ( 

a

ד. mn mn a )a(  

a a m n m n   

a

ג.

אם ה מצולע משוכלל גודל כל זווית פנימית הוא 360 180n 360 180 n n               

2 2

2

כפל מקוצר: b ab2 a b a    

3.

2 2 b a b ab a    



: עיגול

, מעגל

12.

מהירות =

בעיות דרך :

4.

שטח שרדיוסו r הוא 2 ( 3.14...) r   

א.

r

כמות עבודה

x 

הספק =

בעיות הספק:

5.

r

היקף ה מעגל הוא 2 r 

ב.

שטח גזרת מעגל בעלת זווית

ג.

   n! n n 1 n 2 2 1     

עצרת:

6.

2 x

r  

ראש x  הוא:

360

A

D

13. תיבה, קוב יה: י א.

פרופורציה אם : CF BE AD

7.

B

E

נפח תיבה שאורכה a , רוחבה b וגובהה c הוא cba  

AC AB 

DF DE

EF BC

DE AB  וגם

: אז

F

C

שטח הפנים תיבה השל הוא

ב.

2 2 2 ab bc ac  

משולש :

8.

שאורך בסיסו a

שטח

א.

מתקיים c b a 

הי בקובי

ג.

2 ha 

h

ואורך הגובה לבסיס זה h , הוא: 14. גליל: א. מעטפת ה שטח של גליל שרדיוס בסיסו r וגובהו h הוא 2  r h  ב. שטח הפנים השל גליל הוא   2 2 2 2    r r h r r h     . A a .ב משפט פיתגורס : במשולש ישר - זווית ABC כבסרטוט

מתקיים 2BC 2AB 2AC  

.

ניצב

במשולש ישר - זווית שזוויותיו ,30 ,60 ,90    אורך הניצב שמול הזווית  30 שווה לחצי אורך היתר.

 r h 2  .

נפח ה גליל הוא

ג.

C

B

נפח חרוט שרדיוס בסיסו r וגובהו h

15.

3 hr 2  

b

הוא

שטח מלבן שאורכו a ורוחבו b , הוא: ba 

9.

a

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

6

סימולציה מס' 6

חשיבה כמותית – פרק ראשון

שאלות ובעיות (שאלות 61-6 ) 1. a , b , c -ו d הם מספרים ראשוניים הגדולים מ -2. מה יכולה להיות מכפלתם?

(6) (2) (3) (4)

1155

484

2958 7776

2. בקיוסק השכונתי נמכרים דובוני גומי, מסטיקים וסוכריות על מקל. פרמס

דובוני הגומי כפול ממס פר

פר

הממתקים

הסוכריות על מקל. מה יכול להיות מס

המסטיקים גדול פי 3 ממס

המסטיקים. מס

פר

פר

בקיוסק?

(6) 24 (2) 22 (3) 22 (4) 33

3.

המשולש BCD סב . לפי נתונים אלה ונתוני הסרטוט, מה גודלה של הזווית  ? רטוט הוא שווה צלעות. נתון: BC AB 

A

D

(6) (2) (3) (4)

 60 75   90

 120

B

C

4. ממ וצע הציונים של כיתה יא' 5 בשל"ח הוא 06 . ציונו של הראל בשל"ח הוא 06 . המורה לשל"ח מעוניינת לצרף את הראל לכיתה מבלי לשנות את ממוצע הציונים. בכמה אחוזים עליה להוריד את ציונו של הראל?

3 1

(4)

(3)

(2)

(6)

40%

25%

20%

%33

5.

.

הוגדרה פעולה חדשה @ כך ש: b a2b@a  

; 8x@y 

ידוע כי : 10 y@x 

?yx 

(4) 4

(3)

(2) 2

(6) 2

6

6.

שווה צלעות

על 3 מצלעותיו של ריבוע, ששטחו 1 סמ"ר, הונחו

משולש

ושני משולשים ישרי זווית כמתואר ב טוט. רס על פי נתונים אלה ונתוני הסרטוט, היקף מהו

הצורה שנוצרה (בס"מ)?

60 

(6) 322 4   (2) 3 2 5   (3) 3 226   (4)

 30

 45

6 2 3  

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

7

סימולציה מס' 6

חשיבה כמותית – פרק ראשון

7.

a 16 b   b a 6   2 2 a b ?  

(6) 21 (2) 631 (3) 61 (4) 1

8. חבילת עפרונות מסוג א' מכילה 3 עפרונות. חבילת עפרונות מסוג ב' מכילה 5 עפרונות. יהושע קנה מספר חבילות מכל סוג, כך שמספר העפרונות ש מסוג א', שווה למספר העפרונות שרכש מסוג ב'.

רכש אלכסון

מה מהבאים יכול להיות מספרם הכולל של העפרונות שרכש יהושע?

(4)

(3)

(2)

(6)

75

56

45

30

9.

שיטחו של הריבוע BEMF סב רטוט הוא 3 סמ"ר. על סמך הנתונים ונתוני הסרטוט, מה אורך צלעו של הריבוע ? הגדול

G

A

D

 60

M

E

ס"מ

(6)

3

1 3  ס"מ

(2)

ס"מ

(3) 32

B

C

F

ס"מ

(4) 3 2 

11. x , y -ו z הם מספרים שלמים וחיוביים.

20 z12 y4x   

מה מהבאים יכול להיות ערכו של x ?

(4)

(3)

(2)

(6)

44

26

18

10

11. ההסתברות להוציא כדור לבן, מכד בו כדורים שחורים ולבנים בלבד, היא y 1 . מהי ההסתברות להוציא כדור שחור מהכד?

y y1 

y

1

y 1 y 

(4)

(3)

(2)

(6)

1y

1y

12. שתיים מצלעותיו של ריבוע משיקות למעגל שרדיוסו 6 ס"מ, ומרכזו O , כך שאחד מקדקודיו נמ צא על היקף העיגול, כמתואר ב רטוט. ס לפי נתונים אלה, מה אורכו של

הריבוע?

