נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

93

שאלות ותשובות

מועד הכרה בהוצאות סוציאליות לצורכי מס ששולמו סמוך לתום שנת המס השאלה: האם הכרה לצורכי מס בהפרשות לביטוח פנסיוני בגין עובדים כפופה להעברת הכסף עד חודש, לכל המאוחר, מתום שנת המס? אם כן - מה המקור החוקי להתניה זו?

?

רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס משיב: (א) לפקודת מס הכנסה קובע כי: 18 סעיף

מענק פרישה, דמי חופשה, דמי הבראה, דמי חגים, דמי מחלה והוצאות אחרות כיוצא באלה יותר רק בשנת המס שבה שולמו לזכאי להם או לקופת גמל, ובלבד 17 - ניכויים לפי סעיף שתשלומים כאמור ששולמו לקופת גמל לגבי החודש האחרון של שנת המס ייראו כאילו שולמו בתוך שנת המס, אם שולמו לה בתוך חודש מתום שנת המס.

השתלמות עובדים בחו"ל

השאלה: מעסיק מעוניין להוציא את עובדיו לגיבוש של כמה ימים בחו"ל. הנסיעה תכלול טיסות, לינה במלון, והשתלמות מקצועית/ הרצאה/ פעילות העשרה במהלך יום אחד מתוך מספר ימי הנופש. ) האם צריך 2 ) האם המעסיק יכול להכיר בכל ההוצאות (כפוף לתקרת הוצאות נסיעה לחו"ל)? 1 לזקוף שווי במשכורות העובדים? רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס משיב: מצורף קישור להנחיית רשות המסים בנושא. סעיף ז' לתנאי הפטור מזקיפת שווי קובע כי על הפעילות להיערך בישראל. משום כך בנתוני השאלה לא חל הפטור ויש לזקוף שווי, ובמקביל כל ההוצאה מוכרת.

?

!

המשיב - מומחה בתחומים: מיסוי בינלאומי, מס הכנסה יחידים וחברות, מיסוי מקרקעין, מע"מ, ניהול ספרים, מיסוי שוקי ההון

Made with FlippingBook - Online catalogs