נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

פרישה ופנסיה

85

כנהג, הרי שהטיפול ברכבים היווה חלק מעבודתו הרגילה של העובד, והפרמיה שולמה בעד עבודתו הרגילה. גם אם, התמורה בעד הטיפול ברכבים שולמה על בסיס מספר הפעולות אין בכך כדי לשנות את המסקנה, שכן תשלום שכר יכול להיעשות על בסיס יחידת זמן או על בסיס תפוקה המעסיק גם לא הצביע על מאמץ מיוחד כרוך בביצוע המטלות. מחמת פיטורין לפיצויי העובד זכאות לעניין - הרעת התנאים התפטרות עקב ביה"ד הארצי פסק כי אכן העובדה שהמחלוקת בעניין מהות הרכיבים "פרמיה" ו"בונוס" התגלעה רק לקראת סיום קשר העבודה, וכי רכיבים אלה שולמו לעובד מתחילת עבודתו, אין בה כדי לשלול את האפשרות כי הימנעות המעסיקה מלהפקיד כספים לקרן הפנסיה מרכיבים אלה מהווה "הרעה מוחשית בתנאי עבודה", יחד עם זאת הסיבה להתפטרותו של העובד היא דרישתו להעלאת שכר ואין קשר סיבתי בין התפטרותו לבין הימנעות המעסיקה מהפקדות לקרן הפנסיה בעד הרכיבים "פרמיה" ו"בונוס". סוף דבר ביה"ד פסק כי "פרמיה" ו"בונוס" הם בגדר שכר ויש להפריש בגינם לקרן הפנסיה.

רכיבים "בונוס" ו"פרמיה" ברכיבם הכללת לעניין הפנסיונים: ביה"ד הארצי פסק כי "השם" בו נקרא התשלום כגון "תוספת" או "פרמיה" אינו קובע לעניין ההכרעה בשאלה, האם הוא מהווה חלק משכר היסוד, המשמש בסיס לחישוב פיצויי פיטורים. מי שטוען, כי תשלום הנקרא "תוספת" או "פרמיה" הינו חלק משכר היסוד, עליו נטל הראיה. המבחן בסוגיה זו הוא, האם התשלום היה פיקציה ושולם עבור עבודתו הרגילה של העובד או לאו. על מנת שסכום המשתלם כשכר עבודה יהווה "תוספת" ולא חלק מהשכר הכולל המשמש לחישוב פיצויי פיטורים, צריך שהתשלום יהיה מותנה בתנאי או במצב, כך שאם אין מתקיים התנאי או משתנה המצב חדל התשלום. מבחן זה, לבדיקת מהותה של "תוספת", יערך בכל מקרה ומקרה, תוך בדיקת הנסיבות הקשורות לתשלום הספציפי. באשר ל"בונוס" ביה"ד הארצי פסק בעניינינו כי לא ניתן שום הסבר מה השוני המהותי בין "הסעת ילדים לחוגים" לבין "הסעת ילדים למסגרות חינוכיות", גם אם חישוב התשלום נעשה בדרך שונה, תשלום חודשי קבוע בעד ההסעות הקבועות על פי סידור העבודה, ותשלום על פי כמות ההסעות בעד הסעות ילדים לחוגים, השוני בדרך חישוב התשלום אינו הופך את התשלום בעד הסעות ילדים לחוגים ל"תוספת". באשר ל"פרמיה" פסק ביה"ד הארצי כי לעובד היו שני תפקידים גם נהג הסעות ואחראי על הטיפול ברכבים, משהטיפול ברכבים הפך למטלה קבועה של העובד, שבוצעה בשעות העבודה שבהן לא הועסק

, בבית הדין הארצי 52050-12-20 תקציר ע"ע לעבודה, על ידי כב' כבוד השופטים: לאה גליקסמן, אילן סופר ומיכאל שפיצר, המערער: איליה דזורייב , 29.3.2022 המשיב: מסיעי עמק איילון בע"מ, ניתן ב-

Made with FlippingBook - Online catalogs