נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

חוזרים | עדכונים

98

המוסד לביטוח לאומי מינהל הביטוח והגביה אגף גביה ממעסיקים

, 2022 ספטמבר 22 תאריך: כ"ו אלול תשפ"ב

1502 : חוזר גביה מעסיקים נושא: סוגי מבוטחים תת נושא: עובדים בתקופת הבחירות

שם החוזר: דיווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים 2022 בחודש נובמבר 25 - במערכת הבחירות לכנסת ה

2022 נובמבר תאריך תחולה: תכני החוזר: מטרת החוזר פתח דבר הגדרת "תקופת הבחירות"

הגדרת "תשלומים" פתיחת תיק ניכויים אופן הדיווח והתשלום של דמי הביטוח עובדים המועסקים לרגל הבחירות מעבר לתקופה המוגדרת בחוק או משתכרים מעבר לתקרות שנקבעו במס הכנסה הנחיות הפקיד לקליטת הדוח נספחים

מטרת החוזר .25 עדכון השינויים בדיווח ובתשלום דמי ביטוח עבור עובדים במערכת הבחירות לכנסת ה-

Made with FlippingBook - Online catalogs