(6) 2 ס"מ (2) 12 

O

ס"מ

2 1  ס"מ

(3)

ס"מ

(4) 122 

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

8

סימולציה מס' 6

חשיבה כמותית – פרק ראשון

13. 17 ba2  8b a 

מה מהבאים נכון בוודאות ?

(4)

(3) 1 b 

(2)

(6)

ba 

9a 

a 9 

14. שוקי הולך בין 26 ל 30- מטרים בדקה. בנצי הולך בין 06 ל 60- מטרים בדקה. המרחק בין בתיהם של שוקי ובנצי הוא 506 מטרים. אם השניים יוצאים בו זמנית, כל אחד מביתו, זה לקראת זה, תוך כמה זמן ייפגשו?

בין 0 ל 9- דקות בין 9 ל 12- דקות בין 0 ל 15- דקות בין 9 ל 15- דקות

(6) (2) (3) (4)

15. לברטה, חניתה ולודמילה היו 32 גולות לכל אחת. תחילה העבירה ברטה חצי מהגולות שלה לחניתה. לאחר מכן העביר ה חניתה חצי מהגולות שהצטברו אצלה ללודמילה, ואז העבירה לודמילה חצי מהגולות שנערמו אצלה לברטה. כמה גולות יש לברטה ב ? העברות ה תום

(4)

(3)

(2)

(6)

60

56

44

32

16.

נחסם עיגול, כך שכל צלעות המצולע משיקות לעיגול. ידוע שלפחות זווית אחת ב ין

משוכלל

בתוך מצולע לפני

שניים מהמשיקים שווה ל - 135 . כמה צלעות למצולע?

(4)

(3) 7

(2)

(6) 2

8

6

הסקה מתרשים (שאלות

23-67 )

עיין היטב בתרשים שלפניך, וענה על ארבע השאלות שאחריו.

רעידת אדמה חזקה פקדה את היבשת הדמיונית "אירוקה". הגרף שמשמאל מתאר את מספר התושבים בארבע ערים ביבשת - דונדון, פריך, ארומה וטונה - לפני ואחרי רעידת האדמה. הגרף שמימין מתאר את מספר חסרי הבית בכל עיר, לפני ואחרי רעידת האדמה. הנח כי הגורם היחיד המשפיע על ירידת כמות האוכלוסיה בערים הינו מוות כתוצאה מרעידת האדמה. כך למשל ירד מספר הת ושבים בדונדון מ - 13,333 לפני רעידת האדמה ל - 43,333

אחריה.

מספר תושבים

חסרי בית

14000 16000 12000

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

10000

לפני אחרי

2000 4000 6000 8000 0

אחרי

טונה ארומה פריך דונדון

טונה ארומה פריך דונדון

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

9

סימולציה מס' 6

חשיבה כמותית – פרק ראשון

שימו לב: בתשובתכם לכל שאלה, התעלמו מנתונים המופיעים בשאלות האחרות.

השאלות

17. כמה מתושבי טונה הפכו חסרי בית בעקבות רעידת האדמה?

אין לדעת מהנתונים

(4)

(3)

(2)

(6)

160666

50666

0

18. מהו אחוז חסרי הבית בארומה, לאחר רעידת האדמה?

3 2

(4)

(3)

(2)

(6)

60%

56%

40%

% 66

19. איזה אחוז מתושבי אירוקה נהרגו במהלך רעידת האדמה?

(4)

(3)

(2)

(6)

75%

40%

36%

25%

21. בפרס "העיר הממוגנת" זוכה עיר בה לא עולה אחוז חסרי הבית בעקבות רעידת אדמה. מי מהערים זכאית לפרס "העיר הממוגנת"?

דונדון

(4)

(3)

ארומה

(2)

(6)

פריך

טונה

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

10

עמוד ריק

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

11

סימולציה מס' 6

פרק ראשון

– אנגלית

ENGLISH

This section contains 22 questions. The time allotted is 20 minutes.

The following section contains three types of questions: Sentence Completion, Restatements and Reading Comprehension. Each question is followed by four possible responses. Choose the response which best answers the question and mark its number in the appropriate place on the answer sheet. Sentence Completions (Questions 1-8) This part consists of sentences with a word or words missing in each. For each question, choose the answer which best completes the sentence .

1. Only properly equipped personnel are allowed into the ____ materials lab.

(1) prosperous (2) hazardous (3) notorious (4) numerous

2. Mrs. Dornam hopes that her children find home to be a warm, ____ place, where they can work, find support, and have fun.

(1) esoteric

(2) threatening (3) malicious (4) hospitable

3. A good instructor knows how to make a dull subject ____.

(1) intriguing (2) priceless

(3) preceding (4) monotonous

4. A dictionary ____ words according to their part of speech.

(1) labels

(2) finds

(3) looks for

(4) dictates

5. The car was completely ____ in the collision with the train.

(1) hurt

(2) attacked (3) demolished (4) determined

6. His failure to pay his debts ____ their suspicion that he was not to be trusted.

(1) confirmed (2) reserved (3) reduced

(4) discouraged

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

12

סימולציה מס' 6

פרק ראשון

– אנגלית

7. He will ever be gathering knowledge, ____ experience, as much as he can.

(1) instead of

(2) tracing

(3) showing (4) accumulating

8. Religious fanaticism is not a recent development, ____ a recurring phenomenon that takes place whenever people face prolonged hardships.

(1) yet

(2) in spite of (3) contrary to (4) but

Restatements (Questions 9-12) This part consists of several sentences, each followed by four possible ways of restating the main idea of that sentence in different words. For each question, choose the one restatement which best expresses the meaning of the original sentence. 9. The state of the poor is constantly deteriorating, despite the continuing progress of mankind. (1) The number of poor people is continuously increasing as mankind is progressing. (2) In spite of humanity’s ongoing development, the situation of the poor is continually getting worse. (3) The deteriorating state of the poor constantly continues to contribute to the progress of mankind. (4) The progress of the poor constantly deteriorates humanity and its development.

