נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

91

שאלות ותשובות

תשלום דמי ביטוח בשנת שבתון למורה שכירה וגם עצמאית

?

השאלה: האם מורה שכירה במשרד החינוך שיש לה גם עסק עצמאי ומשלמת מקדמות ביטוח לאומי חייבת בתשלום כלשהו לביטוח לאומי באופן אישי בשנת שבתון (כמו בחל"ת)?

רו"ח יהושע מיניביצקי משיב: היא חייבת בתשלום ביטוח לאומי בתקופת השבתון כי היא ממשיכה לעבוד כעצמאית. ש"ח לחודש. בחודשיים הראשונים משרד החינוך ישלם עבורה את דמי 360 התשלום הוא הביטוח הלאומי אך היא תצטרך להחזירם. ש"ח לחודש 360 החל מהחודש השלישי היא צריכה להירשם במוסד לביטוח לאומי ותשלם עד סיום השבתון, וזאת נוסף על הכנסותיה כעצמאית. קרן ההשתלמות תחזיר למורה את תשלומי הביטוח הלאומי (ללא ביטוח בריאות) כשהם מחושבים לפי דמי הביטוח הלאומי שמשלם סטודנט או מבוטח שאינו עובד וחייב לשלם את המינימום. בכל מקרה לא יוחזר לה הסכום שהיא שילמה במלואו לביטוח לאומי. עליה להציג לקרן ההשתלמות את הקבלות על התשלום לביטוח לאומי כדי לקבל החזר.

המשיב – ממשרד שיף הזנפרץ ושות' רואי חשבון

Made with FlippingBook - Online catalogs