נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

92 שאלות ותשובות

בהתאם לטופס עזר 161 מילוי טופס

השאלה: קיבלתי טופס עזר ממגדל חברה לביטוח. מדובר בעובד המבוטח בפוליסת ביטוח מנהלים משנת ש"ח; ערך 226,673 . בטופס העזר צוינו שני סכומים לפיצויים: ערך פדיון פיצויים שוטפים 2001 ש"ח. סכום הפיצויים השוטפים למס נמוך יותר מסכום 195,958 פדיון פיצויים שוטפים למס : פיצויים למס או פיצויים שוטפים? 161 הפיצויים השוטפים. מה צריך לרשום בטופס יועץ מס (משפטן) צורי כנזי משיב: קיימת נוסחה 2003 ל- 1992 כידוע, בחלק מפוליסות ביטוחי מנהלים שהוצאו בין השנים ," פיצויים התחייבות למעסיק שונה לגבי חישוב מרכיב הפיצויים בערך פדיון המהווה " ." פיצויים לצורך מס לבין חישוב ערך פדיון מרכיב הפיצויים לצורך פקודת מס הכנסה – " בדרך כלל הפיצויים לצורך מס גבוהים יותר - בשונה מהמקרה שבפנייתך. 161 מבלי שאצטרך להתייחס לחישובי ערכי פדיון השונים כאמור – הרי לצורך מילוי טופס יש למלא את סכום הפיצויים לצורך מס.

?

המשיב - מרצה בכיר ומומחה בדיני המס החלים על קופות גמל, מיסוי פרישה וקצבאות וחלוקת חיסכון פנסיוני וכן מומחה שנות ניסיון. 23- במיסוי פרט וניכויים. עד לאחרונה כיהן כמנהל תחום שירות לקוחות במשרד רשות המסים ולו למעלה מ כיום עצמאי המתמחה בתכנון ומיסוי פרישה וקופות גמל, חלוקת חיסכון פנסיוני, מיסוי פרט, ועדות רפואיות, ניכויים והחזרי מס בעסקאות מקרקעין.

Made with FlippingBook - Online catalogs