נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

86 פרישה ופנסיה

מה קורה למקדם הקצבה אחרי היציאה לפנסיה?

| עו"ד נדב טסלר |

כיצד משתנה מקדם הקצבה אחרי היציאה לפנסיה והאם יש הבדל בין קרן הפנסיה לביטוח המנהלים , 2012 בפוליסות ביטוח מנהלים שנמכרו לפני שנת מקדם הקצבה נקבע כבר במועד ההצטרפות. הדעה הרווחת היא שמכיוון שיש בביטוחי המנהלים מקדם מובטח המקדם לא משתנה לאחר היציאה לפנסיה. למקדם ההמרה אין כל הרשו לי לבאר את הנושא, , בקרן הפנסיה או משמעות לאחר היציאה לפנסיה בביטוח המנהלים. מקדם ההמרה כשמו כן הוא, ממיר את היתרה הצבורה לקצבה חודשית. בפוליסות ביטוח מקדם ההמרה נקבע במועד 2012 מנהלים עד לשנת ההצטרפות ואילו בקרן הפנסיה ובפוליסות מאוחרות יותר מקדם הקצבה יקבע במועד היציאה לפנסיה. לאחר המרת הכספים לקצבה חודשית אין עוד משמעות למקדם. אם כך, מה משפיע על הקצבה החודשית לאחר היציאה לפנסיה? בכל מוצר פנסיוני ישנו מנגנון שנועד להבטיח את תשלום הקצבאות לחוסך לכל ימי חייו ולכן הקצבאות מתעדכנות בהתאם לאותו מנגנון. בביטוח המנהלים הקצבה תתעדכן בכל חודש בהתאם לתשואה שהשיגה החברה בשוק ההון ובהתאם לריבית התחשיבית שנקבעה בתנאי הפוליסה. 3.5% לצורך הדוגמה, הריבית התחשיבית נטו היא בשנה, במידה שהחברה עמדה ביעד התשואה (היעד

נמדד מידי חודש) תתעדכן הקצבה כלפי מעלה. במידה שהחברה לא עמדה ביעד התשואה, הקצבה תתעדכן 1990 כלפי מטה. חשוב לזכור כי פוליסות לאחר שנת מושקעות בשוק ההון לאחר היציאה לפנסיה וחשופות .100% לו ב- אופן עדכון הקצבה בפוליסת ביטוח מנהלים, מגדלור , של חברת מגדל. 2007 לחיים . החל ממועד תחילת תשלום הקצבה, ישתנה 4 סכום הקצבה מדי חודש על-פי שיעור התשואה ברוטו על ההשקעות במסלול השקעה ברירת המחדל, לפרק הקצבה, 8.1 בניכוי דמי הניהול כאמור בסעיף ובניכוי הריבית התחשיבית שעל-פיה חושבה הקצבה לעיל. 2.2 החודשית היסודית כאמור בסעיף בקרן הפנסיה קיים מנגנון אחר, קרן הפנסיה פועלת כערבות הדדית בין עמיתי הקרן, הערבות ההדדית חלה גם על מקבלי הקצבאות ולכן פעם ברבעון מתעדכנת הקצבה בהתאם לאיזון הדמוגרפי שחל על כל העמיתים בקרן, איזון שמושפע מתביעות נכות, מקרי מוות והתארכות תוחלת החיים של מקבלי הקצבאות. פעם בשנה תיבדק עמידה ביעד התשואה ובמידה שהקרן לא עמדה ביעד התשואה תתעדכן הקצבה. חשוב לדעת כי בקרן הפנסיה בניגוד לביטוחי מהנכסים נמצאים בשוק ההון 40% המנהלים רק והיתרה זכאית להבטחת תשואה. כך שקרן הפנסיה 40% רק על 3.36% נדרשת לעמוד ביעד תשואה של מנכסיה.

נדב טסלר, מתכנן פרישה, סמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג: פנסיוני, להבין את הפנסיה

Made with FlippingBook - Online catalogs