10. From sunup to sundown, not a single creature could be seen moving anywhere in the valley.

(1) All the creatures in the valley did not move during the day. (2) Some creatures in the valley were not active during the night.

(3) It was impossible to spot even one animal moving in the valley during the day. (4) Most of the creatures were not moving around the valley during all hours of the day.

11. The cultural differences between nations make it difficult for companies to apply knowledge that they have gathered in their country when they try to expand to other countries. (1) It might not be easy for companies to apply cultural knowledge when they try to expand to other countries, because of the difference between companies. (2) When trying to expand to other countries, companies find it hard to use what they have learned in their country, due to the differences in culture between nations. (3) The cultural differences between companies make it easier for companies which do not expand to other countries to compete with companies which do. (4) Companies from different countries expand differently, because of the cultural differences between them.

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

13

סימולציה מס' 6

פרק ראשון

– אנגלית

12. A human gene was spliced into a bull’s genetic code while in an early embryonic stage, in the hope that milk produced by his female offspring would bear a human milk protein. (1) The human gene in its early embryonic stage was spliced from the genetic code of a bull with the hope of producing a female offspring that would carry a human milk protein. (2) A milk protein from the female offspring of a bull was spliced with human gene in the hope that it would produce milk while in an early embryonic stage. (3) While in an early embryonic age, a human gene was spliced into a bull’s genetic code for the purpose of producing human milk protein in its female offspring. (4) The genetic code of a female offspring of a bull was spliced with a human gene while in an early embryonic stage in the hope that it would produce a human milk protein.

Reading Comprehension This part consists of two passages, each followed by several related questions. For each question, choose the most appropriate answer based on the text .

Text I (Questions 13-17)

The span of time from about the beginning of the Christian Era to about the 17 th and 18 th centuries is considered the period of alchemy. The alchemists hoped that metals could be converted into gold with the aid of a mystical thing called a philosopher's stone, which they never found. Many discoveries of new elements and compounds were made during this period; but the alchemists discovered very little that was worthwhile concerning the 5 fundamental nature of matter or the true nature of chemical reactions. They were not able to do so because their basic theories were so far from describing what actually happens, as such occurrences have been interpreted in modern times. In the 13 th century such alchemists as Roger Bacon, Albertus Magnus, and Raymond Lully began to realize that the search for the philosopher's stone was useless. They began to 10 feel that alchemists might better search for ways and means to help the world's work with useful new products and new methods. In the 16th century, another important leader in the new trend appeared in Theophrastus Bombastus von Hohenheim, an aggressive, talented Swiss. Like many learned men of his day, he adopted a Latin name, using 'Paracelsus' (“superior to Celsus”, Celsus being a distinguished Roman physician of the 1 st century AD ). 15 Paracelsus insisted that the object of alchemy should be the cure of the sick rather than the fruitless search for gold. The elements, he said, were salt, sulfur, and mercury, and they would give health if present in the body in the proper proportions. On this basis he practiced medicine and attracted many followers. This was the period of iatrochemistry, or chemistry applied to the study of medicine. 20

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

14

סימולציה מס' 6

פרק ראשון

– אנגלית

One of the first really scientific chemists was Robert Boyle. In a book called “The Skeptical Chemist” he rejected the elements of the iatrochemists and started the list of elements which are recognized today. His name is also associated with a law relating the volume, temperature, and pressure of gases. In 1661, he helped found a scientific society which later became the Royal Society of England. 25

Questions

13. The original goal of alchemists was to -

(1) create a new substance called “the philosopher's stone” (2) search for new elements and compounds (3) find a way to make gold (4) study nature

14. Theophrastus Bombastus von Hohenheim adopted a Latin name because -

(1) he believed it would help him become a better alchemist (2) it was a common practice among scholars at the time (3) he became the leader of a new trend in alchemy (4) he was the first to find the philosopher’s stone

15. It can be understood from the third paragraph that “the elements” (line 17) -

(1) are essential in transforming metals into gold (2) are cheaper than gold

(3) can influence the health of people (4) are the best medicine for all diseases

16. The author’s statement that Boyle was “one of the first really scientific chemists” (line 21) implies that -

(1) alchemists were not scientific chemists (2) Boyle was the first to refute alchemy (3) Boyle alone created the science of chemistry (4) previous scientific chemists were not as good as Boyle

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

15

סימולציה מס' 6

פרק ראשון

– אנגלית

17. A good title for this passage would be -

(1) The Quest for Gold (2) Important Discoveries by Alchemists (3) How Alchemy Became Chemistry (4) Why and How the Alchemists Were Mistaken

Text II (Questions 18-22)

In American mythology, the Japanese attack on Pearl Harbor still represents, even after half a century, not only the act that brought the US into World War II, but also a classic moment of treachery and betrayal. Certainly it was a moment of historic surprise, a moment when the impossible happened, when warfare suddenly spread, for the first and only time in history, to virtually the whole world. 5 This was the moment that changed Americans from a nation of provincial innocents, not only ignorant of the great world but proud of their ignorance, into a nation that would often have to bear the burden of rescuing that world. The same violent storm also changed the Japanese from a people trying to find their place on the edge of the great world into a nation that would eventually redefine that world and place itself at the very center. 10 Immediately after defeating the Japanese in that long and bloody war, the Americans found themselves conquerors of Japan, and as such, responsible for Japan's reconstruction. What the United States did not realize in those early years of the rebuilding of Japan was that it was creating, in its own hands, an economic powerhouse that would later threaten the economic might and influence of its creator. Today, there is a new battleground between the 15 two old enemies, only this time there will be no shots heard.

