נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

חוזרים | עדכונים

96

רשות המסים בישראל סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת

ג' בתשרי תשפ"ג 2022 בספטמבר 28 2022-019829

לכבוד: פקידי השומה, המעסיקים, המייצגים, לשכות השירות ובתי התוכנה

דיגיטלי 106 הנדון: הנחיות למסירת טופס לעובד כאמצעי יחיד

. מבוא 1 מעסיק ששילם משכורת לעובד למסור לעובד, פעם בשנה, לתקנות מס הכנסה קובעת חובה על 13 תקנה אם אם ניכה מס ובין והמס שניכה ממנה, בין המשכורת השנתית ששילם לו בדבר כל 106 אישור בטופס . הטופס של עותק דיגיטלי אליו בנוסף מודפס, גם אם נמסר האישור כה ניתן עד . לאו מבקשים לאפשר המעסיקים אנו על ולהקל לצרכים המשתנים במשק המערכות להתאים את במטרה וזאת מסירה יחיד כאמצעי בכך לעובדיהם שיבחרו דיגיטלי 106 טופס בכך, למסור למעסיקים שיבחרו . להלן עמידה בהנחיות שיפורטו לאחר דיגיטלי לעובד כאמצעי יחיד 106 . הנחיות למסירת טופס 2 כללי 2.1 דיגיטלי כאמצעי יחיד ובלבד שיקיים את התנאים 106 מעסיק יכול לבחור למסור לעובדיו טופס בחוזר זה. דיגיטלי 106 לקבלת טופס הסכמת העובד 2.2 באופן דיגיטלי 106 יש לקבל את הסכמת העובד, בכתב או באופן ממוחשב, לקבל את טופס 2.2.1 ולא בדרך של דפוס.

Made with FlippingBook - Online catalogs