נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

90 שאלות ותשובות

החלת חוק צמצום השימוש במזומן על עמותות ומלכ"רים השאלה: עמותת ספורט מקבלת צ'קים וכסף מזומן מההורים. מדובר בסכומים קטנים. הסכומים הצטברו ש"ח ומנהל העמותה רצה להפקיד את הכסף בחשבון העמותה. הבנק 6,000- לסכום של יותר מ סירב בגלל חוק במזומן וטען שלעמותה אסור לקבל כסף מזומן. האם הדבר נכון? רו"ח טובה הילמן משיבה: נושא השימוש במזומן במשק מוסדר באמצעות החוק לצמצום השימוש במזומן, אשר מטיל מגבלות שונות על השימוש במזומן אצל גופים במשק - כולל גופים ללא כוונת רווח. כל גוף העומד במגבלות שנקבעו רשאי להפקיד מזומן לפי הסכום שנקבע. עם זאת - על גופים ללא כוונת רווח אשר נדרשים לקבל אישור ניהול תקין לצורך פעילותם, חלות מגבלות נוספות בהקשר לשימוש במזומן, מגבלות הנובעות מהצורך לקיים בקרה נאותה על תנועות הכספים. ) נאמר בנושא 2015 בחוברת ההנחיות להתנהלות עמותות שהוצאה על ידי רשות התאגידים (מהדורת דצמבר זה - "... מאחר שביצוע תשלומים במזומן פוגע באפשרות לבצע בקרה על הוצאת כספי העמותה, על עמותות כאמור ) להימנע מתשלום הוצאות במזומן למעט הוצאות שניתן המעוניינות בקבלת אישור ניהול תקין – ט"ה ( להוציאן במסגרת "קופה קטנה". במקרים חריגים ישקול רשם העמותות מתן אישור חריג לתשלום במזומן. אישור כזה יינתן רק מקום בו אין ברירה אחרת כגון כאשר קיימת דרישה לביצוע תשלומים ע"י גורם מוסמך ולא מתאפשר שימוש בהמחאות, ויוכח קיומה של בקרה נאותה על יציאת כספים, שימושם וסכומם. כך למשל, תשלום דמי מחייה או נסיעות ע"י מוסדות חינוך לתלמידי פנימייה קטינים שאין להם אפשרות סבירה אחרת לקבל את התשלום, בסכומים נמוכים ומוגבלים, אשר מקורם הוא מכספי תמיכה יעודים למטרה זו ממשרד החינוך. בכל מקרה יש להקפיד על תיעוד מלא ונאות של יציאת כספים ופרטי המקבל, לרבות מינוי בעל תפקיד בעמותה שיפקח על הוצאת כספים..." מהאמור לעיל עולה כי ניתן במקרים מסוימים לקבל סכומי כסף במזומן אולם יש להקפיד על קיום נהלים להבטחת שלמות המידע על אודות תנועות המזומן. ?

המשיבה - המשיבה היא שותפה במשרד ליאון אורליצקי ושות', רואי חשבון, לשעבר יו"ר ועדת הקשר עם רשות התאגידים בלשכת רואי חשבון ויו"ר הפורום לטיפול בבעיות מס של מוסדות ציבור ומלכ"רים בלשכת רואי חשבון

Made with FlippingBook - Online catalogs