Questions

18. The writer’s main purpose in the text is to discuss -

(1) the history of World War II from the American perspective (2) the change in the US’s and Japan’s role in world affairs (3) the Japanese betrayal of the US both politically and economically (4) American mythology

19. According to the first paragraph World War II was unique because -

(1) Japan attacked the US in Pearl Harbor (2) the war is part of American Mythology (3) it took place fifty years ago (4) it took place practically all over the world

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

16

סימולציה מס' 6

פרק ראשון

– אנגלית

20. Before the Japanese attack on Pearl Harbor, the US was -

(1) a major world power (2) the world's leading economic power (3) uninterested in the world around it (4) an enemy of Japan

21. According to the second paragraph, the attack on Pearl Harbor -

(1) was a turning point in both the US’s and Japan’s history (2) was the most violent attack during World War II (3) redefined the world (4) lead the US to be a proud nation

22. The word “creator” in line 15 refers to -

(1) World War II (2) Japan (3) the attack on Pearl Harbor (4) the US

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

17

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

18

עמוד ריק

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

19

סימולציה מס' 6

שני פרק

חשיבה כמותית –

חשיבה כמותית

20

זה קפרב

אחד מעלות, מעלות שאלות.

הזמן המוקצב הוא 20 דקות.

בפרק זה מופיעות שאלות ובעיות של חשיבה כמותית. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות. כם עלי לבחור את התשובה הנכונה ולסמן את מספרה במקום המתאים בגיליון התשובות. הערות כלליות

 סה רטוטים המצורפים ל כמה מהשאלות נועדו לסייע בפתרונן, אך אין הם מ ס ורטטים בהכ רח על פי קנה מידה. אין להסיק מ ס רטוט בלבד על אור ודלגעל , קטעים זוויות, ו על כיוצא . בהם

ך יתר ניצב

נראה ישר בסרטוט, אפשר להניח שהוא אכן ישר.

 הקו

 כאשר מופיע בשאלה מונח גאומטרי (צלע, רדיוס, שטח, נפח וכו') כנתון, הכוונה היא למונח שערכו גדול מאפס, אלא אם כן מצוין אחרת .  כאשר כתוב בשאלה a   0 a  , הכוונה היא לשורש החיובי של a .  0 אינו מספר חיובי ואינו מספר שלילי.  0 הוא מספר זוגי  1 אינו מספר ראשוני. נוסחאות

a

a ,

x

אחוזים : a% -מ

b

10. שטח טרפז שאורך בסיסו ה

1.

הם: : לכל מספר משולש דרך זמן זמן

x

100

b , וגובהו h

אורך בסיסו ה

אחר מעגל

h

h)b a(  

a שונה מאפס ולכל n -ו m

: שלמים

חזקות

2.

הוא:

2

n m m

n

1

a

  a

n

a

a  ( m0,a 0  

)

ב.

א.

n

11. זוויות פנימיות במצולע בעל n צלעות: סכום הזוויות הוא ) 360 n180 ( 

a

ד. mn mn a )a(  

a a m n m n   

a

ג.

אם ה מצולע משוכלל גודל כל זווית פנימית הוא 360 180n 360 180 n n               

2 2

2

כפל מקוצר: b ab2 a b a    

3.

2 2 b a b ab a    



: עיגול

, מעגל

12.

מהירות =

בעיות דרך :

4.

שטח שרדיוסו r הוא 2 ( 3.14...) r   

א.

r

כמות עבודה

x 

הספק =

בעיות הספק:

5.

r

היקף ה מעגל הוא 2 r 

ב.

שטח גזרת מעגל בעלת זווית

ג.

   n! n n 1 n 2 2 1     

עצרת:

6.

2 x

r  

ראש x  הוא:

360

A

D

13. תיבה, קוב יה: י א.

פרופורציה אם : CF BE AD

7.

B

E

נפח תיבה שאורכה a , רוחבה b וגובהה c הוא cba  

AC AB 

DF DE

EF BC

DE AB  וגם

: אז

F

C

שטח הפנים תיבה השל הוא

ב.

2 2 2 ab bc ac  

משולש :

8.

שאורך בסיסו a

שטח

א.

מתקיים c b a 

הי בקובי

ג.

2 ha 

h

ואורך הגובה לבסיס זה h , הוא: 14. גליל: א. מעטפת ה שטח של גליל שרדיוס בסיסו r וגובהו h הוא 2  r h  ב. שטח הפנים השל גליל הוא   2 2 2 2    r r h r r h     . A a .ב משפט פיתגורס : במשולש ישר - זווית ABC כבסרטוט

מתקיים 2BC 2AB 2AC  

.

ניצב

במשולש ישר - זווית שזוויותיו ,30 ,60 ,90    אורך הניצב שמול הזווית  30 שווה לחצי אורך היתר.

 r h 2  .

נפח ה גליל הוא

ג.

C

B

נפח חרוט שרדיוס בסיסו r וגובהו h

15.

3 hr 2  

b

הוא

שטח מלבן שאורכו a ורוחבו b , הוא: ba 

9.

a

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

20

סימולציה מס' 6

חשיבה כמותית –

פרק שני המדוייק

שאלות ובעיות (שאלות 5-1 ) 1.

a , b , c -ו d הם מספרים עוקבים כך שמתקיים - a b c d    . מה מהבאים מתחייב ?

אינו מילים מילים מילים

הממוצע של a -ו d שווה לממוצע של b -ו c מכפלתם של a , b , c -ו d מתחלקת ב -22

(1) (2) (3)

סכומם של a , b , c -ו d הוא זוגי

סכומם של a , b , c -ו d

- מתחלק ב 3 ללא שארית

(2)

x 4 1 2   4

1x

2.

? x 

(2) 1

(3)

(2)

(1)

0

2

1

3. 10 x 10   10 y 20  

ביותר עבור המכפלה xy ?

מהו התחום

(1)

200 xy 200   

(2) 200 xy 100    (3) 100 xy 200    (2) 100 xy 100   

4.

מילים בדקה.

שני כותבת ביד ימין 111 מילים בחצי דקה, וביד שמאל 01 בהנחה שאינה יכולה לכתוב בשתי הידיים בו זמנית, מה -ב 0 דקות, אם ידוע שרוב הזמן כתבה ביד שמאל?

לא יכול להיות מספר המילים שכתבה שני

מהבאים

(1) 511

(2) 521 (3) 951 (2) 881

מילים

5. 00% מהשיחות המגיעות למשרד חברת המחשבים "ינטל" מופנות למנהל, וכל השאר לסגנו. 00% מבין השיחות המגיעות למנהל נשארות אצלו, ואת השאר הוא מפנה לסגנו. אם ידוע כי ביום מסויים ענה הסגן ל 29- שיחות, כמה שיחות הגיעו למשרד?

