נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

חוזרים | עדכונים

99

פתח דבר .25 (ז' בחשוון תשפ"ב) צפויים להתקיים הבחירות לכנסת ה- 01/11/2022 ביום

לקראת הבחירות ובמהלכן מבצעים המועמדים, המפלגות הקיימות, המפלגות החדשות וועדת הבחירות (להלן: "החוק"), ובתקנות 1996 תשלומים שונים. בחוק מיסוי תשלומים בתקופת הבחירות, התשנ"ו - נקבעו הוראות מיוחדות למיסוי תשלומים בתקופת 1996 מיסוי תשלומים ביום הבחירות התשנ"ו - הבחירות (להלן: "הוראות הדין המיוחד"). הוראה זו כוללת הנחיות הן לגבי תשלומים שחלים עליהם הוראות הדין המיוחד, והן לגבי תשלומים אחרים המשולמים בגין בחירות. הגדרת "תקופת הבחירות" "תקופת בחירות" - היא כל אחד מאלה: ימים המסתיימת יום לאחר היום שבו נערכות הבחירות המוקדמות למועמדי המפלגות 30 . תקופה של 1 לחוק המפלגות (בחירה בהליך שהוגדר בתקנון המפלגה). 17 כמשמעותן בסעיף שלאחר יום הבחירות. לפיכך "תקופת הבחירות" תהיה 14 ימים המסתיימת ביום ה- 60 . תקופה של 2 .15.11.2022 ועד ליום 17.09.2022 מיום הגדרת "תשלומים" הוראות הדין המיוחד חלות אך ורק על תשלומים שנתקיימו לגביהם התנאים הבאים: . התשלום הוא בעד עבודה או שירות בשל הבחירות, שנעשו ב"תקופת הבחירות", בעד הסעת נוסעים או 1 הובלה או החזר הוצאות בשל הבחירות שבוצעו או הוצאו לפי העניין, בתקופת הבחירות, אך לא בעד דמי שכירות. . המשלם הוא אחד מאלה: 2 ● לחוק המפלגות. 1 מפלגה כהגדרתה בסעיף ● לחוק המפלגות. 16 מועמד לבחירות מוקדמות, כמשמעותו בסעיף ● רשות הממונה על-פי דין על ביצוע הבחירות. . חברות כח אדם אינן נחשבות כמשלם . העבודה או השירות נעשו רק ב"תקופת הבחירות" כמוגדר לעיל. 3 . מקבל התשלום מועסק על ידי המשלם או נותן לו שירות ב"תקופת הבחירות" בלבד, דהיינו אינו נמנה 4 על עובדיו או ספקיו הקבועים של המשלם. לעניין זה, מקבל לרבות מזכיר ועדת הקלפי המועסק ע"י הרשות הממונה על ביצוע הבחירות על פי דין, גם אם הוא מועסק לא רק בתקופת הבחירות.

Made with FlippingBook - Online catalogs