נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

התפטרות ופיטורים

79

הסכומים את לעובדת תשלם המעסיקה - דבר סוף הבאים: ₪ 20,000 של השימוע – סך בהליך פגם שנפל . א ₪ 1,109 – חופשה בגין שכר ניכוי החזר . ב , בבית הדין האזורי לעבודה באר 32970-06-20 סע"ש שבע, על ידי כבוד השופט יעקב אזולאי, התובעת: סיוון ברקאי, הנתבעת: אופטיקה הלפרין בע"מ, 7.9.2022 ניתן ב-

בית ממוני הלא לפיצוי באשר . ש"ח 1500 של בסך חלקי באופן הופרה השימוע חובת התרשם, כי הדין מנכ"לית לבין העובדת בין המכבד השיח נשמר אך והוצגו עניינית מסיבה היו הפיטורים . המעסיקה עילת את שהיוו והתלונות הליקויים העובדת בפני לא מצא לנכון בנסיבות העניין, בית הדין . הפיטורין הפרשי חופשה וניכוי . עוגמת נפש בגין לפסוק פיצוי לעובדת המעסיקה להשיב על נקבע, כי - שכר פסול . שלא כדין שנוכו ₪ 1,109 של סך

Made with FlippingBook - Online catalogs