כ 370

(2)

(3)

(2)

(1)

200

100

00

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

21

סימולציה מס' 6

חשיבה כמותית –

פרק שני

הסקה מתרשים (שאלות 9-6 ) עיין היטב בתרשים שלפניך, וענה על ארבע השאלות שאחריו.

התרשים שלפניך מתאר את השפעת 3 סוגי שמפו: "פטנט", "תינוק" ו"ראש - כתפיים", על רמת החומציות בשיע ר כתלות בזמן השריית השיער בשמפו ( הזמן נמדד בשעות ). לדוגמה: השריית השיער בשמפו "פטנט" למשך 3 שעות תביא לרמת חומציות 6 .

רמת חומציות

0 1 2 3 4 5 6 7 8

פטנט

תינוק

ראש כתפיים

זמן

0

1

2

3

4

5

6

7

שימו לב: בתשובתכם לכל שאלה, התעלמו מנתונים המופיעים בשאלות האחרות.

השאלות

6.

לאותה רמת חומציות לאחר זמן השריה

"נקודת חפיפה" היא נקודה שבה בדיוק שני סוגי שמפו

מביאים

זהה . כמה "נקודות חפיפה" מתוארות בגרף?

(2) 2

(3) 3

(2) 2

(1) 1

7. כאשר מערבבים שני סוגי שמפו, רמת החומציות המתקבלת היא הממוצע של שני הסוגים בהתאם לזמן ההשריה. מירית ערבבה שני סוגי שמפו וגילתה כי אם השיער מושרה בתערובת במשך שעה וחצי רמת החומציות היא כ -5.5 , ואילו אם מתבצעת השריה למשך שעתי ים וחצי רמת החומציות היא כ - 2.25 . מה תהיה רמת החומציות אם תשרה מירית את שיערה בתערובת במשך 5

שעות? איזה

(1) 1 (2) 3.5 (3) (2) 2

לא ניתן לדעת

8. ערן מעוניין לבצע שינוי קיצוני ברמת חומציות השיער שלו. לצורך כך הוא מעוניין לבצע שתי השריות אשר ההפרש בין רמות חומצי ות השיער לאחר כל אחת מהן יהיה גבוה ככל הניתן. ב מהתהליכים הבאים

כדאי לו לבחור?

השרייה ב"תינוק" במשך שעתיים ולאחריה השרייה ב"פטנט" במשך שעה השרייה ב"פטנט" במשך שעתיים ולאחריה השרייה ב"תינוק" במשך 0 שעות

(1) (2)

(3) השרייה ב"תינוק" במשך 6 שעות ולאחריה השרייה ב"ראש - כתפיים" במשך שעה וחצי (2) השרייה ב"ראש - כתפיים" במשך 5 שעות ולאחריה השרייה ב"פטנט" במשך 3 שעות

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

22

סימולציה מס' 6

חשיבה כמותית –

פרק שני צר

9. כאשר מערבבים סוגי שמפו, רמת החומציות אליה מגיע השיער היא ממוצע של רמות החומציות של כל אחד מסוגי השמפו (ללא תלות בכמויות השמפו). אילו שילובים מבין הבאי ם יובילו לרמת החומציות הנמוכה ביותר?

"פטנט" אחר י שעה

-" ו תינוק

(1) "

- "ראש כתפיים" -ו "פטנט" אחרי 2.0 שעות - "ראש כתפיים", "פטנט" ו - "תינוק" אחרי 0 שעות

(2)

(3) (2)

כתפיים" לאחר 0 שעות

"תינוק" ו - "ראש -

שאלות ובעיות (שאלות

21-11 )

11. DB הוא אלכסון במלבן ABCD . EB 3 DE  . לפי נתונים אלה ונתוני הסרטוט,

D

C

מהו היחס בין שטח המשולש EBC לשטח המשולש ECD ?

(1) (2) (3) (2)

1:2 1:3 1:1 1:1

E

A

B

11. שתי רכבות הנמצאות במרחק 00 ק"מ זו מזו, מתקדמות האחת לעבר השני ה, האחת במהירות 10 קמ"ש והשניה במהירות 10 קמ"ש. בין הרכבות רץ אדם במהירות 20 קמ"ש. ברגע בו הוא מגיע לרכבת אחת הוא פונה ורץ לעבר השניה עד הגיעו אליה וחוזר חלילה. איזה מרחק יעבור האדם עד שיפגשו הרכבות?

00 ק"מ

(2)

10 ק"מ

(3)

20 ק"מ

(2)

10 ק"מ

(1)

12. ב משחק "מלך ה מרובעים ים " חוק

פשוטים : כל משתתף מגריל מספר תכונות של מרובעים, ועליו לסרטט

את המרובע המתאים, על פי התכונות שהגריל. לאחר מכן, על המשתתף להוסיף תכונה חדשה, אשר תהפוך את המרובע שסרטט למרובע אחר. אמנון הגריל מספר תכונות וסרטט את המרובע (כפי שנראה בסרטוט). איזו מן התכונות הבאות על אמנון להוסיף, על מנת להפוך אותו לריבוע?

האלכסונים מאונכים זה לזה האלכסונים הם גם חוצי זוויות

(1)

(2)

המשולשים הקטנים בשרטוט הם שווי שטח וישרי זווית

(3) (2)

שווה למחצית האלכסון ה ארוך

מחצית האלכסון הק

13.

ה הנקוד A היא נקודה כלשהי ברביע ה - II במערכת צירים כך שמתקיים:   A x, y . מה מהבאים נכון בוודאות?

II

I

(1) (2)

x y 0   x y 0   2 xy 0  2 2 x y 0 

  A x, y

(3)

(2)

III

IV

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

23

סימולציה מס' 6

חשיבה כמותית –

פרק שני ס"מ.

