נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

94 שאלות ותשובות

קיבוע זכויות בקבלת קצבה והחלת הפטור ממס רטרואקטיבי ממועד היוון הקצבה השאלה: , ונקבע סכום קצבה 1.10.2019 נעשה היוון קצבה רטרואקטיבי מיום הזכאות 2021 בסוף שנת ש"ח. האם על סמך אישור זה ניתן לבקש החזר מס ולהפחית מהקצבה 2,660 חודשי פטור של ?1.10.2019 ש"ח לחודש החל מיום 2,660 החייבת רו"ח אייל מנדלאוי משיב: התשובה חיובית. ברגע שיש קיבוע ונרשם גיל הזכאות, ניתן לקבל את הפטור החל מאותו מועד. .3% הפטור עלה ב- 2020 צריך גם לשים לב שבשנת

?

המשיב - מומחה למיסוי פרישה ובעלים של משרד לייעוץ פרישה ודוחות לשכירים

Made with FlippingBook - Online catalogs