נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

חוזרים | עדכונים

97

106 עובד רשאי, בכל עת, לחזור בו בכתב או באופן ממוחשב, מהסכמתו למסירת טופס 2.2.2 דיגיטלי והמעסיק יפעל לפי הודעתו החל בחודש שלאחר החודש שבו הודיע העובד כאמור. הסכמת העובד תשמר כחלק ממערכת החשבונות של המעסיק. 2.2.3 מסירה מיוחדות דרכי 2.3 באופן דיגיטלי יקבל את הטופס הדיגיטלי באחת מהדרכים 106 עובד שהסכים לקבל את טופס הבאות: ], באמצעות מערכת הדואר 1 [ לכתובת דואר אלקטרוני מטעם המעסיק ) שליחת הטופס 1 ( האלקטרוני; ] שאליו יכול העובד להיכנס עם סיסמה 1 [ אתר אינטרנט מאובטח מטעם המעסיק ) באמצעות 2 ( אישית ראשונית שמסר לו המעסיק, ושבו יוכל לצפות בטופס; ] של העובד; העובד ימסור למעסיק את 1 [ לכתובת דואר אלקטרוני פרטית ) שליחת הטופס 3 ( כתובת הדואר האלקטרוני הפרטית, ורשאי הוא להודיע למעסיק על החלפתה בכל עת. הדיגיטלי באחת מהדרכים הקבועות בסעיף זה, 106 יודגש, כי מעסיק שמסר לעובד את טופס יאפשר לעובד לקבלו בצורה מודפסת על פי בקשתו. ואמיתות המידע פרטיות העובד שמירה על 2.4 העברת מידע ממעסיק לעובד תיעשה תוך שימוש באמצעים סבירים שיבטיחו כי הגישה לטופס הדיגיטלי והצפייה במידע שבו תהיה לעובד בלבד, או בהרשאתו. 106

בכבוד רב, פזית קלימן, רו"ח

_____________ 2017 כהגדרתו בתקנות הגנת השכר (דרכים מיוחדות למסירת תלושי שכר), התשע"ז- ] 1 [

Made with FlippingBook - Online catalogs