14. נתון דלתון ABCD החסום בתוך מעגל, ובו האלכסון המשני שווה באורכו למחצית מאורכו של האלכסון הראשי. רדיוס המעגל 8 B

לפי נתונים אלה ונתוני הסרטוט, מהו שטח הדלתון ABCD (בסמ"ר) ?

A

C

(1) 32

(2) 28 (3) 62 (2) 128

D

2 

15. x הוא מספר חיוב י ושלם. הביטוי )1 x(x

מתחלק בוודאות -ב

(2)

(3)

(2)

(1)

1

8

0

0

16. ליואב 5 צעצועים: כדור, בובה, מכונית, קוביה ומטוס. כמה אפשרויות שונות עומדות בפני יואב לסדר את הצעצועים על המדף, אם ידוע שהמטוס חייב להיות בקצה הימני של המדף? (1) 16 (2) 22 (3) 62 (2) 256

17. 3 אריות טורפים 2 זברות ב 6- שעות. 0 נמרים טורפים זברה אחת בשעתיים. כמה זברות יטרפו 0 אריות ו 12- נמרים יחדיו ב 3- שעות?

(2)

(3)

(2)

(1)

10

0

2

2.0

18. בתוך מלבן חסומים מעגל וחצי מעגל המשיקים זה לזה (כמתואר ב וט). רטס אורך הרדיוס של המעגלים בס"מ הוא מספר שלם. מה מהבאים להיות שטח המלבן?

יכול

20 סמ"ר 21 סמ"ר 20 סמ"ר 32 סמ"ר

(1) (2) (3) (2)

19. נתונים שני חרוטים, א' ו - ב'. רדיוס חרוט א' כפול מרדיוס חרוט ב'. אם ידוע כי לשניים נפח זהה, מהו היחס בין גובה חרוט א' וגובה חרוט ב'?

(2) 1:2

(3) 1:3

(2) 1:2

(1) 1:1

21. בתרגיל שלפניך האותיות A , B , C -ו D מייצגות כל אחת ספרה שונה בין 0 ל 9- .

AB BC CAD

+

?D 

(2)

(3)

(2)

(1)

1

3

0

1

© High Q Global

24

עמוד ריק

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

25

סימולציה מס' 6

– אנגלית פרק שני

This section contains 22 questions. The time allotted is 20 minutes.

ENGLISH

The following section contains three types of questions: Sentence Completion, Restatements and Reading Comprehension. Each question is followed by four possible responses. Choose the response which best answers the question and mark its number in the appropriate place on the answer sheet. Sentence Completions (Questions 1-8) This part consists of sentences with a word or words missing in each. For each question, choose the answer which best completes the sentence .

1. The use of marijuana, although legal in the Netherlands, is still ___ in most Western countries.

(1) transparent

(2) neglected (3) forbidden (4) tolerable

2. Bats have a sonar mechanism that helps them in getting around, locating prey and ____ it.

(1) managing (2) introducing (3) growing (4) catching

3. Some day they are bound to meet again, and then he will ____ the bill between them.

(1) check

(2) settle

(3) pay

(4) amend

4. The promise of the Internet, while intoxicating to some, is ____ to others.

(1) exciting

(2) threatening (3) sober

(4) promising

5. Tom thought he had been sold a cheap imitation, but it turned out to be a ____ diamond ring.

(1) fake

(2) severe

(3) potential

(4) genuine

6. The first results appeared to confirm the new theory but subsequent results seemed less ____.

(1) confusing (2) true

(3) encouraging (4) odd

7. The new trucks were so popular that the company could not meet the ____ for them.

(1) demand

(2) supplier

(3) expense

(4) producer

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

26

סימולציה מס' 6

– אנגלית פרק שני

8. One of the major ____ of the new plan is the requirement for computer-literate employees.

(1) complaints (2) aspirations (3) constraints (4) objections

Restatements (Questions 9-12) This part consists of several sentences, each followed by four possible ways of restating the main idea of that sentence in different words. For each question, choose the one restatement which best expresses the meaning of the original sentence.

9. By daybreak, Dr. Zukerman was ready to make his announcement.

(1) At the break, Dr. Zukerman made his announcement. (2) Dr. Zukerman could only make his announcements at daybreak. (3) It was dawn when Dr. Zukerman was ready to make his announcement. (4) Dr. Zukerman’s announcement was ready at daybreak.

10. Edmund Hillary was confident that he could climb Mount Everest, despite the difficulties involved.

(1) Even though he had encountered many difficulties during his prior climbs to high summits, Edmund Hillary was confident that he could climb the Everest. (2) Due to the many difficulties involved, Edmund Hillary wasn’t sure he could make it to the peak of Mount Everest. (3) Edmund Hillary’s confidence in his ability to climb Mount Everest was not shaken by the difficulties involved. (4) The difficulties involved in climbing the Everest helped ruin Edmund Hillary’s confidence in his ability to do so.

11. Despite their accumulating experience, companies still find it almost impossible to determine the degree to which a new product will succeed.

(1) The company’s experience is a factor that does not determine the degree to which a new product will succeed. (2) The success of a product cannot be determined by the company without a lot of knowledge and experience. (3) A new product might or might not succeed regardless of the experience accumulated by a company. (4) It is virtually impossible for a company to predict how successful a product will be, even if the company has a lot of experience.

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

27

סימולציה מס' 6

– אנגלית פרק שני

12. With no children to inherit her fortune, Mrs. Smith left her estate on Cedar Avenue, her art collection, and most of her wealth to the Municipal Art Museum.

(1) The Municipal Art Museum was founded by Mrs. Smith, who left her house on Cedar Avenue, her art collection and most of her wealth to the museum, because she did not have any children. (2) Mrs. Smith, who left her house on Cedar Avenue, her art collection and most of her wealth to the museum because she did not have any children, founded the Municipal Art Museum. (3) Mrs. Smith left her estate on Cedar Avenue, her art collection, and most of her wealth to the Municipal Art Museum and not to her children. (4) The Municipal Art Museum inherited Mrs. Smith’s estate on Cedar Avenue, her art collection and most of her wealth because she had no children to leave her fortune to.

