נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

תוכן עניינים

8

הסכמים קיבוציים >> נחתם צו הרחבה להסכם קיבוצי חדש, בשירות ״מוקדי הסיור״ בין ההסתדרות

87

לבין ארגון חברות המוקד

שאלות ותשובות >>

רו"ח רן כמון פיצויים מוגדלים לשכיר בעל שליטה

89

רו"ח טובה הילמן החלת חוק צמצום השימוש במזומן על עמותות ומלכ"רים

90

רו"ח יהושע מיניביצקי תשלום דמי ביטוח בשנת שבתון למורה שכירה וגם עצמאית

91

יועץ מס (משפטן) צורי כנזי בהתאם לטופס עזר 161 מילוי טופס מועד הכרה בהוצאות סוציאליות לצורכי מס ששולמו סמוך לתום שנת המס

92

רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס

93

רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס השתלמות עובדים בחו"ל קיבוע זכויות בקבלת קצבה והחלת הפטור ממס רטרואקטיבי ממועד היוון הקצבה

93

רו"ח אייל מנדלאוי

94

עדכונים - חוזרים >> הארכת תוקף של אישורים לתיאומי מס לשנה נוספת - דגשים בדבר חישוב פטור

רשות המסים בישראל א לפקודת מס הכנסה 9 על קצבה לפי סעיף

95

רשות המסים בישראל דיגיטלי לעובד כאמצעי יחיד 106 הנחיות למסירת טופס 25 דיווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים במערכת הבחירות לכנסת ה- המוסד לביטוח לאומי 1502 חוזר גביה מעסיקים: 2022 בחודש נובמבר כללים להגדלת שיעור זקיפת התשואה למקבלי קצבה בקרנות פנסיה חדשות

96

98

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

103

Made with FlippingBook - Online catalogs