נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

89

שאלות ותשובות

פיצויים מוגדלים לשכיר בעל שליטה

השאלה: שכיר בעל שליטה סיים לעבוד כשכיר בחברה שבבעלותו בעקבות מעבר לעבודה בחברה אחרת. התשלומים השוטפים לחברות הביטוח בגין סוציאליות ופיצויים בוצעו על הסכומים המקסימליים. בעל השליטה מעוניין לבצע חלוקה של כספי הפיצויים מכספי החברה ולא מהכספים שהופקדו לחברת הביטוח בגין פיצויים. האם המשיכה האמורה מותרת, ואם לא, מה הסיבה לכך? רו"ח רן כמון משיב: בשאלה תואר מקרה של שכיר בעל שליטה הפורש מחברה בשליטתו ומעוניין לקבל פיצויים פיצויים). מעבר לעבודה בחברה אחרת, לא צוין אם החברה האחרת היא 200% מוגדלים ( גם חברה בשליטתו או חברה שאינה קשורה. בפקודת מס הכנסה אין התייחסות לסכום הפיצויים אלא רק לסכומים הפטורים ולסכומים החייבים. שבו יצוינו כל כספי המענקים שהפורש זכאי להם, 161 בעת פרישתו מהחברה, יקבל טופס הן מהחברה והן הסכומים שהופקדו בחברות הביטוח. כיוון שבעל השליטה משפיע על קבלת ההחלטות בחברה, בהנחה שהוא היחיד בחברה שמקבל פיצויים מוגדלים, רשות המיסים עשויה לטעון כי מדובר במהלך מלאכותי ולא לאשר פטור ו/או פריסות מס. עמדת רשות המיסים בעניין פרישת בעלי שליטה אשר ממשיכים לעבוד בחברות אחרות בבעלותם, היא לא לאשר פטור על מענקים, אלא לאשר רק את חלופת רצף הפיצויים/הקצבה. עם זאת, ככל שישנם עובדים נוספים שפורשים וזכאים לקבל פיצויים מוגדלים, תתקשה רשות המיסים לטעון כי מדובר במהלך מלאכותי. נוסף על כך, יכולה לעלות שאלה בנוגע להתרת ההוצאה בחברה המשלמת את הפיצויים מכספה, ורשות המיסים עשויה לטעון שמדובר בהוצאה מוגזמת. לאור האמור, ניתן לראות כי ישנם מקרים שבהם המשיכה תהיה מותרת ומקרים שבהם לא. מומלץ להתייעץ ולבחון כל מקרה לגופו. ?

המשיב - רן כמון, רו"ח שימש במספר תפקידים ברשות המיסים בין היתר רכז חוליית שכירים וקופות גמל, רכז חוליית חברות ומרצה בקורסי מפקחי מס הכנסה. כיום, מעניק שירותי יעוץ מס בפרישה לפורשים ולגופים גדולים במשק הישראלי, מרצה בכיר בקורסי הפרישה של נציבות שירות המדינה, מלווה עסקאות בתחום המיסים וכן ייצוג מול רשות Rancamon1@gmail.com 050-6222017 המיסים

Made with FlippingBook - Online catalogs