Reading Comprehension This part consists of two passages, each followed by several related questions. For each question, choose the most appropriate answer based on the text .

Text I (Questions 13-17)

Gustav Klimt was born in 1862 in Baumgarten, a rural suburb of Vienna, the son of a gold engraver. His father came from Bohemia and had worked his way from very humble origins to a reasonably modest trade. His mother came from a poor family. In her youth she had had ambitions for a career as a singer in the theater without ever being able to realize that dream. 5 Years later - in Vienna, around 1900, the work of Gustav Klimt was the artistic signal for the start of the 20th century. He was undeniably the most important Austrian at the turn of the century, leading all of Europe to a complex art, an art whose aim was to produce pictures with new and revolutionary content. The name of this new style of art was Art Nouveau, which is French for "new art". Klimt's paintings were characterized as erotic and 10 psychological. In fact, it was the sensuality in Klimt's paintings that caused a hostile reaction to his art. The reaction to the ceiling murals painted for the University of Vienna is a good example. Klimt was influenced by many historical art styles, which included ancient Egyptian, Byzantine and Minoan art, and medieval paintings and woodcuts. But these were not the 15 only influences. Klimt drew upon modern photography and the works of other modern artists for his inspiration. These many sources, along with his own special flare, made the art of Gustav Klimt something worth going to the museum for!

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

28

סימולציה מס' 6

– אנגלית פרק שני

Questions

13. Gustav Klimt's mother

(1) had artistic ambitions which were never fulfilled (2) never really understood what a career in theater means (3) was a singer in the theater in her youth (4) was an ambitious artist

14. People reacted with hostility to Klimt's paintings because

(1) of his revolutionary political view (2) they were difficult to understand (3) of their sensuality (4) he was an Austrian artist and not French

15. The “ceiling murals” (line 12) were mentioned as an example of

(1) art by Klimt that aroused negative feelings (2) typical Art Nouveau painting (3) psychological paintings by Klimt (4) paintings that can be found in the University of Vienna

16. According to the third paragraph -

(1) Klimt was inspired by both historical and contemporary works of art (2) Klimt used to paint pictures over photographs (3) Klimt’s art was a combination of ancient Egyptian, Byzantine and Minoan art (4) Klimt liked to work with other modern artists

17. A good title for this passage would be -

(1) Gustav Klimt – another example of a misunderstood artist recognized only years after his death. (2) The life and art of the most important Austrian Art Nouveau leader. (3) The difficult life of Gustav Klimt in the name of Art Nouveau. (4) Gustav Klimt – one of the only living artists worth going to a museum for.

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

29

סימולציה מס' 6

– אנגלית פרק שני

Text II (Questions 18-22)

Companies shopping for locations should consider a lesson car buyers learned years ago: small to midsize models often do the job more efficiently than do bigger, better-known alternatives. As growth of the labor force slows and the need for quality workers intensifies, more companies will place operations in smaller cities. Among those that caught our attention: Albuquerque, New Mexico; Appelton, Wisconsin; Colorado Springs; Fort Myers, Florida; Spokane, Washington; and Wichita, Kansas. Surveys reveal that the overall quality and productivity of employees in these cities is significantly higher than in large cities, partly because of superior school systems. In Spokane (metropolitan area population: 363,078), schools are among the best in a state noted for exemplary education. Cost concerns also drive companies to go to midsize cities like Wichita (493,251), where white-collar salaries average just over $19,000 a year, vs. the US average of $25,326. Fort Myers (332,903), Albuquerque (509,950) and Colorado Springs (409,193) are all growing fast and offer ample work. Fort Myers is diversifying its tourism-based economy; with a large elderly population and low wages, it seems attractive for back-office operations. Companies in small areas where the quality of life is high and the stress level low enjoy a stable work force. Neil Davenport, of Cray Computers in Colorado Springs, says: "We find that people often would rather stay in Colorado Springs than move to advance their careers - which at times strikes me as odd". Smaller cities often earn higher marks for employees' work ethic. In Appelton (317,429) absenteeism is markedly low - and when Wisconsin's winter sets in, employees have been known to go to work on snowmobiles.

5

02

05

02

Questions

18. "...a lesson car buyers learned years ago..." (line 1) is mentioned as -

(1) an illustration of the main idea of the text (2) a conclusion of the first paragraph (3) an example to a common misconception (4) a funny introduction to the first paragraph

19. It can be inferred from the text that which of the following states has an exceptionally good school system?

(1) Florida (2) New Mexico (3) Wisconsin (4) Washington

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

30

סימולציה מס' 6

– אנגלית פרק שני

20. The author quotes Neil Davenport (lines 18-20) in order to

(1) give an example of a satisfied employee (2) emphasize the high quality of living in small areas (3) contradict the notion that people want to advance their careers (4) discuss a strange and unexplained phenomenon

21. “Going to work on snowmobiles” (line 22) serves as an example of -

(1) the harsh winter conditions of Wisconsin (2) low absenteeism (3) low work ethic (4) the driving habits of workers in smaller cities

22. The main idea in the text is that -

(1) small cities enjoy the highest standard of living (2) large cities are heading to economic disaster (3) smaller cities may be better suited for some business operations than large cities (4) every city has its advantages and disadvantages

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

31

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

32

עמוד ריק

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

33

סימולציה מס' 6

פרק ראשון

חשיבה מילול

– ית מילים התפלה חשמלאי טכנאי שרברב יועץ חומי" "אולי"

חשיבה מילולית בפרק זה שאלות מסוגים שונים: אנלוגיות, שאלות הבנה והסקה ושאלות הנוגעות לקטע קריאה. לכל שאלה מוצעות ארבע תשובות. עליך לבחור את התשובה המתאימה ביותר לכל שאלה , ולסמן את מספרה במקום המתאים בגליון התשובות. 23 שאלות. הזמן המוקצב הוא 20 דקות. זה פרקב

אנלוגיות (שאלות 6-1 )

אלה, ובחר ו מתוך

מודגשות . מצא ו את היחס בין המשמעויות ה מילים ה של שתי

בכל שאלה זוג יש

התשובות המוצעות את זוג המילים שהיחס ביניהן הוא הדומה ביותר ליחס שמצאת .ם מושי לב: יש חשיבות לסדר המילים בזוג. 1. - ים- : מי

(1) מה והז: ורהיט (2)

: הרתחה חיידקים

נפט : זיקוק

(3) (4)

אבנים : סיקול

2.

