נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

חוזרים | עדכונים

95

רשות המסים בישראל סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת

ב' בחשוון תשפ"ג 2022 באוקטובר 27 2022-019953

אל: ציבור המעסיקים, לשכות השירות ומנכים אחרים

הנדון: הארכת תוקף של אישורים לתיאומי מס לשנה נוספת - דגשים א לפקודת מס הכנסה 9 בדבר חישוב פטור על קצבה לפי סעיף כחלק ממאמצינו לשיפור השירות לציבור, נשלחים בתחילת שנת המס מאות אלפי אישורים להארכת תוקף לשנה נוספת לאישורי תיאום מס קיימים, במצבים בהם אין מידע על שינוי בהכנסות הנישום. חלק מאישורי הארכות התוקף נשלחים למקבלי קצבאות בגיל פרישה, הזכאים לפטור ממס על חלק א לפקודת מס הכנסה. הפטור כאמור מחושב כאחוז מתוך "תקרת 9 מקצבתם המזכה, מכוח הוראות סעיף ב לפקודה. 120 , בהתאם להוראות סעיף המתואמת מדי שנה הקצבה המזכה", בהקשר זה ולאור שאלות שעלו לאחרונה ביחס לחישוב הפטור על הקצבה שיש לבצע בהתאם לאישור הארכת תוקף, אנו מוצאים צורך להדגיש את המפורט להלן: . באישורים לתיאום מס מופיעים שני נתונים: 1 ● סכום הקצבה השנתית הפטור ממס. ● אחוז הפטור המגיע מתוך "תקרת הקצבה המזכה". של אישור שהונפק בשנים הארכת תוקף . לפיכך, בעת חישוב המס על הקצבה (כאשר קיים אישור 2 המופיע באישור המקורי, כשהוא מוכפל לפי אחוז הפטור קודמות), יש לחשב את הפטור החודשי תיאום באישור המופיע ולא לפי הסכום הפטור , המעודכנת לשנה השוטפת ב"תקרת הקצבה המזכה", המזכה" הנכון, בהתאם ל"תקרת הקצבה בערכו לגמלאי המגיע הפטור יישמר זו בדרך . המקורי המס . המעודכנת ואילך. 1/2022 אם לא פעלתם כמפורט לעיל, יש ליישם זאת רטרואקטיבית החל מחודש

בכבוד רב, פזית קלימן, רו"ח

Made with FlippingBook - Online catalogs