נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

80

פרישה ופנסיה

פיצוי נפסק לעובדת שלעת פרישה גילתה שהוטעתה והיא אינה זכאית לפנסיה תקציבית

בית הדין הארצי פסק פיצוי לעובדת שמעסיקתה טעתה בשיוכה הפנסיוני שהתגלה רק בסמוך למועד פרישתה. נקבע כי משהאחריות לטעות רובצת על המעסיקה והעובדת הייתה תמת לב והסתמכה על השכר שקיבלה ושינתה מצבה לרעה, ההסדר הראוי הוא להעמידה באותו מצב שבו הייתה אילו הייתה מבוטחת בהסדר של פנסיה צוברת לאורך כל תקופת עבודתה ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי ירושלים במסגרתו התקבלה בחלקה תביעתה של המערערת כנגד מעסיקתה - עיריית ירושלים. המחלוקת נוגעת למסלול ביטוחה הפנסיוני של המערערת, בהתחשב בכך ששויכה בפועל על ידי העירייה למסלול הפנסיה התקציבית, וסמוך טרם פרישתה נטען כלפיה כי מדובר בטעות וכי אמורה הייתה להיות מבוטחת במסלול פנסיה צוברת. התובעת החלה עבודתה חתמה על 2001 ובסוף שנת 1997 בעירייה בשנת בקשה להצטרפות לפנסיה צוברת בקרן הפנסיה "מבטחים". על אף האמור, בתלושי השכר שנמסרו לתובעת מידי חודש בחודשו הופיע רישום לפיו התובעת מבוטחת בפנסיה תקציבית. לטענת העירייה, רישום זה היה "שגוי ומוטעה". מעבר לכך- בוצעו עבור התובעת הפרשות לגמל, כפי שמבוצעות לעובדי העירייה

המבוטחים בפנסיה תקציבית ובכלל זה הפרשות לקרן צוברת רק בגין רכיבים שאינם פנסיונים. בכלל זה לא ניכתה העיריה משכר התובעת "חלק עובד" בהפרשות לקרן פנסיה צוברת. בהיות התובעת כבת , פנתה אל הממונה על 2016 , בחודש נובמבר 61 פרישה וגמלאות בעירייה הגב' יתאח, בבירור באשר לזכויותיה הפנסיוניות. לדברי העירייה, במועד זה התבררה הטעות שנעשתה על ידה, והיא הודיעה לתובעת כי לא תמשיך להיות מוכרת כמבוטחת בפנסיה תקציבית. בית הדין האזורי, קיבל את תביעת המערערת בחלקה וקבע כי המערערת אינה זכאית לפנסיה תקציבית, אך על העירייה לבצע בגינה הפקדות רטרואקטיביות של הפרשות לקרן פנסיה מבטחים. כן נפסקו לזכות המערערת פיצוי .₪ 20,000 בגין נזק לא ממוני בסך של בית הדין פסק: כב' השופטים פסקו כי יש לקבל את הערעור בחלקו. כפי שקבע ביה"ד האזורי, המערערת לא הייתה זכאית לפנסיה תקציבית נוכח הוראות הסכם , שהוחל על עובדי 1999 המעבר לפנסיה צוברת משנת .2001 רשויות מקומיות מכוח הסכם קיבוצי משנת בית הדין שוכנע כי הסכם המעבר גובר על כל הסכם אחר שקדם לחתימתו לרבות הסכם ספציפי שנכרת .1999 בין העירייה לבין ההסתדרות בחודש אפריל

Made with FlippingBook - Online catalogs