נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

73 בחירות לכנסת

- 07:00 הבחירות, שעות פתיחת הקלפיות יהיו בין . 22:00

מימוש זכות הבחירה של הבוחר, נראה כי יש לראות את תחילתו וסופו של יום השבתון בהתאם לשעות פתיחת הקלפיות, כקבוע בחוק הבחירות. על פי חוק

12.12.2019 מיום 2789 , ילקוט פרסומים מס' 2019 ) הוראת שעה, תש"ף- 73 (*) חוק הבחירות (תיקון מס' ), (חוק הבחירות לכנסת העשרים וארבע)(הוראות מיוחדות ותיקוני חקיקה) 75 (**) חוק הבחירות (תיקון מס' 23.12.2020 , מיום 2020 תשפ"א- 1.1.2003 ששון משה נ' ר.ד. בנין שלם בע"מ, מיום 1990/01 (***) ד"מ

Made with FlippingBook - Online catalogs