להתקלף : קליפה -

להתנזר : שכר

(1) (2) (3) (4)

בגד : לערטל

להתנקות : לכלוך להסתכסך : קללה

3.

: קצר -

: שירות

(1)

: הצפה

(2) (3) (4)

: עצה

חולה : רופא

4.

"הלוואי" : מקווה -

: מתנצל

"תנ

(1)

"ברכותי" : נהדר "בוודאי" : בטוח

(2) (3) (4)

: מסרב

5.

נקלה : בוז -

מוקסם : קסם נכזב : אכזבה אהוד : חיבה

(1) (2) (3) (4)

נערץ : הילה

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

34

סימולציה מס' 6

פרק ראשון

חשיבה מילול

– ית יש משפט במשך שנים רבות ממשל

6. - נרמס : בטש

נרגע : שיכך

(1) (2) (3) (4)

גלהתנ: הטמין

הרמנ: שעט

נגמל : התמכר

שא לות הבנה והסקה (שאלות

17-7 )

ההוראות הבאות נוגעות לשאלות 9-7 : בכל שאלה

(או יותר ממשפט) שכמה חלקים ממנו חסרים, ולאחריו ארבע אפשרויות להשלמת החסר.

עליכם לבחור באפשרות המתאימה ביותר להשלמת החסר.

7. ____ מהסטודנטים מאוכזבים מלימודי השנה הראשונה, החלפת מקצוע בסוף שנה זו היא

____ . ,____

נראה שרב הסטודנטים רואים את שיקול ____ כשיקול החשוב ביותר .

היות שרבים / נפוצה / למרות זאת / ההנאה מהמקצוע

(1) (2) (3) (4)

זמן ה/ לפיכך

אף שרבים / דירה נ/

ההנאה מהמקצוע

היות שרק מעטים / יכךפל/ וצהפנ/ למרות שרק מיעו ורמל/ דירה נ/ ט

/ ת זאת הזמן

8. ראש העיר ____, אך אפילו אם ____, הרי ____, ועל כן מפליא כי ____.

(1) הכחיש כי אי פעם הציע להעלות את תשלומי הארנונה בעיר / אכן אמר את שפורסם שאמר / שמדובר בעלייה קטנה ולא משמעותית / ארגונים שונים למען התושבים הקימו קול צ עקה רמה בנדון (2) הודה כי בהיותו נער אכן התנסה בסמים קלים / מבחינה מוסרית לא נאה לאיש ציבור להיות עבריין / שמבחינה חוקית אין כל פגם במעשיו / בסקר שנערך בעקבות הפרשה זכה ראש העיר לתמיכה רבה (3) נאלץ להודות כי לא ניתן יהיה לסלול מחדש רחובות כפי שהבטיח הי / ו נסללים אותם רחובות בהם / מדובר שבשום מקרה לא ניתן יהיה לבצע תוך חצי שנה כמובטח ה/ ציבור מרים קול צעקה (4) נוטה בימים אלו להצביע בעד קיצוץ תקציב העירייה י/ בחר בסופו של דבר להימנע בהצבעה / שלפי התחזיות ההצבעה צפויה להיות צמודה מאוד / דווקא קולו האחד של ר אש העיר יהיה זה שיטה את הכף

9.

נהגו בני שבט המאיה ____ עימותים עם בני שבט האינקה. ____, לאחרונה החלו בני המאיה לנקוט בפעולות שונות על מנת ____ בין שני השבטים. ברם, שאיפתם של בני המאיה נחלה ____ מאחר והתברר כי בני שבט האינקה הם שבט שוחר שלו ם הנמנע מעימותים בכל מחיר.

להימנע מ - / בהתאם לזאת / להצית מלחמה / הצלחה מסחררת להרבות ב - / בניגוד גמור לזאת / לכונן שלום / הצלחה מסחררת להימנע בכל מחיר מ - / בהתאם לכך / להצית מלחמה / כשלון חרוץ

(1) (2) (3) (4)

לון גמור

להימנע מ - / בניגוד לכך / להצית מלחמה כש /

11.

הובר ניסה להתמודד עם המשבר הגדול באמצעות הסכמים עם חברות לשמירה על גובה השכר בעינו ומניעת פיטורים, הורדה חדה של הריבית ושורה של צעדים פיסקליים במטרה למנוע פשיטות רגל. הרעיון מאחרי צעדים אלו היה למנוע ירידה בביקוש המצטבר, וזאת על פי התפישה אשר עולה בקנה אחד עם התפישה ה" פרוגרסיבית" המקובלת, לפיה שכר גבוה יוצר שגשוג, וששימור צריכה ברמה גבוהה יוביל לשיפור מהיר גם בשאר המדדים הכלכליים. מהו עיקרה של התפישה אשר עולה בקנה אחד עם התפישה ה"פרוגרסיבית"? (1) שיפור כלכלי נרחב יכול להתרחש בהתבסס על יכולת הצריכה הכלכלית של האוכלוסיה (2) עליה בשכר העובדים היא הגורם אשר מוביל לשגשוג כלכלי (3) פיטורים, ריביות גבוהות ופשיטות רגל הם הסיבות המרכזיות לעיכוב שגשוג כ לכלי (4) יש להמנע מירידה בביקוש המצטבר כדי לשמור על השכר הגבוה

© High Q Global

© כל הזכויות שמורות לחברת High Q אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה, בכל צורה ובכל אמצעי, כולה או חלקים ממנה, בלא אישור בכתב מחברת High Q .

Made with FlippingBook Digital Publishing Software